Chính Sách Bảo Mật

Calculator.io

Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi được cập nhật lần cuối và đăng vào ngày 25 tháng 3 năm 2023. Nó điều chỉnh các điều khoản về quyền riêng tư của Trang Web của chúng tôi, tại địa chỉ https://www.calculator.io, các tên miền phụ và bất kỳ ứng dụng web và di động liên quan (gọi chung là "Trang Web"), thuộc sở hữu và vận hành bởi CALCULATOR LLC. Bất kỳ thuật ngữ nào được viết hoa không được định nghĩa trong Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, sẽ có ý nghĩa như được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi.

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Do đó, chúng tôi đã phát triển Chính Sách này để bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, giao tiếp, tiết lộ và sử dụng thông tin cá nhân. Chúng tôi chỉ sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn để cung cấp và cải thiện trang web. Khi sử dụng trang web, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được định nghĩa khác trong Chính Sách Bảo Mật này, các thuật ngữ được sử dụng trong Chính Sách Bảo Mật này có ý nghĩa giống như trong Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi, có thể truy cập tại https://www.calculator.io. Dưới đây là đ outline của chính sách bảo mật của chúng tôi.

Trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác định mục đích thu thập thông tin. Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân duy nhất với mục tiêu thực hiện những mục đích do chúng tôi chỉ định và cho các mục đích tương thích khác, trừ khi chúng tôi nhận được sự đồng ý của cá nhân liên quan hoặc như được yêu cầu bởi luật pháp.

Chúng tôi chỉ giữ thông tin cá nhân trong thời gian cần thiết để thực hiện những mục đích này.

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng phương tiện hợp pháp và công bằng và, khi phù hợp, với kiến thức hoặc sự đồng ý của cá nhân liên quan.

Dữ liệu cá nhân phải phù hợp với mục đích sử dụng, và, đến mức cần thiết cho những mục đích đó, phải chính xác, đầy đủ và cập nhật.

Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng các biện pháp bảo mật hợp lý để ngăn chặn mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc thay đổi không được phép.

Chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng thông tin sẵn có về các chính sách và thực tiễn của chúng tôi liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân.

Quyền Riêng Tư Của Bạn

CALCULATOR LLC tuân theo tất cả các yêu cầu pháp lý để bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi là một bản tuyên bố pháp lý giải thích cách chúng tôi có thể thu thập thông tin từ bạn, cách chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn, và cách bạn có thể hạn chế việc chia sẻ thông tin của bạn.

Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân bạn cung cấp một cách phù hợp với Chính Sách Bảo Mật Cá Nhân này. Nếu bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân vì một lý do cụ thể, chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân đó liên quan đến lý do mà nó được cung cấp. Ví dụ, thông tin đăng ký gửi khi bạn tạo tài khoản có thể được sử dụng để đề xuất sản phẩm cho bạn dựa trên những mua hàng trước đây.

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ trên Website và theo dõi việc sử dụng của bạn đối với các dịch vụ đó. CALCULATOR LLC cũng có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn và các thông tin khác không thể xác định cá nhân được thu thập qua Website để hỗ trợ chúng tôi cải thiện nội dung và chức năng của Website, để hiểu rõ hơn về người dùng của chúng tôi, và để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

Bạn sẽ thấy các thuật ngữ trong Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi được viết hoa. Những thuật ngữ này có ý nghĩa như được mô tả trong phần Định Nghĩa bên dưới.

Định Nghĩa

"Thông Tin Không Cá Nhân" là thông tin không thể xác định cá nhân bạn và được chúng tôi tự động thu thập khi bạn truy cập Website của chúng tôi bằng trình duyệt web. Nó cũng có thể bao gồm thông tin công khai có sẵn được chia sẻ giữa bạn và người khác.

"Thông Tin Cá Nhân Có Thể Xác Định" là thông tin không công khai có thể xác định cá nhân bạn và được thu thập để chúng tôi cung cấp Website cho bạn. Thông Tin Cá Nhân Có Thể Xác Định có thể bao gồm thông tin như tên của bạn, địa chỉ email và các thông tin liên quan khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập về bạn.

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Nói chung, bạn kiểm soát số lượng và loại thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng Website của chúng tôi.

Là một Khách Truy Cập, bạn có thể duyệt Website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về Website của chúng tôi. Bạn không bắt buộc phải cung cấp cho chúng tôi bất kỳ Thông Tin Cá Nhân Có Thể Xác Định nào khi là một Khách Truy Cập.

Thông Tin Máy Tính Được Thu Thập

Khi bạn sử dụng Website của chúng tôi, chúng tôi tự động thu thập một số thông tin máy tính thông qua tương tác của điện thoại di động hoặc trình duyệt web của bạn với Website của chúng tôi. Thông tin này thường được coi là Thông Tin Không Cá Nhân. Chúng tôi cũng thu thập những thông tin sau:

  • Cookies: Website của chúng tôi sử dụng "Cookies" để xác định các khu vực của Website mà bạn đã truy cập. Một Cookie là một mảnh nhỏ dữ liệu được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn bởi trình duyệt web của bạn. Chúng tôi sử dụng Cookies để cá nhân hóa Nội dung mà bạn thấy trên Website của chúng tôi. Hầu hết các trình duyệt web có thể được thiết lập để vô hiệu hóa việc sử dụng Cookies. Tuy nhiên, nếu bạn vô hiệu hóa Cookies, bạn có thể không thể truy cập chức năng trên Website của chúng tôi một cách chính xác hoặc hoàn toàn. Chúng tôi không bao giờ đặt Thông Tin Cá Nhân Có Thể Xác Định trong Cookies.

  • Thông Tin Địa Lý: Khi bạn sử dụng ứng dụng di động, chúng tôi có thể sử dụng công nghệ GPS (hoặc công nghệ tương tự khác) để xác định vị trí hiện tại của bạn nhằm xác định thành phố bạn đang ở và hiển thị thông tin với dữ liệu hoặc quảng cáo liên quan. Chúng tôi sẽ không chia sẻ vị trí hiện tại của bạn với người dùng hoặc đối tác khác. Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng vị trí của bạn cho các mục đích được nêu trên, bạn nên tắt dịch vụ vị trí cho ứng dụng di động trong cài đặt tài khoản của bạn hoặc trong cài đặt điện thoại di động của bạn và/hoặc trong ứng dụng di động.

  • Thông Tin Tự Động: Chúng tôi tự động nhận thông tin từ trình duyệt web hoặc thiết bị di động của bạn. Thông tin này bao gồm tên của website mà bạn đã nhập để truy cập Website của chúng tôi, nếu có, cũng như tên của website mà bạn đang hướng tới khi rời khỏi website của chúng tôi. Thông tin này cũng bao gồm địa chỉ IP của máy tính/proxy server mà bạn sử dụng để truy cập Internet, tên nhà cung cấp Dịch Vụ Internet của bạn, loại trình duyệt web, loại thiết bị di động và hệ điều hành máy tính. Chúng tôi sử dụng tất cả thông tin này để phân tích xu hướng giữa Người Dùng của chúng tôi nhằm giúp cải thiện Website của chúng tôi.

  • Dữ Liệu Nhật Ký: Giống như nhiều nhà điều hành Website, chúng tôi thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi mỗi khi bạn truy cập Website của chúng tôi ("Dữ Liệu Nhật Ký"). Dữ Liệu Nhật Ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Internet Protocol ("IP") của máy tính bạn, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang của Website chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày của lần truy cập, thời gian dành trên các trang đó và các thống kê khác.

Theo Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Trực Tuyến Của Trẻ Em, không có nhà điều hành Website nào có thể yêu cầu, như một điều kiện tham gia vào một hoạt động, rằng trẻ em dưới 13 tuổi phải tiết lộ chi tiết hơn mức hợp lý cần thiết. CALCULATOR LLC tuân thủ yêu cầu này.

CALCULATOR LLC chỉ thu thập thông tin được cung cấp một cách tự nguyện; không có thông tin nào được thu thập một cách thụ động. Trẻ em dưới 13 tuổi chỉ có thể gửi địa chỉ email của mình khi gửi email cho chúng tôi trong khu vực "Liên Hệ Chúng Tôi".

CALCULATOR LLC sử dụng địa chỉ email để phản hồi một lần yêu cầu từ trẻ em dưới 13 tuổi và sau đó xóa địa chỉ email. Trong trường hợp CALCULATOR LLC thu thập và bảo quản thông tin cá nhân liên quan đến trẻ em dưới 13 tuổi, phụ huynh có thể gửi email cho chúng tôi để xem xét, thay đổi và/hoặc xóa thông tin đó cũng như từ chối cho phép bất kỳ việc thu thập hoặc sử dụng thông tin của trẻ em.

Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Của Bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi nhận được từ bạn như sau:

  • Tùy Chỉnh Website Của Chúng Tôi: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin Cá Nhân Có Thể Xác Định mà bạn cung cấp cho chúng tôi cùng với bất kỳ thông tin máy tính nào mà chúng tôi nhận được để tùy chỉnh Website của chúng tôi.

  • Chia Sẻ Thông Tin với Các Đối Tác Liên Kết và Bên Thứ Ba Khác: Chúng tôi không bán, cho thuê, hoặc cung cấp thông tin Cá Nhân Có Thể Xác Định của bạn cho bên thứ ba với mục đích tiếp thị. Chúng tôi có thể cung cấp Thông Tin Cá Nhân Có Thể Xác Định của bạn cho các đối tác liên kết cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến Website của chúng tôi (ví dụ: công ty xử lý thanh toán, công ty lưu trữ Website, v.v.); các đối tác liên kết này chỉ nhận thông tin cần thiết để cung cấp các dịch vụ tương ứng và sẽ bị ràng buộc bởi các thỏa thuận bảo mật hạn chế việc sử dụng thông tin đó.

  • Tổng Hợp Dữ Liệu: Chúng tôi giữ quyền thu thập và sử dụng bất kỳ Thông Tin Không Cá Nhân nào được thu thập từ việc sử dụng Website của bạn và tổng hợp dữ liệu đó cho phân tích nội bộ nhằm cải thiện Website và Dịch Vụ của chúng tôi cũng như cho việc sử dụng hoặc bán lại cho người khác. Thông Tin Cá Nhân Có Thể Xác Định của bạn không bao giờ được bao gồm trong các tổng hợp dữ liệu như vậy.

  • Phát Hành Thông Tin Theo Yêu Cầu Pháp Lý: Chúng tôi có thể được yêu cầu pháp lý phải tiết lộ Thông Tin Cá Nhân Có Thể Xác Định của bạn, nếu việc tiết lộ đó (a) được yêu cầu bởi trát đòi, luật, hoặc quy trình pháp lý khác; (b) cần thiết để hỗ trợ các quan chức thực thi pháp luật hoặc cơ quan thực thi chính phủ; (c) cần thiết để điều tra vi phạm hoặc thực thi các Điều Khoản Pháp Lý của chúng tôi; (d) cần thiết để bảo vệ chúng tôi khỏi hành động pháp lý hoặc yêu cầu từ bên thứ ba bao gồm bạn và/hoặc các Thành Viên khác; và/hoặc (e) cần thiết để bảo vệ quyền lợi pháp lý, tài sản cá nhân/thực tế, hoặc an toàn cá nhân của CALCULATOR LLC, Người Dùng của chúng tôi, nhân viên và các đối tác liên kết.

  • Tùy Chọn Rút Khỏi: Chúng tôi cung cấp cho bạn cơ hội "rút khỏi" việc sử dụng thông tin cá nhân có thể xác định của bạn cho các chức năng cụ thể, khi chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin này. Khi bạn đăng ký trên website, nếu bạn không muốn nhận bất kỳ tài liệu hoặc thông báo bổ sung nào từ chúng tôi, bạn có thể thể hiện sự ưu tiên của mình trên mẫu đăng ký của chúng tôi.

Liên Kết đến Các Website Khác

Website của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các website khác không nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của chúng tôi. Những website này có thể có các chính sách riêng về quyền riêng tư. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về các website liên kết và chỉ cung cấp các liên kết này vì sự tiện lợi và thông tin cho khách truy cập của chúng tôi. Bạn truy cập các Website liên kết này với rủi ro của riêng mình. Những website này không chịu sự điều chỉnh của Chính Sách Bảo Mật này.

Bạn nên kiểm tra các chính sách bảo mật, nếu có, của những website cá nhân đó để xem các nhà điều hành của những website bên thứ ba sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào. Ngoài ra, những website này có thể chứa liên kết đến các Website của các đối tác liên kết của chúng tôi. Các website của các đối tác liên kết của chúng tôi không chịu sự điều chỉnh của Chính Sách Bảo Mật này, và bạn nên kiểm tra các chính sách bảo mật cá nhân của họ để xem các nhà điều hành của các website đó sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào.

An Ninh

An ninh của Thông Tin Cá Nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền dữ liệu qua Internet, hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là 100% an toàn. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại chấp nhận được để bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối của nó. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ thực tế để bảo vệ chống lại sự mất mát, lạm dụng và thay đổi Dữ Liệu Cá Nhân dưới sự kiểm soát của chúng tôi.

Dữ Liệu Cá Nhân được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu được bảo mật và luôn được gửi đi qua phương thức SSL được mã hóa khi trình duyệt web của bạn hỗ trợ. Không có truyền dữ liệu Web hoặc email nào hoàn toàn được bảo vệ hoặc không có lỗi. Ví dụ, email gửi đi hoặc từ Website có thể không được bảo vệ. Bạn phải cẩn trọng đặc biệt khi quyết định thông tin nào bạn gửi cho chúng tôi qua email.

Cập Nhật Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này bất cứ lúc nào. Bạn nên thường xuyên xem xét lại Chính Sách Bảo Mật này. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi có thể thông báo cho bạn trên Website của chúng tôi, bằng một bài đăng blog, qua email, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào chúng tôi quyết định. Phương thức chúng tôi chọn là tùy thuộc hoàn toàn vào quyết định của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ thay đổi ngày "Cập Nhật Lần Cuối" ở đầu Chính Sách Bảo Mật này. Bất kỳ thay đổi nào chúng tôi thực hiện đối với Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi có hiệu lực kể từ ngày Cập Nhật Lần Cuối này và thay thế cho bất kỳ Chính Sách Bảo Mật trước đó.

Câu Hỏi Về Thực Hành Bảo Mật Của Chúng Tôi hoặc Chính Sách Bảo Mật Này

Chúng tôi cam kết thực hiện kinh doanh theo những nguyên tắc này để đảm bảo rằng sự bảo mật thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Thực Hành Bảo Mật của chúng tôi hoặc Chính Sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

Kiểm tra thông tin Tuân thủ GDPR và chính sách Không Chấp Nhận Spam của chúng tôi.