ข้อกำหนดการใช้งาน

Calculator.io

ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

เวอร์ชัน 1.0

เว็บไซต์ Calculator.iO ที่ตั้งอยู่ที่ https://www.calculator.io เป็นผลงานที่มีลิขสิทธิ์และเป็นทรัพย์สินของ CALCULATOR LLC คุณลักษณะบางอย่างของไซต์อาจต้องปฏิบัติตามแนวทางเพิ่มเติม, ข้อกำหนด, หรือกฎที่จะถูกโพสต์บนไซต์เกี่ยวกับคุณลักษณะเหล่านั้น

ข้อกำหนดเพิ่มเติม, แนวทาง, และกฎเหล่านี้ถูกรวมไว้โดยการอ้างอิงในข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อธิบายข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลผูกพันทางกฎหมายที่ควบคุมการใช้งานไซต์ของคุณ ด้วยการเข้าสู่และเยี่ยมชมไซต์, คุณยอมรับว่าข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับคุณ และคุณยืนยันว่าคุณมีอำนาจและความสามารถที่จะยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณควรมีอายุอย่างน้อย 18 ปี เพื่อเข้าถึงไซต์ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมด, โปรดอย่าเข้าสู่หรือ/และใช้งานไซต์

ข้อกำหนดเหล่านี้กำหนดให้ใช้การไกล่เกลี่ยตามมาตรา 10.2 ในการแก้ไขข้อพิพาทและยังจำกัดการรับการชดเชยที่คุณสามารถใช้ได้ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท

การเข้าถึงไซต์

ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเหล่านี้. บริษัทให้คุณสิทธิ์ที่ไม่สามารถโอนได้, ไม่เป็นการเอกสิทธิ์, สามารถเพิกถอนได้, และมีขอบเขตจำกัดในการเข้าถึงไซต์เฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและไม่เพื่อการค้าของคุณเอง

ข้อจำกัดบางประการ. สิทธิ์ที่ได้รับอนุมัติให้แก่คุณตามข้อกำหนดเหล่านี้มีข้อจำกัดต่อไปนี้: (a) คุณไม่สามารถขาย, เช่า, ให้เช่า, โอน, มอบหมาย, แจกจ่าย, โฮสต์, หรือใช้ประโยชน์ทางการค้าจากไซต์ได้; (b) คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลง, ทำงานลอกเลียนแบบ, แยกส่วน, คอมไพล์ย้อนกลับหรือวิศวกรรมย้อนกลับใด ๆ ของไซต์; (c) คุณไม่สามารถเข้าถึงไซต์เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่คล้ายคลึงหรือแข่งขันได้; และ (d) ยกเว้นที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้, ไม่มีส่วนใดของไซต์ที่สามารถคัดลอก, ทำซ้ำ, แจกจ่าย, ตีพิมพ์ซ้ำ, ดาวน์โหลด, แสดง, โพสต์หรือส่งในรูปแบบใดหรือด้วยวิธีการใด ๆ ได้ ยกเว้นที่ระบุไว้ในอนาคต, การปรับปรุง, หรือการเพิ่มเติมคุณสมบัติของไซต์จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ลิขสิทธิ์และประกาศสิทธิ์กรรมสิทธิ์อื่น ๆ บนไซต์จะต้องคงไว้บนสำเนาทั้งหมด

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง, ระงับ, หรือยกเลิกไซต์ด้วยหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบแก่คุณ คุณยอมรับว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลง, การหยุดชะงัก, หรือการยกเลิกไซต์หรือส่วนใด ๆ ของไซต์

ไม่มีการสนับสนุนหรือบำรุงรักษา. คุณยอมรับว่าบริษัทไม่มีหน้าที่ให้การสนับสนุนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไซต์

ยกเว้นเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณอาจจะให้ไว้, คุณทราบว่าสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด, รวมถึงลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, สิทธิมาร์กการค้า, และความลับทางการค้า, ในไซต์และเนื้อหาของไซต์เป็นของบริษัทหรือซัพพลายเออร์ของบริษัท โปรดทราบว่าข้อกำหนดเหล่านี้และการเข้าถึงไซต์ไม่ให้สิทธิ์, ชื่อ, หรือผลประโยชน์ใด ๆ ในหรือต่อสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา, ยกเว้นสิทธิ์การเข้าถึงที่จำกัดที่ได้แสดงไว้ในมาตรา 2.1 บริษัทและซัพพลายเออร์ของบริษัทสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้รับการอนุญาตในข้อกำหนดเหล่านี้

ลิงค์และโฆษณาของบุคคลที่สาม; ผู้ใช้รายอื่น

ลิงค์และโฆษณาของบุคคลที่สาม. ไซต์อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สาม และ/หรือแสดงโฆษณาสำหรับบุคคลที่สาม ลิงค์และโฆษณาเหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท และบริษัทไม่รับผิดชอบต่อลิงค์และโฆษณาของบุคคลที่สามใด ๆ บริษัทให้การเข้าถึงลิงค์และโฆษณาของบุคคลที่สามเหล่านี้เพียงเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น และไม่ได้ทำการตรวจสอบ, อนุมัติ, ติดตาม, สนับสนุน, รับประกัน หรือให้คำแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับลิงค์และโฆษณาของบุคคลที่สามเหล่านี้ คุณใช้ลิงค์และโฆษณาของบุคคลที่สามเหล่านี้ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง และควรใช้ความระมัดระวังและวิจารณญาณที่เหมาะสมในการทำเช่นนั้น เมื่อคุณคลิกที่ลิงค์และโฆษณาของบุคคลที่สามใด ๆ ข้อกำหนดและนโยบายของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับใช้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและการเก็บข้อมูลของบุคคลที่สามนั้น ๆ

ผู้ใช้รายอื่น. ผู้ใช้แต่ละคนของไซต์มีความรับผิดชอบอย่างเดียวสำหรับเนื้อหาของผู้ใช้ของตนเองทั้งหมด เนื่องจากเราไม่ควบคุมเนื้อหาของผู้ใช้ คุณยอมรับและตกลงว่าเราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่คุณหรือผู้อื่นให้ไว้ คุณตกลงว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการโต้ตอบดังกล่าว หากมีข้อพิพาทระหว่างคุณกับผู้ใช้ไซต์ใด ๆ เราไม่มีหน้าที่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วม คุณทำการปลดปล่อยและถอนการร้องเรียนบริษัทและเจ้าหน้าที่, พนักงาน, ตัวแทน, ผู้สืบทอด, และผู้รับมอบหมายของเราจาก, และทำการสละและละทิ้ง, ข้อพิพาท, การเรียกร้อง, ความขัดแย้ง, ความต้องการ, สิทธิ์, หน้าที่, ความรับผิดชอบ, การกระทำ และสาเหตุของการกระทำทุกประเภทและลักษณะที่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากหรือที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับไซต์ หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย คุณทำการสละสิทธิ์ตามมาตรา 1542 ของประมวลกฎหมายแคลิฟอร์เนียในการดำเนินการข้างต้น ซึ่งระบุว่า "การปลดปล่อยทั่วไปไม่ได้ขยายไปถึงการเรียกร้องที่เจ้าหนี้ไม่ทราบหรือไม่สงสัยว่ามีอยู่ในความโปรดปรานของตนเองในขณะทำการปลดปล่อย ซึ่งหากทราบโดยเจ้าหนี้ ควรมีผลกระทบอย่างมากต่อการตกลงกับลูกหนี้ของตน"

คุกกี้และเว็บบีคอน. เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่น ๆ Calculator.iO ใช้ ‘คุกกี้’. คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้เพื่อเก็บข้อมูลรวมถึงการตั้งค่าที่นิยมของผู้เยี่ยมชม และหน้าเว็บไซต์ที่ผู้เยี่ยมชมเข้าถึงหรือเยี่ยมชม ข้อมูลนี้ถูกใช้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้ โดยปรับแต่งเนื้อหาหน้าเว็บของเราตามประเภทเบราว์เซอร์ของผู้เยี่ยมชมและ/หรือข้อมูลอื่น ๆ

คุกกี้ Google DoubleClick DART. Google เป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ของเรา มันยังใช้คุกกี้ที่รู้จักกันในชื่อคุกกี้ DART เพื่อแสดงโฆษณาให้กับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราตามการเยี่ยมชม https://www.calculator.io และเว็บไซต์อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ผู้เยี่ยมชมสามารถเลือกปฏิเสธการใช้คุกกี้ DART โดยเยี่ยมชมนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ในเครือข่ายโฆษณาและเนื้อหาที่ URL ต่อไปนี้ – https://policies.google.com/technologies/ads

พันธมิตรทางโฆษณาของเรา. ผู้ลงโฆษณาบางรายบนเว็บไซต์ของเราอาจใช้คุกกี้และเว็บบีคอน พันธมิตรทางโฆษณาของเรามีรายชื่อด้านล่างนี้ แต่ละพันธมิตรทางโฆษณาของเรามีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองสำหรับนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้ เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น เราได้ทำลิงค์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาด้านล่างนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เว็บไซต์นี้ได้รับการให้บริการตามสภาพ "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี" และบริษัทและซัพพลายเออร์ของเราปฏิเสธคำรับรองและเงื่อนไขทุกประเภทอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นคำรับรองที่แสดงออกมา, คำรับรองโดยนัย, หรือตามกฎหมาย รวมถึงคำรับรองหรือเงื่อนไขทุกประเภทเกี่ยวกับความสามารถในการค้า, ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ, ชื่อ, การเพลิดเพลินอย่างสงบ, ความถูกต้อง, หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ บริษัทและซัพพลายเออร์ของเราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะตอบสนองความต้องการของคุณ, จะพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง, ทันเวลา, ปลอดภัย, หรือปราศจากข้อผิดพลาด, หรือจะมีความถูกต้อง, น่าเชื่อถือ, ปราศจากไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายอื่น ๆ, สมบูรณ์, ถูกกฎหมาย, หรือปลอดภัย หากกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดให้มีคำรับรองใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์, คำรับรองเหล่านั้นจะถูกจำกัดระยะเวลาไว้เป็นเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ใช้งานครั้งแรก

บางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้ยกเว้นคำรับรองโดยนัย, ดังนั้นข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ บางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้จำกัดระยะเวลาของคำรับรองโดยนัย, ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

การจำกัดความรับผิดชอบ

ตามขีดจำกัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต, ในกรณีใด ๆ บริษัทหรือซัพพลายเออร์ของเราจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับผลกำไรที่สูญเสียไป, ข้อมูลที่สูญเสียไป, ค่าใช้จ่ายในการจัดหาผลิตภัณฑ์ทดแทน, หรือความเสียหายทางอ้อม, ผลที่ตามมา, ตัวอย่าง, โดยบังเอิญ, พิเศษ หรือการลงโทษที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือการใช้งาน, หรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์แม้ว่าบริษัทจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์เป็นดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง และคุณจะต้องรับผิดชอบอย่างเดียวสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือการสูญเสียข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการนี้

ตามขีดจำกัดสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต, ไม่ว่าจะมีข้อความตรงกันข้ามที่ระบุไว้ที่นี่, ความรับผิดชอบของเราต่อคุณสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้, จะถูกจำกัดไว้เสมอที่สูงสุดไม่เกินห้าสิบดอลลาร์สหรัฐ (50 ดอลลาร์สหรัฐ) การมีความเรียกร้องมากกว่าหนึ่งข้อจะไม่เพิ่มขีดจำกัดนี้ คุณตกลงว่าซัพพลายเออร์ของเราจะไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้

บางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้จำกัดหรือยกเว้นความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายโดยบังเอิญหรือผลที่ตามมา, ดังนั้นการจำกัดหรือยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

ระยะเวลาและการยกเลิก. ขึ้นอยู่กับหัวข้อนี้, ข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ขณะที่คุณใช้งานไซต์ เราอาจระงับหรือยกเลิกสิทธิ์ของคุณในการใช้งานไซต์ได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลใดก็ได้ตามดุลยพินิจของเราเอง, รวมถึงการใช้งานไซต์ที่ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ หลังจากยกเลิกสิทธิ์ของคุณตามข้อกำหนดเหล่านี้, บัญชีของคุณและสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้งานไซต์จะถูกยกเลิกทันที คุณเข้าใจว่าการยกเลิกบัญชีของคุณอาจเกี่ยวข้องกับการลบเนื้อหาของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณออกจากฐานข้อมูลสดของเรา บริษัทจะไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ต่อคุณสำหรับการยกเลิกสิทธิ์ของคุณตามข้อกำหนดเหล่านี้ แม้หลังจากสิทธิ์ของคุณตามข้อกำหนดเหล่านี้ถูกยกเลิก, ข้อกำหนดต่อไปนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้: มาตรา 2 ถึง 2.5, มาตรา 3 และมาตรา 4 ถึง 10.

นโยบายลิขสิทธิ์

บริษัทเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและขอให้ผู้ใช้เว็บไซต์ของเราทำเช่นเดียวกัน ในการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเรา เราได้นำมาใช้และดำเนินการตามนโยบายที่เคารพต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ซึ่งรวมถึงการลบวัสดุที่ละเมิดลิขสิทธิ์และการยุติสถานะการเป็นผู้ใช้ของไซต์ออนไลน์ของเราสำหรับผู้ที่ละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาซ้ำแล้วซ้ำเล่า หากคุณเชื่อว่าหนึ่งในผู้ใช้ของเราผ่านการใช้เว็บไซต์ของเราได้ละเมิดลิขสิทธิ์ในงานอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคุณต้องการให้ลบวัสดุที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด ข้อมูลต่อไปนี้ในรูปแบบของการแจ้งเตือนที่เขียน (ตาม 17 U.S.C. § 512(c)) ต้องถูกส่งไปยังตัวแทนลิขสิทธิ์ที่เราได้กำหนดไว้:

  • ลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคุณ;
  • ระบุผลงานที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งคุณอ้างว่าถูกละเมิด;
  • ระบุวัสดุในบริการของเราที่คุณอ้างว่าละเมิดและขอให้เราลบออก;
  • ข้อมูลเพียงพอที่จะช่วยให้เราสามารถค้นหาวัสดุดังกล่าวได้;
  • ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, และอีเมลของคุณ;
  • คำแถลงที่ระบุว่าคุณเชื่ออย่างแท้จริงว่าการใช้วัสดุที่ถูกคัดค้านนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์, ตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์, หรือตามกฎหมาย; และ
  • คำแถลงที่ระบุว่าข้อมูลในการแจ้งเตือนนั้นถูกต้อง และภายใต้การลงโทษของการเป็นพยานเท็จ, คุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ถูกอ้างว่าถูกละเมิดหรือคุณได้รับอนุญาตให้ดำเนินการแทนเจ้าของลิขสิทธิ์

โปรดทราบว่า ตาม 17 U.S.C. § 512(f), การเป็นตัวแทนที่ผิดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในการแจ้งเตือนที่เขียน จะทำให้ผู้ร้องเรียนต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย, ค่าใช้จ่าย และค่าทนายความที่เราได้รับจากการแจ้งเตือนที่เขียนและข้อกล่าวหาการละเมิดลิขสิทธิ์

ทั่วไป

ข้อกำหนดเหล่านี้อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว และหากเราทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราอาจแจ้งให้คุณทราบโดยการส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลล่าสุดที่คุณได้ให้ไว้กับเรา และ/หรือโดยการโพสต์ประกาศเปลี่ยนแปลงเด่นชัดบนเว็บไซต์ของเรา คุณมีความรับผิดชอบในการให้ที่อยู่อีเมลล่าสุดของคุณกับเรา ในกรณีที่ที่อยู่อีเมลล่าสุดที่คุณได้ให้ไว้กับเราไม่ถูกต้อง การส่งอีเมลที่มีการแจ้งเตือนดังกล่าวจะยังถือเป็นการแจ้งเตือนที่มีผลบังคับใช้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อธิบายไว้ในการแจ้งเตือน

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีที่เร็วที่สุดในช่วงสามสิบ (30) วันปฏิทินหลังจากเราส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังคุณ หรือสามสิบ (30) วันปฏิทินหลังจากเราโพสต์การแจ้งเตือนเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ของเรา การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลทันทีสำหรับผู้ใช้ใหม่ของเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไปหลังจากได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะแสดงถึงการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การแก้ไขข้อพิพาท. โปรดอ่านข้อตกลงการไกล่เกลี่ยนี้อย่างละเอียด มันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาของคุณกับบริษัทและมีผลต่อสิทธิ์ของคุณ มันประกอบด้วยขั้นตอนสำหรับการไกล่เกลี่ยที่มีผลผูกพันและการสละสิทธิ์การฟ้องร้องแบบกลุ่ม

การใช้บังคับของข้อตกลงการไกล่เกลี่ย. การเรียกร้องและข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดหรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ให้โดยบริษัทซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยไม่เป็นทางการหรือในศาลเรียกร้องเล็กน้อย จะต้องได้รับการแก้ไขโดยการไกล่เกลี่ยที่มีผลผูกพันตามบุคคลภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงการไกล่เกลี่ยนี้ ยกเว้นที่ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น, การดำเนินการไกล่เกลี่ยทั้งหมดจะจัดขึ้นภายใต้ภาษาอังกฤษ ข้อตกลงการไกล่เกลี่ยนี้ใช้กับคุณและบริษัท, รวมถึงบริษัทย่อย, บริษัทในเครือ, ตัวแทน, พนักงาน, ผู้มีสิทธิ์ก่อนหน้านี้, ผู้สืบทอด, และผู้รับมอบหมาย, รวมทั้งผู้ใช้หรือผู้รับประโยชน์ของบริการหรือสินค้าที่ให้ภายใต้ข้อกำหนดไม่ว่าจะได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาต

ข้อกำหนดการแจ้งเตือนและการแก้ไขข้อพิพาทโดยไม่เป็นทางการ. ก่อนที่ฝ่ายใดจะขอการไกล่เกลี่ย, ฝ่ายนั้นต้องส่งการแจ้งเตือนข้อพิพาทที่เขียนไว้ให้ฝ่ายอื่นก่อน โดยอธิบายถึงลักษณะและพื้นฐานของการเรียกร้องหรือข้อพิพาท และการบรรเทาที่ขอไว้ การแจ้งเตือนถึงบริษัทควรส่งไปที่: เนวาดา, สหรัฐอเมริกา หลังจากได้รับการแจ้งเตือนแล้ว คุณและบริษัทอาจพยายามแก้ไขการเรียกร้องหรือข้อพิพาทโดยไม่เป็นทางการ หากคุณและบริษัทไม่สามารถแก้ไขการเรียกร้องหรือข้อพิพาทได้ภายในสามสิบ (30) วันหลังจากได้รับการแจ้งเตือน ฝ่ายใดก็ได้สามารถเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ยได้ จำนวนข้อเสนอการตกลงที่ทำโดยฝ่ายใดก็ตามไม่ควรเปิดเผยให้ผู้ไกล่เกลี่ยทราบจนกว่าผู้ไกล่เกลี่ยจะตัดสินจำนวนเงินรางวัลที่ฝ่ายใดมีสิทธิ์ได้รับ

กฎการไกล่เกลี่ย. การไกล่เกลี่ยจะเริ่มต้นผ่าน American Arbitration Association, ผู้ให้บริการแก้ไขข้อพิพาททางเลือกที่มีการเสนอการไกล่เกลี่ยตามที่ระบุไว้ในส่วนนี้ หาก AAA ไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ ฝ่ายต่างๆ จะตกลงเลือกผู้ให้บริการ ADR ทางเลือกอื่น กฎของผู้ให้บริการ ADR จะควบคุมการไกล่เกลี่ยทุกด้านยกเว้นในกรณีที่กฎดังกล่าวขัดแย้งกับข้อกำหนด กฎการไกล่เกลี่ยผู้บริโภค AAA ที่ควบคุมการไกล่เกลี่ยสามารถหาได้ทางออนไลน์ที่ adr.org หรือโดยการโทรไปยัง AAA ที่หมายเลข 1-800-778-7879 การไกล่เกลี่ยจะดำเนินการโดยผู้ไกล่เกลี่ยเดียวที่เป็นกลาง การเรียกร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่มีจำนวนเงินรางวัลที่ขอไม่เกินหนึ่งหมื่นดอลลาร์สหรัฐ (10,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ) อาจได้รับการแก้ไขผ่านการไกล่เกลี่ยที่มีผลผูกพันโดยไม่ต้องปรากฏตัว ตามทางเลือกของฝ่ายที่ขอการบรรเทา

สำหรับการเรียกร้องหรือข้อพิพาทที่มีจำนวนเงินรางวัลที่ขอไม่เกินหนึ่งหมื่นดอลลาร์สหรัฐ (10,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือมากกว่า, สิทธิ์ในการได้รับการพิจารณาจะถูกกำหนดโดยกฎการไกล่เกลี่ย การพิจารณาจะจัดขึ้นในสถานที่ภายในระยะทาง 100 ไมล์จากที่อยู่ของคุณ เว้นแต่คุณจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา และเว้นแต่ฝ่ายต่างๆ จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น หากคุณอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา ผู้ไกล่เกลี่ยจะให้คำแจ้งเตือนที่สมเหตุสมผลแก่ทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับวันที่, เวลา และสถานที่ของการพิจารณาโดยวาจาใด ๆ การตัดสินใจเกี่ยวกับรางวัลที่ผู้ไกล่เกลี่ยตัดสินอาจนำไปบังคับใช้ได้ในศาลที่มีอำนาจศาล เมื่อผู้ไกล่เกลี่ยมอบรางวัลให้คุณที่มากกว่าข้อเสนอการตกลงสุดท้ายที่บริษัทได้ทำให้กับคุณก่อนการเริ่มต้นการไกล่เกลี่ย, บริษัทจะจ่ายให้คุณมากกว่าระหว่างรางวัลหรือ 2,500.00 ดอลลาร์ ฝ่ายใดก็ตามจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการไกล่เกลี่ยและจะต้องจ่ายส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการ ADR เท่ากัน

กฎเพิ่มเติมสำหรับการไกล่เกลี่ยที่ไม่ต้องปรากฏตัว หากเลือกการไกล่เกลี่ยที่ไม่ต้องปรากฏตัว, การไกล่เกลี่ยจะดำเนินการทางโทรศัพท์, ออนไลน์ และ/หรือขึ้นอยู่กับการยื่นเอกสารเท่านั้น; วิธีการที่เฉพาะเจาะจงจะถูกเลือกโดยฝ่ายที่เริ่มต้นการไกล่เกลี่ย การไกล่เกลี่ยไม่ควรเกี่ยวข้องกับการปรากฏตัวของฝ่ายใด ๆ หรือพยาน เว้นแต่ฝ่ายต่างๆ จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

ขีดจำกัดเวลา. หากคุณหรือบริษัทเริ่มการไกล่เกลี่ย, การดำเนินการไกล่เกลี่ยต้องเริ่มต้นและ/หรือถูกขอให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและภายในกำหนดเวลาใด ๆ ที่กำหนดภายใต้กฎ AAA สำหรับการเรียกร้องที่เกี่ยวข้อง

อำนาจของผู้ไกล่เกลี่ย. หากเริ่มต้นการไกล่เกลี่ย, ผู้ไกล่เกลี่ยจะตัดสินสิทธิ์และความรับผิดของคุณและบริษัท และข้อพิพาทจะไม่ถูกรวมเข้ากับเรื่องอื่น ๆ หรือร่วมกับคดีหรือฝ่ายอื่น ๆ ผู้ไกล่เกลี่ยมีอำนาจในการให้คำสั่งตัดสินทั้งหมดหรือบางส่วนของการเรียกร้องใด ๆ ผู้ไกล่เกลี่ยมีอำนาจในการมอบค่าเสียหายทางการเงิน และมอบการรักษาหรือการบรรเทาที่ไม่ใช่ทางการเงินที่มีให้กับบุคคลภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้, กฎ AAA และข้อกำหนด ผู้ไกล่เกลี่ยจะออกการตัดสินใจที่เขียนไว้และคำแถลงการตัดสินใจที่อธิบายการค้นพบและข้อสรุปที่เป็นพื้นฐานของการตัดสินใจ ผู้ไกล่เกลี่ยมีอำนาจเดียวกันในการมอบการบรรเทาที่บุคคลภายใต้ศาลกฎหมายจะมี การตัดสินใจของผู้ไกล่เกลี่ยมีผลสุดท้ายและผูกพันคุณและบริษัท

การสละสิทธิ์การพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน. ทั้งสองฝ่ายที่นี่สละสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายในการไปศาลและได้รับการพิจารณาคดีต่อหน้าผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน แต่เลือกให้การเรียกร้องและข้อพิพาททั้งหมดได้รับการแก้ไขโดยการไกล่เกลี่ยภายใต้ข้อตกลงการไกล่เกลี่ยนี้ กระบวนการไกล่เกลี่ยมักจะมีข้อจำกัดมากกว่า, มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่ากฎที่บังคับใช้ในศาลและได้รับการตรวจสอบจากศาลเพียงเล็กน้อย เหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและบริษัทในศาลรัฐหรือศาลกลางในคดีที่ขอยกเลิกหรือบังคับใช้การตัดสินใจการไกล่เกลี่ยหรืออย่างอื่น, คุณและบริษัทสละสิทธิ์ทั้งหมดในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน และเลือกให้ข้อพิพาทได้รับการแก้ไขโดยผู้พิพากษา

การสละสิทธิ์การฟ้องร้องแบบกลุ่มหรือการรวมคดี. การเรียกร้องและข้อพิพาททั้งหมดภายในขอบเขตของข้อตกลงการไกล่เกลี่ยนี้ต้องได้รับการไกล่เกลี่ยหรือพิจารณาคดีตามบุคคล ไม่ใช่ตามกลุ่ม และการเรียกร้องของลูกค้าหรือผู้ใช้มากกว่าหนึ่งรายไม่สามารถไกล่เกลี่ยหรือพิจารณาคดีร่วมกันหรือรวมกับการเรียกร้องของลูกค้าหรือผู้ใช้อื่น ๆ ได้

ความลับ. ทุกด้านของกระบวนการไกล่เกลี่ยต้องเป็นความลับอย่างเคร่งครัด ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะรักษาความลับ เว้นแต่จะมีความจำเป็นตามกฎหมาย ย่อหน้านี้ไม่ได้ป้องกันไม่ให้ฝ่ายใดยื่นข้อมูลที่จำเป็นต่อศาลกฎหมายเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงนี้, บังคับใช้การตัดสินใจการไกล่เกลี่ย หรือเรียกร้องการบรรเทาทางกฎหมายหรือการบรรเทาที่ยุติธรรม

ความสามารถในการแยกส่วน. หากส่วนใดหรือส่วนใด ๆ ของข้อตกลงการไกล่เกลี่ยนี้พบว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายโดยศาลที่มีอำนาจศาล ส่วนเฉพาะหรือส่วนเฉพาะเหล่านั้นจะไม่มีผลบังคับใช้และจะถูกแยกออก และส่วนที่เหลือของข้อตกลงจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป

สิทธิ์ในการสละสิทธิ์. สิทธิ์และข้อจำกัดทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการไกล่เกลี่ยนี้สามารถสละได้โดยฝ่ายที่มีการเรียกร้องขึ้นกับ การสละสิทธิ์ดังกล่าวไม่สามารถสละหรือมีผลต่อส่วนอื่น ๆ ของข้อตกลงการไกล่เกลี่ยนี้

การดำรงอยู่ของข้อตกลง. ข้อตกลงการไกล่เกลี่ยนี้จะยังคงมีผลต่อไปแม้หลังจากการสิ้นสุดความสัมพันธ์ของคุณกับบริษัท

ศาลเรียกร้องเล็กน้อย. แม้จะมีข้อกำหนดข้างต้น, คุณหรือบริษัทก็สามารถยื่นฟ้องแบบบุคคลในศาลเรียกร้องเล็กน้อยได้

การช่วยเหลือทางกฎหมายฉุกเฉิน. แม้จะมีข้อกำหนดข้างต้น, ฝ่ายใดก็ตามสามารถขอการช่วยเหลือทางกฎหมายฉุกเฉินก่อนศาลรัฐหรือศาลกลางเพื่อรักษาสถานะเดิมในขณะรอการไกล่เกลี่ย การขอมาตรการชั่วคราวจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือหน้าที่อื่น ๆ ภายใต้ข้อตกลงการไกล่เกลี่ยนี้

การเรียกร้องที่ไม่อยู่ในข่ายการไกล่เกลี่ย. แม้จะมีข้อกำหนดข้างต้น, การเรียกร้องเกี่ยวกับการหมิ่นประมาท, การละเมิดกฎหมายการฉ้อโกงและการละเมิดคอมพิวเตอร์, และการละเมิดหรือการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายอื่นเช่นสิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์, สิทธิมาร์กการค้า หรือความลับทางการค้าจะไม่อยู่ภายใต้ข้อตกลงการไกล่เกลี่ยนี้

ในกรณีใด ๆ ที่ข้อตกลงการไกล่เกลี่ยข้างต้นอนุญาตให้ทั้งสองฝ่ายฟ้องร้องในศาล, ทั้งสองฝ่ายที่นี่ตกลงที่จะยื่นตัวเองภายใต้เขตอำนาจของศาลที่ตั้งอยู่ในเขต us County, แคลิฟอร์เนีย, เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

เว็บไซต์อาจต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกา และอาจต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการส่งออกหรือนำเข้าในประเทศอื่น ๆ คุณตกลงที่จะไม่ส่งออก, ส่งออกซ้ำ, หรือโอน, โดยตรงหรือโดยอ้อม, ข้อมูลทางเทคนิคของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับจากบริษัท, หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ใช้ข้อมูลดังกล่าว, โดยละเมิดกฎหมายหรือระเบียบการส่งออกของสหรัฐอเมริกา

บริษัทตั้งอยู่ที่ที่อยู่ในส่วน 10.8 หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย คุณสามารถรายงานคำร้องเรียนไปยังหน่วยช่วยเหลือการร้องเรียนของแผนกผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคของกระทรวงกิจการผู้บริโภคแคลิฟอร์เนีย โดยการติดต่อพวกเขาทางเขียนที่ 400 R Street, Sacramento, CA 95814, หรือทางโทรศัพท์ที่ (800) 952-5210

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์. การสื่อสารระหว่างคุณกับบริษัทใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าคุณจะใช้เว็บไซต์หรือส่งอีเมลถึงเรา หรือไม่ว่าบริษัทจะโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์หรือสื่อสารกับคุณผ่านทางอีเมล เพื่อวัตถุประสงค์ทางสัญญา, คุณ (a) ยินยอมที่จะรับการสื่อสารจากบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์; และ (b) ตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไข, ข้อตกลง, ประกาศ, การเปิดเผย, และการสื่อสารอื่น ๆ ที่บริษัทให้คุณทางอิเล็กทรอนิกส์ พอใจต่อภาระหน้าที่ทางกฎหมายใด ๆ ที่การสื่อสารดังกล่าวจะพอใจหากเป็นการเขียนแบบแข็ง

ข้อกำหนดทั้งหมด. ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับเราเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ ความล้มเหลวของเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าว ชื่อของส่วนในข้อกำหนดเหล่านี้เป็นเพียงเพื่อความสะดวกและไม่มีผลทางกฎหมายหรือสัญญา คำว่า "รวมถึง" หมายถึง "รวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัด"

หากมีข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้ที่ถือว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดอื่น ๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลต่อไปและข้อกำหนดที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นจะถูกถือเป็นการแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องและสามารถบังคับใช้ได้มากที่สุดตามที่กฎหมายอนุญาต ความสัมพันธ์ของคุณกับบริษัทเป็นเพียงผู้รับเหมาอิสระ และไม่มีฝ่ายใดเป็นตัวแทนหรือหุ้นส่วนของอีกฝ่าย

ข้อกำหนดเหล่านี้ และสิทธิ์และหน้าที่ของคุณในนี้ ไม่สามารถมอบหมาย, จ้างงานช่วง, มอบหมาย, หรือโอนย้ายได้โดยคุณโดยไม่มีความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท และการพยายามมอบหมาย, จ้างงานช่วง, มอบหมาย, หรือการโอนย้ายใด ๆ ที่ละเมิดข้อกำหนดข้างต้นจะถือเป็นโมฆะและไม่มีผล บริษัทสามารถมอบหมายข้อกำหนดเหล่านี้ได้อย่างอิสระ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลผูกพันกับผู้รับมอบหมาย

ความเป็นส่วนตัวของคุณ. โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ข้อมูลลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้า. ลิขสิทธิ์ © สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด เครื่องหมายการค้า, โลโก้ และเครื่องหมายบริการที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของเราหรือทรัพย์สินของบุคคลที่สามอื่น ๆ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายเหล่านี้โดยไม่มีความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้าหรือความยินยอมของบุคคลที่สามซึ่งอาจเป็นเจ้าของเครื่องหมายเหล่านั้น

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: 5348 Vegas Drive, Las Vegas, Nevada 89108, สหรัฐอเมริกา

อีเมล: [email protected].