ماشین‌حساب‌های مالی
ماشین حساب سرمایه گذاری


ماشین حساب سرمایه گذاری

این ماشین حساب سرمایه گذاری رایگان، موجودی های اولیه و پایانی، نرخ بازگشت و زمان سرمایه گذاری را هنگام ارزیابی شرایط مختلف سرمایه گذاری در نظر می گیرد.

گزینه‌ها

سرمایه‌گذاری

سود

اصل

مشارکت‌ها

0 سال

5 سال

10 سال

15 سال

# تراز ابتدایی سود مشارکت تراز نهایی
1 $23,383.75 $1,300.67 $2,400.00 $23,700.67
2 $27,293.12 $1,528.92 $2,400.00 $27,629.59
3 $31,443.61 $1,771.24 $2,400.00 $31,800.83
4 $35,850.10 $2,028.52 $2,400.00 $36,229.35
5 $40,528.37 $2,301.66 $2,400.00 $40,931.01
6 $45,495.18 $2,591.65 $2,400.00 $45,922.66
7 $50,768.34 $2,899.52 $2,400.00 $51,222.18
8 $56,366.73 $3,226.38 $2,400.00 $56,848.56
9 $62,310.42 $3,573.41 $2,400.00 $62,821.97
10 $68,620.70 $3,941.83 $2,400.00 $69,163.80
11 $75,320.19 $4,332.98 $2,400.00 $75,896.79
12 $82,432.88 $4,748.26 $2,400.00 $83,045.05
13 $89,984.28 $5,189.15 $2,400.00 $90,634.20
14 $98,001.42 $5,657.23 $2,400.00 $98,691.43
15 $106,513.05 $6,154.18 $2,400.00 $107,245.61
# تراز ابتدایی سود مشارکت تراز نهایی
1 $20,000.00 $100.00 $200.00 $20,300.00
2 $20,300.00 $101.50 $200.00 $20,601.50
3 $20,601.50 $103.01 $200.00 $20,904.51
4 $20,904.51 $104.52 $200.00 $21,209.03
5 $21,209.03 $106.05 $200.00 $21,515.08
6 $21,515.08 $107.58 $200.00 $21,822.65
7 $21,822.65 $109.11 $200.00 $22,131.76
8 $22,131.76 $110.66 $200.00 $22,442.42
9 $22,442.42 $112.21 $200.00 $22,754.63
10 $22,754.63 $113.77 $200.00 $23,068.41
11 $23,068.41 $115.34 $200.00 $23,383.75
12 $23,383.75 $116.92 $200.00 $23,700.67
پایان سال 1
13 $23,700.67 $118.50 $200.00 $24,019.17
14 $24,019.17 $120.10 $200.00 $24,339.27
15 $24,339.27 $121.70 $200.00 $24,660.96
16 $24,660.96 $123.30 $200.00 $24,984.27
17 $24,984.27 $124.92 $200.00 $25,309.19
18 $25,309.19 $126.55 $200.00 $25,635.74
19 $25,635.74 $128.18 $200.00 $25,963.92
20 $25,963.92 $129.82 $200.00 $26,293.73
21 $26,293.73 $131.47 $200.00 $26,625.20
22 $26,625.20 $133.13 $200.00 $26,958.33
23 $26,958.33 $134.79 $200.00 $27,293.12
24 $27,293.12 $136.47 $200.00 $27,629.59
پایان سال 2
25 $27,629.59 $138.15 $200.00 $27,967.73
26 $27,967.73 $139.84 $200.00 $28,307.57
27 $28,307.57 $141.54 $200.00 $28,649.11
28 $28,649.11 $143.25 $200.00 $28,992.36
29 $28,992.36 $144.96 $200.00 $29,337.32
30 $29,337.32 $146.69 $200.00 $29,684.00
31 $29,684.00 $148.42 $200.00 $30,032.42
32 $30,032.42 $150.16 $200.00 $30,382.59
33 $30,382.59 $151.91 $200.00 $30,734.50
34 $30,734.50 $153.67 $200.00 $31,088.17
35 $31,088.17 $155.44 $200.00 $31,443.61
36 $31,443.61 $157.22 $200.00 $31,800.83
پایان سال 3
37 $31,800.83 $159.00 $200.00 $32,159.84
38 $32,159.84 $160.80 $200.00 $32,520.63
39 $32,520.63 $162.60 $200.00 $32,883.24
40 $32,883.24 $164.42 $200.00 $33,247.65
41 $33,247.65 $166.24 $200.00 $33,613.89
42 $33,613.89 $168.07 $200.00 $33,981.96
43 $33,981.96 $169.91 $200.00 $34,351.87
44 $34,351.87 $171.76 $200.00 $34,723.63
45 $34,723.63 $173.62 $200.00 $35,097.25
46 $35,097.25 $175.49 $200.00 $35,472.74
47 $35,472.74 $177.36 $200.00 $35,850.10
48 $35,850.10 $179.25 $200.00 $36,229.35
پایان سال 4
49 $36,229.35 $181.15 $200.00 $36,610.50
50 $36,610.50 $183.05 $200.00 $36,993.55
51 $36,993.55 $184.97 $200.00 $37,378.52
52 $37,378.52 $186.89 $200.00 $37,765.41
53 $37,765.41 $188.83 $200.00 $38,154.24
54 $38,154.24 $190.77 $200.00 $38,545.01
55 $38,545.01 $192.73 $200.00 $38,937.73
56 $38,937.73 $194.69 $200.00 $39,332.42
57 $39,332.42 $196.66 $200.00 $39,729.08
58 $39,729.08 $198.65 $200.00 $40,127.73
59 $40,127.73 $200.64 $200.00 $40,528.37
60 $40,528.37 $202.64 $200.00 $40,931.01
پایان سال 5
61 $40,931.01 $204.66 $200.00 $41,335.66
62 $41,335.66 $206.68 $200.00 $41,742.34
63 $41,742.34 $208.71 $200.00 $42,151.05
64 $42,151.05 $210.76 $200.00 $42,561.81
65 $42,561.81 $212.81 $200.00 $42,974.62
66 $42,974.62 $214.87 $200.00 $43,389.49
67 $43,389.49 $216.95 $200.00 $43,806.44
68 $43,806.44 $219.03 $200.00 $44,225.47
69 $44,225.47 $221.13 $200.00 $44,646.60
70 $44,646.60 $223.23 $200.00 $45,069.83
71 $45,069.83 $225.35 $200.00 $45,495.18
72 $45,495.18 $227.48 $200.00 $45,922.66
پایان سال 6
73 $45,922.66 $229.61 $200.00 $46,352.27
74 $46,352.27 $231.76 $200.00 $46,784.03
75 $46,784.03 $233.92 $200.00 $47,217.95
76 $47,217.95 $236.09 $200.00 $47,654.04
77 $47,654.04 $238.27 $200.00 $48,092.31
78 $48,092.31 $240.46 $200.00 $48,532.77
79 $48,532.77 $242.66 $200.00 $48,975.44
80 $48,975.44 $244.88 $200.00 $49,420.31
81 $49,420.31 $247.10 $200.00 $49,867.42
82 $49,867.42 $249.34 $200.00 $50,316.75
83 $50,316.75 $251.58 $200.00 $50,768.34
84 $50,768.34 $253.84 $200.00 $51,222.18
پایان سال 7
85 $51,222.18 $256.11 $200.00 $51,678.29
86 $51,678.29 $258.39 $200.00 $52,136.68
87 $52,136.68 $260.68 $200.00 $52,597.36
88 $52,597.36 $262.99 $200.00 $53,060.35
89 $53,060.35 $265.30 $200.00 $53,525.65
90 $53,525.65 $267.63 $200.00 $53,993.28
91 $53,993.28 $269.97 $200.00 $54,463.25
92 $54,463.25 $272.32 $200.00 $54,935.56
93 $54,935.56 $274.68 $200.00 $55,410.24
94 $55,410.24 $277.05 $200.00 $55,887.29
95 $55,887.29 $279.44 $200.00 $56,366.73
96 $56,366.73 $281.83 $200.00 $56,848.56
پایان سال 8
97 $56,848.56 $284.24 $200.00 $57,332.81
98 $57,332.81 $286.66 $200.00 $57,819.47
99 $57,819.47 $289.10 $200.00 $58,308.57
100 $58,308.57 $291.54 $200.00 $58,800.11
101 $58,800.11 $294.00 $200.00 $59,294.11
102 $59,294.11 $296.47 $200.00 $59,790.58
103 $59,790.58 $298.95 $200.00 $60,289.53
104 $60,289.53 $301.45 $200.00 $60,790.98
105 $60,790.98 $303.95 $200.00 $61,294.94
106 $61,294.94 $306.47 $200.00 $61,801.41
107 $61,801.41 $309.01 $200.00 $62,310.42
108 $62,310.42 $311.55 $200.00 $62,821.97
پایان سال 9
109 $62,821.97 $314.11 $200.00 $63,336.08
110 $63,336.08 $316.68 $200.00 $63,852.76
111 $63,852.76 $319.26 $200.00 $64,372.02
112 $64,372.02 $321.86 $200.00 $64,893.88
113 $64,893.88 $324.47 $200.00 $65,418.35
114 $65,418.35 $327.09 $200.00 $65,945.45
115 $65,945.45 $329.73 $200.00 $66,475.17
116 $66,475.17 $332.38 $200.00 $67,007.55
117 $67,007.55 $335.04 $200.00 $67,542.59
118 $67,542.59 $337.71 $200.00 $68,080.30
119 $68,080.30 $340.40 $200.00 $68,620.70
120 $68,620.70 $343.10 $200.00 $69,163.80
پایان سال 10
121 $69,163.80 $345.82 $200.00 $69,709.62
122 $69,709.62 $348.55 $200.00 $70,258.17
123 $70,258.17 $351.29 $200.00 $70,809.46
124 $70,809.46 $354.05 $200.00 $71,363.51
125 $71,363.51 $356.82 $200.00 $71,920.33
126 $71,920.33 $359.60 $200.00 $72,479.93
127 $72,479.93 $362.40 $200.00 $73,042.33
128 $73,042.33 $365.21 $200.00 $73,607.54
129 $73,607.54 $368.04 $200.00 $74,175.58
130 $74,175.58 $370.88 $200.00 $74,746.46
131 $74,746.46 $373.73 $200.00 $75,320.19
132 $75,320.19 $376.60 $200.00 $75,896.79
پایان سال 11
133 $75,896.79 $379.48 $200.00 $76,476.27
134 $76,476.27 $382.38 $200.00 $77,058.65
135 $77,058.65 $385.29 $200.00 $77,643.95
136 $77,643.95 $388.22 $200.00 $78,232.17
137 $78,232.17 $391.16 $200.00 $78,823.33
138 $78,823.33 $394.12 $200.00 $79,417.44
139 $79,417.44 $397.09 $200.00 $80,014.53
140 $80,014.53 $400.07 $200.00 $80,614.60
141 $80,614.60 $403.07 $200.00 $81,217.68
142 $81,217.68 $406.09 $200.00 $81,823.77
143 $81,823.77 $409.12 $200.00 $82,432.88
144 $82,432.88 $412.16 $200.00 $83,045.05
پایان سال 12
145 $83,045.05 $415.23 $200.00 $83,660.27
146 $83,660.27 $418.30 $200.00 $84,278.58
147 $84,278.58 $421.39 $200.00 $84,899.97
148 $84,899.97 $424.50 $200.00 $85,524.47
149 $85,524.47 $427.62 $200.00 $86,152.09
150 $86,152.09 $430.76 $200.00 $86,782.85
151 $86,782.85 $433.91 $200.00 $87,416.77
152 $87,416.77 $437.08 $200.00 $88,053.85
153 $88,053.85 $440.27 $200.00 $88,694.12
154 $88,694.12 $443.47 $200.00 $89,337.59
155 $89,337.59 $446.69 $200.00 $89,984.28
156 $89,984.28 $449.92 $200.00 $90,634.20
پایان سال 13
157 $90,634.20 $453.17 $200.00 $91,287.37
158 $91,287.37 $456.44 $200.00 $91,943.81
159 $91,943.81 $459.72 $200.00 $92,603.53
160 $92,603.53 $463.02 $200.00 $93,266.54
161 $93,266.54 $466.33 $200.00 $93,932.88
162 $93,932.88 $469.66 $200.00 $94,602.54
163 $94,602.54 $473.01 $200.00 $95,275.55
164 $95,275.55 $476.38 $200.00 $95,951.93
165 $95,951.93 $479.76 $200.00 $96,631.69
166 $96,631.69 $483.16 $200.00 $97,314.85
167 $97,314.85 $486.57 $200.00 $98,001.42
168 $98,001.42 $490.01 $200.00 $98,691.43
پایان سال 14
169 $98,691.43 $493.46 $200.00 $99,384.89
170 $99,384.89 $496.92 $200.00 $100,081.81
171 $100,081.81 $500.41 $200.00 $100,782.22
172 $100,782.22 $503.91 $200.00 $101,486.13
173 $101,486.13 $507.43 $200.00 $102,193.56
174 $102,193.56 $510.97 $200.00 $102,904.53
175 $102,904.53 $514.52 $200.00 $103,619.05
176 $103,619.05 $518.10 $200.00 $104,337.15
177 $104,337.15 $521.69 $200.00 $105,058.83
178 $105,058.83 $525.29 $200.00 $105,784.13
179 $105,784.13 $528.92 $200.00 $106,513.05
180 $106,513.05 $532.57 $200.00 $107,245.61
پایان سال 15

در محاسبه شما خطایی رخ داد.

فهرست مطالب

 1. متغیرهای مشمول
 2. انواع مختلف سرمایه گذاری
  1. گواهی سپرده
  2. اوراق قرضه
  3. سهام
  4. املاک و مستغلات
  5. کالاها

ماشین حساب سرمایه گذاری

از این ماشین حساب سرمایه گذاری برای محاسبه پارامتر برنامه سرمایه گذاری خاص استفاده کنید. زبانه ها پارامتر درخواستی را که باید بازیابی شود نشان می دهند. برای مثال، برای دریافت نرخ بازگشت سرمایه مورد نیاز برای رسیدن به یک هدف خاص، روی زبانه «نرخ بازگشت» کلیک کنید.

سرمایه گذاری عمل استفاده از پول برای ایجاد درآمد اضافی است. شما می توانید از این ماشین حساب برای یافتن چندین نکته در مورد سرمایه گذاری با نرخ ثابت استفاده کنید.

متغیرهای مشمول

چندین جزء اساسی یک سرمایه گذاری مالی متوسط را تشکیل می دهند.

 • مبلغ شروع - این مبلغ نشان داده شده در شروع سرمایه گذاری است که اغلب به عنوان اصل سرمایه شناخته می شود. برای سرمایه گذاری، می تواند یک حساب پس انداز قابل توجه برای یک خانه، یک ارث یا قیمت مقدار زیادی طلا باشد.
 • مبلغ پایانی - مبلغ مورد نظر در پایان چرخه عمر سرمایه گذاری.
 • نرخ بازده - این شاخص برای بسیاری از سرمایه گذاران بیشترین اهمیت را دارد. در نگاه اول، این یک درصد ساده است. با این حال، این عددی است که برای مقایسه جذابیت انواع مختلف سرمایه گذاری مالی استفاده می شود.
 • طول سرمایه گذاری - افق زمانی که یک سرمایه گذاری در آن بازدهی را فراهم می کند. وقتی سرمایه گذاری در مدت زمان طولانی تری انجام می شود، به دلیل ترکیب شدن، به احتمال زیاد سود قابل توجهی به دست می آورد.
 • مشارکت اضافی - می توانید بدون آنها سرمایه گذاری کنید. اما هر گونه مشارکت اضافی در طول عمر سرمایه گذاری منجر به درآمد انباشته بیشتر و ارزش نهایی بالاتر خواهد شد.

انواع مختلف سرمایه گذاری

جایگزین های سرمایه گذاری بسیار بیشتری وجود دارد. طیف گسترده ای از فرصت های سرمایه گذاری را می توان با استفاده از ماشین حساب سرمایه گذاری ما تجزیه و تحلیل کرد. برخی از معمولی ترین سرمایه گذاری ها در زیر ارائه شده است.

گواهی سپرده

یک سی دی که در اکثر موسسات قابل دسترسی است، نمونه آسانی از سرمایه گذاری است که ممکن است با ماشین حساب استفاده شود. گواهی سپرده بدون شک یک سرمایه گذاری کم ریسک است. شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC)، یک سازمان دولتی در ایالات متحده، اکثر بانک های این کشور را تضمین می کند.

نرخ بهره گواهی سپرده (CD) به نسبت مدت نگهداری افزایش می یابد. مقدار مشخصی از سی دی توسط FDIC بیمه می شود. نرخ بازده و مدت زمان سرمایه گذاری قابل پیش بینی را ارائه می دهد زیرا نرخ بهره برای یک دوره خاص تعیین می شود. حساب های پس انداز و بازار پول دو محصول کم خطر دیگر با نرخ بهره متوسط هستند. برای سرمایه گذاری های مربوط به سی دی، ما یک ماشین حساب سی دی ارائه می دهیم.

اوراق قرضه

شما می توانید با سرمایه گذاری در اوراق قرضه یا اوراق قرضه تضمین نشده، نرخ های بهره بالایی دریافت کنید. سرمایه گذاری در اوراق قرضه مستلزم ریسک است و با افزایش ریسک شما باید حق بیمه را با نرخ بالاتری بپردازید. شرکت‌هایی که از سوی آژانس‌های رتبه‌ بندی (مانند مودیز، فیچ و استاندارد اند پورز) رتبه‌ بندی پرخطر دریافت کرده‌اند، اوراق قرضه منتشر می‌کنند.

حتی در حال حاضر، این شرکت ها ممکن است از کار بیفتند و باعث ضرر سرمایه گذاران شوند. سرمایه گذاری در اوراق قرضه منتشر شده توسط شرکت هایی که توسط آژانس های ذکر شده در بالا برای ریسک پایین رتبه بندی شده اند، امن تر است، اما نرخ بهره پایین‌ تری را به همراه دارد.

خرید اوراق قرضه برای دوره های کوتاه یا طولانی امکان پذیر است. به دلیل تفاوت در عرضه و تقاضا، بازار اوراق قرضه ممکن است فرصت های معاملاتی کوتاه مدت داشته باشد. یک سرمایه‌گذار اوراق قرضه کوتاه‌مدت نمی‌خواهد سرمایه‌گذاری را تا زمان سررسید آن حفظ کند، آن را پایین بخرد و بالا بفروشد. هنگامی که نرخ بهره افزایش می یابد، قیمت اوراق قرضه کاهش می یابد. این فرآیندها رابطه معکوس با یکدیگر دارند.

سرمایه گذاری در اوراق قرضه یک شرط مطمئن است اگر آنها را تا زمان بلوغ نگه دارید. دارندگان اوراق قرضه کل ارزش اسمی خود را در سررسید دریافت می کنند و بهره آن دو بار در سال پرداخت می شود. سرمایه گذاران اوراق قرضه بلندمدت پس از دنبال کردن استراتژی سرمایه گذاری، نیازی به نگرانی در مورد تأثیر نرخ بهره بر قیمت اوراق قرضه یا ارزش بازار ندارند. حتی در صورت افزایش نرخ بهره و نوسان بودن ارزش بازار اوراق قرضه، نیازی به تعدیل برنامه نیست.

اوراق بهادار محافظت شده از تورم خزانه داری (TIPS) یک نوع متمایز از اوراق بهادار خزانه داری ایالات متحده است که برای محافظت در برابر تورم طراحی شده است. بر خلاف اوراق قرضه خزانه سنتی، TIPS به تورم شاخص می شود و تضمین می کند که ارزش اصلی با تورم افزایش می یابد. آنها بازده تضمین شده توسط دولت را ارائه می دهند و سطحی از امنیت را برای سرمایه گذاران فراهم می کنند. در حالی که TIPS می تواند گزینه جذابی برای مصون ماندن در برابر تورم باشد، بازده آنها ممکن است در مقایسه با سایر سرمایه گذاری های با درآمد ثابت کمتر باشد.

CPI (شاخص قیمت مصرف کننده)، که برای اندازه گیری تورم استفاده می شود، تضمین می کند که ارزش TIPS افزایش می یابد. به همین دلیل، آنها از جمعیت متمایز می شوند. با استفاده از ماشین حساب تورم ما، میتوانید در مورد تورم و TIPS بیشتر بدانید.

سهام

سرمایه گذاری در دارایی خالص، مانند سهام، رایج است. سرمایه گذاران نهادی و خصوصی به این دارایی ها متکی هستند، حتی اگر نرخ بازدهی ثابتی را پرداخت نکنند.

سهام نشان دهنده بخشی از مالکیت یک شرکت است. سهامداران تا زمانی که سهام خود را در یک شرکت سهامی عام نگهداری می کنند (و شرکت سود سهام پرداخت می کند) پول را به عنوان سود سهام دریافت می کنند. تقریباً تمام معاملات سهام در بورس ها انجام می شود و بسیاری از سرمایه گذاران سهام را با این انتظار می خرند که بعداً آنها را به سود بفروشند. سرمایه‌ گذاران همچنین ممکن است در صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری مشترک یا سایر صندوق‌ های سهامی که چندین سهام را ادغام می‌کنند، سرمایه‌گذاری کنند.

یک مدیر مالی یا شرکت معمولاً از این وجوه مراقبت می کند. در ازای توانایی تعامل با مدیریت یا شرکت، سرمایه‌گذار باید مبلغ کمی به نام «بار» بپردازد.

صندوق قابل معامله (ETF) نوع متفاوتی از صندوق سهام است که از یک شاخص، بخش، کالا یا انواع دیگر دارایی ها پیروی می کند. یک ETF می تواند طیف گسترده ای از دارایی ها، از شاخص S&P 500 برای انواع خاصی از املاک، کالاها، اوراق قرضه و موارد دیگر را ردیابی کند. به همان شیوه ای که می توان سهام را خرید یا فروخت، صندوق ETF نیز ممکن است خریداری یا فروخته شود.

املاک و مستغلات

املاک و مستغلات یکی دیگر از گزینه های مشهور سرمایه گذاری است. شما می توانید ملکی را خریداری کرده و آن را توسعه دهید تا ارزش آن را افزایش دهید. پس از آن، می‌توانید آن‌ها را بفروشید (معروف به «تگردانی») یا تا زمان مناسب‌ تری به کرایه دهید. خرید خانه یا آپارتمان یک راه رایج برای سرمایه گذاری در املاک است.

برای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات، بسیاری از چیزها می توانند ارزش یک ملک را تغییر دهند، مانند اصیل سازی، توسعه منطقه محلی، یا حتی رویدادهایی که در سراسر جهان اتفاق می افتد. برای اطلاعات بیشتر یا انجام محاسبات در مورد املاک کرایه ای، لطفاً از ماشین حساب جامع املاک کرایه ای ما استفاده کنید.

فرض کنید شما یک رویکرد غیرمستقیم را ترجیح می دهید، مانند سرمایه گذاری در املاک و مستغلات درآمدزا از طریق شخص ثالث. در این مورد، ابزارهای سرمایه گذاری مانند شرکت سرمایه‌ گذاری املاک و مستغلات (REIT) وجود دارد.

کالاها

کالاها فهرست را تکمیل می کنند. اینها شامل فلزات گرانبها مانند نقره و طلا و کالاهای با ارزش مانند نفت و گاز است. سرمایه گذاری در طلا دشوار است زیرا ارزش آن صرفاً به این دلیل تعیین می شود که ماده ای با عرضه محدود است. سرمایه گذاران طلا را در زمان وقوع درگیری یا بحران خریداری می کنند که باعث افزایش قیمت می شود.

برای سرمایه گذاری در نقره، تقاضا برای این کالا در فتوولتائیک، اتومبیل و سایر کاربردهای عملی به طور قابل توجهی بر قیمت فلز تأثیر می گذارد.

نفت یک کالای بسیار مورد تقاضا است زیرا بنزین معمولاً با کمبود مواجه است. قیمت نفت با وضعیت اقتصاد جهانی در بازارهای نقدی که برای عموم باز است و اقلام برای تحویل فوری معامله می شوند، در نوسان است.

گاز و سایر کالاها قبل از تحویل از طریق بورس آتی قابل معامله هستند. در صورت معامله در داخل یا خارج قراردادهای آتی می توانید از نقطه تحویل نهایی اجتناب کنید. بزرگترین بورس آتی در ایالات متحده CBOT در شیکاگو است که در زمینه کالاها از جمله گاز معامله می کند.

استفاده از ماشین حساب سرمایه گذاری ما محاسبه هر یک از سرمایه گذاری های ذکر شده در بالا را آسان می کند. به عنوان مثال، متغیر "نرخ بازده" برای محاسبه سرمایه گذاری می تواند بر اساس میانگین تاریخی نرخ بازده برای خانه های مشابه فروخته شده یا برآوردهای آینده باشد. با این حال، تعیین هزینه هر متغیر نسبتاً دشوار است.

ورودی‌های «مشارکت اضافی» می‌تواند هر ترکیبی از مخارج سرمایه‌ ای یا جریان خاصی از جریان‌های نقدی مربوط به خرید یک کارخانه باشد. رسیدن به ارقام صحیح به دلیل این مسئله غیرممکن است، بنابراین باید با احتیاط به نتایج برسید.

قبل از استفاده از ماشین حساب سرمایه گذاری ما برای محاسبات دقیق تر و گسترده تر، سایر ماشین حساب های مالی را بررسی کنید.