Điều Khoản Sử Dụng

Calculator.io

Điều Khoản Sử Dụng

Điều Khoản Sử Dụng Trang Web

Phiên bản 1.0

Trang web Calculator.iO tại https://www.calculator.io là tác phẩm có bản quyền thuộc về CALCULATOR LLC. Một số tính năng của Trang có thể tuân theo hướng dẫn, điều khoản hoặc quy tắc bổ sung, sẽ được đăng trên Trang kèm theo các tính năng đó.

Tất cả các điều khoản, hướng dẫn và quy tắc bổ sung như vậy đều được tích hợp bằng cách tham chiếu vào Điều Khoản này.

Điều Khoản Sử Dụng này mô tả các điều khoản và điều kiện có tính ràng buộc pháp lý điều chỉnh việc sử dụng Trang của bạn. KHI ĐĂNG NHẬP VÀ TRUY CẬP VÀO TRANG, BẠN ĐANG CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY và bạn khẳng định rằng bạn có quyền lực và năng lực để tham gia vào Điều Khoản này. BẠN PHẢI ÍT NHẤT 18 TUỔI ĐỂ TRUY CẬP VÀO TRANG. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, ĐỪNG ĐĂNG NHẬP VÀ/HOẶC SỬ DỤNG TRANG.

Các điều khoản này yêu cầu sử dụng trọng tài Mục 10.2 trên cơ sở cá nhân để giải quyết tranh chấp và cũng hạn chế các biện pháp khắc phục có sẵn cho bạn trong trường hợp có tranh chấp.

Quyền Truy Cập Vào Trang Web

Tuân theo Điều Khoản này. Công ty cấp cho bạn một giấy phép không chuyển nhượng, không độc quyền, có thể thu hồi, hạn chế để truy cập Trang chỉ dành cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn.

Những Hạn Chế Cụ Thể. Các quyền được cấp cho bạn trong Điều Khoản này tuân theo những hạn chế sau: (a) bạn không được bán, cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng, phân phối, lưu trữ, hoặc khai thác thương mại Trang theo bất kỳ cách nào; (b) bạn không được thay đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh, tháo gỡ, biên dịch ngược hoặc kỹ thuật ngược bất kỳ phần nào của Trang; (c) bạn không được truy cập Trang để xây dựng một trang web tương tự hoặc cạnh tranh; và (d) trừ khi được bày tỏ rõ ràng ở đây, không có phần nào của Trang được sao chép, tái sản xuất, phân phối, xuất bản lại, tải xuống, hiển thị, đăng tải hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào trừ khi được chỉ định khác, bất kỳ phát hành, cập nhật, hoặc bổ sung chức năng nào của Trang trong tương lai cũng sẽ tuân theo Điều Khoản này. Tất cả bản quyền và thông báo quyền sở hữu khác trên Trang phải được giữ nguyên trên tất cả bản sao.

Công ty có quyền thay đổi, tạm ngưng, hoặc chấm dứt Trang với hoặc không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thay đổi, gián đoạn, hoặc chấm dứt Trang hoặc bất kỳ phần nào của nó.

Không Hỗ Trợ hoặc Bảo Trì. Bạn đồng ý rằng Công ty không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn bất kỳ hỗ trợ nào liên quan đến Trang.

Ngoại trừ bất kỳ Nội dung Người Dùng nào mà bạn có thể cung cấp, bạn biết rằng tất cả quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, và bí mật thương mại, trong Trang và nội dung của nó thuộc về Công ty hoặc nhà cung cấp của Công ty. Lưu ý rằng Điều Khoản này và quyền truy cập vào Trang không cấp cho bạn bất kỳ quyền, danh hiệu hoặc quan tâm nào trong hoặc đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, ngoại trừ quyền truy cập hạn chế được thể hiện trong Mục 2.1. Công ty và các nhà cung cấp của nó bảo lưu tất cả các quyền không được cấp trong Điều Khoản này.

Liên Kết & Quảng Cáo của Bên Thứ Ba; Người Dùng Khác

Liên Kết & Quảng Cáo của Bên Thứ Ba. Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web và dịch vụ của bên thứ ba, và/hoặc hiển thị quảng cáo cho bên thứ ba. Liên kết & Quảng Cáo không nằm dưới sự kiểm soát của Công ty, và Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ Liên Kết & Quảng Cáo của Bên Thứ Ba nào. Công ty chỉ cung cấp quyền truy cập vào các Liên Kết & Quảng Cáo của Bên Thứ Ba này như một tiện ích cho bạn, và không xem xét, chấp thuận, giám sát, ủng hộ, bảo hành, hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến Liên Kết & Quảng Cáo của Bên Thứ Ba. Bạn sử dụng tất cả Liên Kết & Quảng Cáo của Bên Thứ Ba với rủi ro của riêng mình, và nên áp dụng mức độ cảnh giác và sự tự chủ phù hợp khi làm như vậy. Khi bạn nhấp vào bất kỳ Liên Kết & Quảng Cáo của Bên Thứ Ba nào, các điều khoản và chính sách của bên thứ ba áp dụng, bao gồm cả chính sách bảo mật và thu thập dữ liệu của bên thứ ba đó.

Người Dùng Khác. Mỗi người dùng của Trang web chịu trách nhiệm duy nhất cho tất cả Nội Dung Người Dùng của mình. Vì chúng tôi không kiểm soát Nội Dung Người Dùng, bạn công nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào, dù được cung cấp bởi bạn hoặc người khác. Bạn đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ bất kỳ tương tác nào như vậy. Nếu có tranh chấp giữa bạn và bất kỳ người dùng Trang nào, chúng tôi không có nghĩa vụ phải tham gia. Bạn tại đây miễn trừ và từ bỏ vĩnh viễn Công ty và các sĩ quan, nhân viên, đại lý, người kế nhiệm, và người nhận chuyển nhượng của chúng tôi khỏi, và từ bỏ, mỗi và mọi tranh chấp, yêu cầu, tranh cãi, yêu sách, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, hành động và nguyên nhân của hành động mọi loại và tính chất, đã phát sinh hoặc phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ, hoặc có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến, Trang. Nếu bạn là cư dân của California, bạn tại đây từ bỏ điều 1542 của bộ luật dân sự California liên quan đến trên, quy định rằng: "một sự từ bỏ chung không mở rộng đến các yêu cầu mà người chủ nợ không biết hoặc nghi ngờ tồn tại ở lợi ích của mình tại thời điểm thực hiện việc từ bỏ, mà nếu được biết bởi anh ta hoặc cô ta phải đã ảnh hưởng đáng kể đến việc giải quyết của mình với người nợ."

Cookies và Web Beacons. Giống như bất kỳ trang web nào khác, Calculator.iO sử dụng ‘cookies’. Những cookies này được sử dụng để lưu trữ thông tin bao gồm sở thích của khách truy cập và các trang trên trang web mà khách truy cập đã truy cập hoặc xem. Thông tin này được sử dụng để tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng bằng cách tùy chỉnh nội dung trang web của chúng tôi dựa trên loại trình duyệt của khách truy cập và/hoặc thông tin khác.

Google DoubleClick DART Cookie. Google là một trong những nhà cung cấp bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Nó cũng sử dụng cookies, được biết đến như DART cookies, để phục vụ quảng cáo cho khách truy cập trang web của chúng tôi dựa trên việc họ truy cập https://www.calculator.io và các trang web khác trên internet. Tuy nhiên, khách truy cập có thể chọn từ chối sử dụng DART cookies bằng cách truy cập Chính sách Quyền riêng tư của Google về quảng cáo và mạng nội dung tại URL sau – https://policies.google.com/technologies/ads

Các Đối Tác Quảng Cáo của Chúng Tôi. Một số nhà quảng cáo trên trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookies và web beacons. Các đối tác quảng cáo của chúng tôi được liệt kê dưới đây. Mỗi đối tác quảng cáo của chúng tôi có Chính sách Quyền riêng tư riêng của họ đối với chính sách về dữ liệu người dùng. Để dễ dàng truy cập, chúng tôi đã liên kết đến Chính sách Quyền riêng tư của họ bên dưới.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Trang web được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" và "có sẵn", và công ty và các nhà cung cấp của chúng tôi rõ ràng từ chối mọi loại bảo hành và điều kiện, dù là rõ ràng, ngụ ý, hoặc theo quy định pháp luật, bao gồm tất cả các bảo hành hoặc điều kiện về tính thương mại, khả năng phù hợp cho một mục đích cụ thể, quyền sở hữu, sự thưởng thức yên bình, độ chính xác, hoặc không vi phạm. Chúng tôi và các nhà cung cấp của chúng tôi không đảm bảo rằng trang web sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn, sẽ có sẵn một cách liên tục, kịp thời, an toàn, hoặc không có lỗi, hoặc sẽ chính xác, đáng tin cậy, không có virus hoặc mã độc hại khác, hoàn chỉnh, hợp pháp, hoặc an toàn. Nếu luật áp dụng yêu cầu bất kỳ bảo hành nào đối với trang web, tất cả các bảo hành như vậy được giới hạn thời gian đến chín mươi (90) ngày kể từ ngày sử dụng đầu tiên.

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ bảo hành ngụ ý, vì vậy loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn. Một số khu vực pháp lý không cho phép hạn chế thời gian tồn tại của bảo hành ngụ ý, vì vậy hạn chế trên có thể không áp dụng cho bạn.

Hạn Chế Trách Nhiệm

Đến mức tối đa được phép theo luật, trong trường hợp nào công ty hoặc các nhà cung cấp của chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ lợi nhuận bị mất, dữ liệu bị mất, chi phí mua sắm sản phẩm thay thế, hoặc bất kỳ thiệt hại gián tiếp, hậu quả, điển hình, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc phạt đền nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản này hoặc việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này, ngay cả khi công ty đã được thông báo về khả năng của những thiệt hại như vậy. Việc truy cập và sử dụng trang web này là do quyết định và rủi ro của bạn, và bạn sẽ chịu trách nhiệm duy nhất cho bất kỳ thiệt hại nào đối với thiết bị hoặc hệ thống máy tính của bạn, hoặc mất mát dữ liệu phát sinh từ đó.

Đến mức tối đa được phép theo luật, mặc dù có điều gì trái ngược trong đây, trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này, sẽ luôn được giới hạn tối đa là năm mươi đô la Mỹ (50 đô la Mỹ). Sự tồn tại của nhiều hơn một yêu cầu sẽ không mở rộng giới hạn này. Bạn đồng ý rằng các nhà cung cấp của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ loại trách nhiệm nào phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này.

Một số khu vực pháp lý không cho phép hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm đối với thiệt hại ngẫu nhiên hoặc hậu quả, vì vậy hạn chế hoặc loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn.

Thời Hạn và Chấm Dứt. Tuân theo Phần này, các Điều Khoản này sẽ vẫn có hiệu lực toàn diện trong khi bạn sử dụng Trang. Chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền của bạn sử dụng Trang vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì theo quyết định duy nhất của chúng tôi, bao gồm việc sử dụng Trang vi phạm các Điều Khoản này. Khi chấm dứt quyền của bạn theo các Điều Khoản này, Tài khoản của bạn và quyền truy cập và sử dụng Trang sẽ chấm dứt ngay lập tức. Bạn hiểu rằng bất kỳ việc chấm dứt Tài khoản của bạn nào có thể liên quan đến việc xóa Nội Dung Người Dùng của bạn liên kết với Tài khoản từ cơ sở dữ liệu trực tiếp của chúng tôi. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm gì với bạn về bất kỳ sự chấm dứt quyền của bạn theo các Điều Khoản này. Ngay cả sau khi quyền của bạn theo các Điều Khoản này bị chấm dứt, các quy định sau đây của các Điều Khoản này sẽ vẫn có hiệu lực: Phần 2 đến 2.5, Phần 3 và Phần 4 đến 10.

Chính Sách Bản Quyền

Công ty tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu người dùng Trang web của chúng tôi làm như vậy. Liên quan đến Trang web của chúng tôi, chúng tôi đã áp dụng và thực hiện chính sách tôn trọng luật bản quyền, bao gồm việc loại bỏ bất kỳ tài liệu vi phạm nào và chấm dứt quyền sử dụng Trang web trực tuyến của những người dùng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ lặp đi lặp lại, bao gồm cả bản quyền. Nếu bạn tin rằng một trong những người dùng của chúng tôi, thông qua việc sử dụng Trang web của chúng tôi, đang vi phạm bất hợp pháp bản quyền trong một tác phẩm và bạn muốn loại bỏ tài liệu được cho là vi phạm đó, thông tin sau đây dưới dạng thông báo bằng văn bản (theo 17 U.S.C. § 512(c)) phải được cung cấp cho Đại diện Bản Quyền được chỉ định của chúng tôi:

  • chữ ký vật lý hoặc điện tử của bạn;
  • xác định tác phẩm có bản quyền mà bạn cho rằng đã bị vi phạm;
  • xác định tài liệu trên dịch vụ của chúng tôi mà bạn cho là đang vi phạm và yêu cầu chúng tôi loại bỏ;
  • thông tin đủ để cho phép chúng tôi xác định vị trí của tài liệu đó;
  • địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của bạn;
  • một tuyên bố rằng bạn tin tưởng rằng việc sử dụng tài liệu gây tranh cãi không được phép bởi chủ sở hữu bản quyền, đại diện của họ, hoặc theo pháp luật; và
  • một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác, và dưới hình phạt của tội khai man, rằng bạn là chủ sở hữu của bản quyền đã bị cáo buộc vi phạm hoặc bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Xin lưu ý rằng, theo 17 U.S.C. § 512(f), bất kỳ sự sai lệch về sự kiện quan trọng nào trong thông báo bằng văn bản tự động làm cho bên khiếu nại chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, chi phí và phí luật sư nào mà chúng tôi phải chịu do thông báo bằng văn bản và cáo buộc vi phạm bản quyền.

Chung

Điều khoản này có thể được xem xét và sửa đổi đôi khi, và nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào, chúng tôi có thể thông báo cho bạn bằng cách gửi e-mail đến địa chỉ e-mail cuối cùng bạn cung cấp cho chúng tôi và/hoặc đăng rõ ràng thông báo về những thay đổi trên Trang web của chúng tôi. Bạn chịu trách nhiệm cung cấp cho chúng tôi địa chỉ e-mail mới nhất của bạn. Trong trường hợp địa chỉ e-mail cuối cùng bạn cung cấp cho chúng tôi không hợp lệ, việc chúng tôi gửi e-mail chứa thông báo như vậy vẫn sẽ được coi là thông báo hiệu quả về những thay đổi được mô tả trong thông báo.

Bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản này sẽ có hiệu lực vào sớm nhất là ba mươi (30) ngày lịch sau khi chúng tôi gửi thông báo e-mail cho bạn hoặc ba mươi (30) ngày lịch sau khi chúng tôi đăng thông báo về những thay đổi trên Trang web của chúng tôi. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức đối với người dùng mới của Trang web của chúng tôi. Việc sử dụng Trang web của chúng tôi sau khi nhận thông báo về những thay đổi như vậy sẽ cho thấy sự công nhận của bạn đối với những thay đổi đó và sự đồng ý của bạn với các điều khoản và điều kiện của những thay đổi đó.

Giải Quyết Tranh Chấp. Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận Trọng tài này. Nó là một phần của hợp đồng của bạn với Công ty và ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn. Nó chứa các thủ tục cho TRỌNG TÀI RÀNG BUỘC BẮT BUỘC VÀ TỪ CHỐI HÀNH ĐỘNG TẬP THỂ.

Áp dụng của Thỏa thuận Trọng tài. Tất cả các yêu cầu và tranh chấp liên quan đến Điều khoản hoặc việc sử dụng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào do Công ty cung cấp không thể được giải quyết một cách không chính thức hoặc tại tòa án nhỏ sẽ được giải quyết bằng trọng tài ràng buộc trên cơ sở cá nhân theo các điều khoản của Thỏa thuận Trọng tài này. Trừ khi có thỏa thuận khác, tất cả các thủ tục trọng tài sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh. Thỏa thuận Trọng tài này áp dụng cho bạn và Công ty, cũng như cho tất cả các công ty con, liên kết, đại lý, nhân viên, người tiền nhiệm quan tâm, người kế nhiệm, và người nhận chuyển nhượng, cũng như tất cả người dùng hoặc người hưởng lợi được ủy quyền hoặc không được ủy quyền của dịch vụ hoặc hàng hóa được cung cấp dưới Điều khoản.

Yêu cầu Thông báo và Giải quyết Tranh chấp Không chính thức. Trước khi một bên có thể yêu cầu trọng tài, bên đó phải trước tiên gửi cho bên kia một Thông báo về Tranh chấp bằng văn bản mô tả bản chất và cơ sở của yêu cầu hoặc tranh chấp, và sự giải quyết mong muốn. Một Thông báo cho Công ty nên được gửi đến: Nevada, Hoa Kỳ. Sau khi nhận được Thông báo, bạn và Công ty có thể cố gắng giải quyết yêu cầu hoặc tranh chấp một cách không chính thức. Nếu bạn và Công ty không giải quyết yêu cầu hoặc tranh chấp trong ba mươi (30) ngày sau khi nhận được Thông báo, mỗi bên có thể bắt đầu thủ tục trọng tài. Số tiền của bất kỳ lời đề nghị giải quyết nào được đưa ra bởi bất kỳ bên nào không được tiết lộ cho trọng tài viên cho đến sau khi trọng tài viên xác định số tiền giải thưởng mà mỗi bên có quyền nhận.

Quy Tắc Trọng Tài. Trọng tài sẽ được bắt đầu thông qua Hiệp hội Trọng tài Mỹ, một nhà cung cấp giải quyết tranh chấp thay thế đã được thiết lập, cung cấp dịch vụ trọng tài như đã nêu trong phần này. Nếu AAA không thể thực hiện trọng tài, các bên sẽ thỏa thuận chọn một Nhà cung cấp ADR khác. Các quy tắc của Nhà cung cấp ADR sẽ điều chỉnh tất cả các khía cạnh của việc trọng tài trừ khi các quy tắc này mâu thuẫn với Điều khoản. Các Quy tắc Trọng tài Tiêu dùng của AAA điều chỉnh trọng tài có sẵn trực tuyến tại adr.org hoặc bằng cách gọi đến AAA theo số 1-800-778-7879. Trọng tài sẽ được tiến hành bởi một trọng tài viên trung lập duy nhất. Bất kỳ yêu cầu hoặc tranh chấp nào mà tổng số tiền giải thưởng đề xuất ít hơn Mười Nghìn Đô la Mỹ (10.000,00 Đô la Mỹ) có thể được giải quyết thông qua trọng tài không cần xuất hiện, theo lựa chọn của bên yêu cầu giải quyết.

Đối với các yêu cầu hoặc tranh chấp mà tổng số tiền giải thưởng đề xuất là Mười Nghìn Đô la Mỹ (10.000,00 Đô la Mỹ) hoặc hơn, quyền được nghe sẽ được xác định theo Quy tắc Trọng tài. Bất kỳ phiên điều trần nào sẽ được tổ chức tại một địa điểm trong vòng 100 dặm từ nơi cư trú của bạn, trừ khi bạn cư trú ngoài Hoa Kỳ, và trừ khi các bên thỏa thuận khác. Nếu bạn cư trú ngoài Hoa Kỳ, trọng tài viên sẽ thông báo hợp lý cho các bên về ngày, giờ và địa điểm của bất kỳ phiên điều trần nào. Bất kỳ phán quyết nào về giải thưởng do trọng tài viên đưa ra có thể được nhập vào bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Nếu trọng tài viên cấp cho bạn một giải thưởng lớn hơn đề nghị giải quyết cuối cùng mà Công ty đưa ra cho bạn trước khi bắt đầu trọng tài, Công ty sẽ trả cho bạn số tiền lớn hơn giữa giải thưởng hoặc 2.500,00 Đô la Mỹ. Mỗi bên sẽ tự chịu chi phí và phí tổn phát sinh từ trọng tài và sẽ trả một phần bằng nhau các phí và chi phí của Nhà cung cấp ADR.

Quy tắc Bổ sung cho Trọng tài Không Cần Xuất Hiện. Nếu trọng tài không cần xuất hiện được lựa chọn, trọng tài sẽ được tiến hành qua điện thoại, trực tuyến và/hoặc chỉ dựa trên các đơn từ văn bản; phương thức cụ thể sẽ được chọn bởi bên khởi xướng trọng tài. Trọng tài không bao gồm sự xuất hiện cá nhân của các bên hoặc nhân chứng trừ khi các bên thỏa thuận khác.

Thời Hạn. Nếu bạn hoặc Công ty tiến hành trọng tài, hành động trọng tài phải được khởi xướng và/hoặc yêu cầu trong thời hạn luật định và trong bất kỳ hạn chót nào được áp đặt theo Quy tắc AAA cho yêu cầu liên quan.

Thẩm quyền của Trọng tài viên. Nếu trọng tài được bắt đầu, trọng tài viên sẽ quyết định quyền lợi và trách nhiệm của bạn và Công ty, và tranh chấp sẽ không được hợp nhất với bất kỳ vấn đề khác hoặc kết hợp với bất kỳ vụ án hoặc bên nào khác. Trọng tài viên có thẩm quyền chấp thuận các động thái quyết định tất cả hoặc một phần của bất kỳ yêu cầu nào. Trọng tài viên có thẩm quyền trao giải thưởng tiền tệ và cấp bất kỳ biện pháp khắc phục hoặc giải quyết không phải bằng tiền mặt nào có sẵn cho cá nhân theo luật áp dụng, Quy tắc AAA và Điều khoản. Trọng tài viên sẽ ban hành một giải thưởng bằng văn bản và tuyên bố quyết định mô tả những phát hiện và kết luận cơ bản mà giải thưởng dựa trên. Trọng tài viên có cùng thẩm quyền trao giải thưởng trên cơ sở cá nhân mà một thẩm phán tại tòa án pháp luật sẽ có. Phán quyết của trọng tài viên là cuối cùng và có hiệu lực ràng buộc đối với bạn và Công ty.

Từ chối Quyền Xét xử bởi Bồi thẩm đoàn. CÁC BÊN TẠI ĐÂY TỪ CHỐI QUYỀN HIẾN ĐỊNH VÀ LUẬT ĐỊNH CỦA HỌ ĐỂ ĐI TÒA VÀ CÓ MỘT PHIÊN XÉT XỬ TRƯỚC MẶT THẨM PHÁN HOẶC BỒI THẨM ĐOÀN, thay vào đó chọn rằng tất cả yêu cầu và tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài theo Thỏa thuận Trọng tài này. Các thủ tục trọng tài thường có hạn chế hơn, hiệu quả hơn và ít tốn kém hơn so với quy tắc áp dụng tại tòa án và chỉ chịu sự xem xét hạn chế từ tòa án. Trong trường hợp có bất kỳ vụ kiện nào phát sinh giữa bạn và Công ty tại bất kỳ tòa án tiểu bang hoặc liên bang nào trong vụ án để hủy bỏ hoặc thực thi phán quyết trọng tài hoặc vì lý do khác, BẠN VÀ CÔNG TY TỪ CHỐI TẤT CẢ QUYỀN ĐƯỢC XÉT XỬ BỞI BỒI THẨM ĐOÀN, thay vào đó chọn rằng tranh chấp được giải quyết bởi một thẩm phán.

Từ chối Hành động Tập thể hoặc Hợp nhất. Tất cả các yêu cầu và tranh chấp trong phạm vi của thỏa thuận trọng tài này phải được trọng tài hoặc kiện tụng trên cơ sở cá nhân và không trên cơ sở tập thể, và yêu cầu của nhiều hơn một khách hàng hoặc người dùng không thể được trọng tài hoặc kiện tụng cùng nhau hoặc hợp nhất với những yêu cầu của bất kỳ khách hàng hoặc người dùng nào khác.

Bảo Mật. Tất cả các khía cạnh của quá trình trọng tài phải được giữ bí mật nghiêm ngặt. Các bên đồng ý duy trì bảo mật trừ khi pháp luật yêu cầu khác. Đoạn văn này không ngăn cản một bên nào đó trình bày cho tòa án bất kỳ thông tin cần thiết nào để thực thi Thỏa thuận này, thực thi phán quyết trọng tài, hoặc tìm kiếm sự can thiệp công bằng.

Tính Phân Ly. Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận Trọng tài này được tìm thấy dưới luật là không hợp lệ hoặc không thể thực thi bởi tòa án có thẩm quyền, thì phần cụ thể đó sẽ không có hiệu lực và sẽ bị tách ra, và phần còn lại của Thỏa thuận sẽ tiếp tục có hiệu lực toàn diện.

Quyền Từ Bỏ. Bất kỳ hoặc tất cả các quyền và hạn chế được đặt ra trong Thỏa thuận Trọng tài này có thể được từ bỏ bởi bên mà yêu cầu được đưa ra chống lại. Sự từ bỏ như vậy sẽ không từ bỏ hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ phần nào khác của Thỏa thuận Trọng tài này.

Sự Tồn Tại của Thỏa Thuận. Thỏa thuận Trọng tài này sẽ tồn tại sau khi mối quan hệ của bạn với Công ty chấm dứt.

Tòa án Yêu Cầu Nhỏ. Tuy nhiên điều trên, hoặc bạn hoặc Công ty có thể khởi kiện cá nhân tại tòa án yêu cầu nhỏ.

Giải Quyết Công Bằng Khẩn Cấp. Bất kể điều trên, mỗi bên có thể tìm kiếm sự can thiệp công bằng khẩn cấp trước tòa án tiểu bang hoặc liên bang để duy trì trạng thái hiện tại trong khi chờ đợi trọng tài. Yêu cầu biện pháp tạm thời sẽ không được coi là từ bỏ bất kỳ quyền hay nghĩa vụ nào khác theo Thỏa thuận Trọng tài này.

Yêu Cầu Không Thuộc Phạm Vi Trọng tài. Bất chấp những điều trên, các yêu cầu về phỉ báng, vi phạm Đạo luật Lừa đảo và Lạm dụng Máy tính, và vi phạm hoặc chiếm đoạt bất hợp pháp bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu hoặc bí mật thương mại của bên kia sẽ không thuộc phạm vi của Thỏa thuận Trọng tài này.

Trong bất kỳ trường hợp nào mà Thỏa thuận Trọng tài trên cho phép các bên đưa ra xét xử tại tòa án, các bên tại đây đồng ý tuân thủ theo quyền hạn cá nhân của các tòa án nằm trong quận us, California, cho mục đích này.

Trang web này có thể tuân theo luật kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ và có thể tuân theo quy định xuất khẩu hoặc nhập khẩu ở các quốc gia khác. Bạn đồng ý không xuất khẩu, tái xuất khẩu, hoặc chuyển giao, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ dữ liệu kỹ thuật của Hoa Kỳ nào được thu thập từ Công ty, hoặc bất kỳ sản phẩm nào sử dụng dữ liệu đó, vi phạm luật xuất khẩu của Hoa Kỳ hoặc quy định.

Công ty có địa chỉ tại địa chỉ trong Mục 10.8. Nếu bạn là cư dân California, bạn có thể báo cáo khiếu nại đến Đơn vị Hỗ trợ Khiếu nại của Bộ Phận Sản phẩm Tiêu dùng của Bộ Công nghiệp California bằng cách liên hệ với họ bằng văn bản tại 400 R Street, Sacramento, CA 95814, hoặc qua điện thoại (800) 952-5210.

Giao tiếp Điện tử. Các giao tiếp giữa bạn và Công ty sử dụng phương tiện điện tử, dù bạn sử dụng Trang web hoặc gửi email cho chúng tôi, hoặc Công ty đăng thông báo trên Trang web hoặc giao tiếp với bạn qua email. Vì mục đích hợp đồng, bạn (a) đồng ý nhận giao tiếp từ Công ty dưới hình thức điện tử; và (b) đồng ý rằng tất cả các điều khoản và điều kiện, thỏa thuận, thông báo, tiết lộ, và các giao tiếp khác mà Công ty cung cấp cho bạn qua điện tử đáp ứng bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào mà những giao tiếp đó sẽ thỏa mãn nếu chúng được viết bằng bản cứng.

Toàn Bộ Điều Khoản. Những Điều Khoản này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến việc sử dụng Trang web. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Điều Khoản này sẽ không được coi là sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Tiêu đề các mục trong Điều Khoản này chỉ để tiện lợi và không có tác động pháp lý hoặc hợp đồng. Từ "bao gồm" có nghĩa là "bao gồm nhưng không giới hạn".

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi, các điều khoản khác của Điều Khoản này sẽ không bị ảnh hưởng và điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thực thi sẽ được coi là đã được sửa đổi để nó hợp lệ và có thể thực thi đến mức tối đa được phép bởi luật. Mối quan hệ của bạn với Công ty là mối quan hệ của một nhà thầu độc lập, và không có bên nào là đại lý hay đối tác của bên kia.

Điều Khoản này, và quyền lợi và nghĩa vụ của bạn theo đây, không thể được bạn chuyển nhượng, thuê ngoài, ủy quyền, hoặc chuyển giao theo bất kỳ cách nào khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước của Công ty, và bất kỳ nỗ lực chuyển nhượng, thuê ngoài, ủy quyền, hoặc chuyển giao nào vi phạm điều trên sẽ vô hiệu và không có giá trị. Công ty có thể tự do chuyển nhượng Điều Khoản này. Các điều khoản và điều kiện được nêu ra trong Điều Khoản này sẽ ràng buộc đối với người nhận chuyển nhượng.

Quyền Riêng Tư của Bạn. Vui lòng đọc Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Thông Tin Bản Quyền/Nhãn Hiệu. Bản quyền ©. Tất cả các quyền được bảo lưu. Tất cả các nhãn hiệu, logo và dấu hiệu dịch vụ hiển thị trên Trang web là tài sản của chúng tôi hoặc của bên thứ ba khác. Bạn không được phép sử dụng những Dấu hiệu này mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước của chúng tôi hoặc sự đồng ý của bên thứ ba có thể sở hữu Dấu hiệu.

Thông Tin Liên Hệ

Địa chỉ: 5348 Vegas Drive, Las Vegas, Nevada 89108, Hoa Kỳ

Email: [email protected].