Gebruiksvoorwaarden

Calculator.io

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van de Website

Versie 1.0

De Calculator.iO-website, gelegen op https://www.calculator.io, is een auteursrechtelijk beschermd werk dat toebehoort aan CALCULATOR LLC. Bepaalde functies van de Site kunnen onderhevig zijn aan aanvullende richtlijnen, voorwaarden of regels, die op de Site worden gepubliceerd in verband met dergelijke functies.

Al deze aanvullende voorwaarden, richtlijnen en regels worden door verwijzing opgenomen in deze Voorwaarden.

Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven de wettelijk bindende voorwaarden en bepalingen die uw gebruik van de Site regelen. DOOR IN TE LOGGEN EN DE SITE TE BEZOEKEN, GEEFT U AAN DAT U DEZE VOORWAARDEN AANVAARDT en verklaart u dat u de autoriteit en capaciteit hebt om deze Voorwaarden aan te gaan. U MOET TEN MINSTE 18 JAAR OUD ZIJN OM DE SITE TE KUNNEN BEZOEKEN. INDIEN U HET NIET EENS BENT MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN, LOG DAN NIET IN EN/OF GEBRUIK DE SITE NIET.

Deze voorwaarden vereisen het gebruik van arbitrage Sectie 10.2 op individuele basis om geschillen op te lossen en beperken ook de remedies die voor u beschikbaar zijn in geval van een geschil.

Toegang tot de Site

Onderhevig aan deze Voorwaarden. Het bedrijf verleent u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare, beperkte licentie om de Site uitsluitend voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik te betreden.

Bepaalde Beperkingen. De rechten die aan u zijn verleend in deze Voorwaarden zijn onderhevig aan de volgende beperkingen: (a) u mag de Site niet verkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, hosten of op andere wijze commercieel exploiteren; (b) u mag geen deel van de Site wijzigen, afgeleide werken ervan maken, demonteren, terug compileren of reverse engineeren; (c) u mag de Site niet betreden om een soortgelijke of concurrerende website te bouwen; en (d) behalve zoals hier uitdrukkelijk vermeld, mag geen enkel deel van de Site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, gepost of overgedragen in enige vorm of op enige wijze, tenzij anders aangegeven, elke toekomstige release, update of andere toevoeging aan de functionaliteit van de Site zal onderhevig zijn aan deze Voorwaarden. Alle auteursrechtelijke en andere eigendomsrechten op de Site moeten worden behouden op alle kopieën daarvan.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de Site te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, met of zonder kennisgeving aan u. U stemt ermee in dat het bedrijf niet aansprakelijk zal worden gehouden jegens u of een derde partij voor enige wijziging, onderbreking of beëindiging van de Site of een deel daarvan.

Geen Ondersteuning of Onderhoud. U stemt ermee in dat het bedrijf geen enkele verplichting heeft om u ondersteuning te bieden in verband met de Site.

Met uitzondering van eventuele door u verstrekte Gebruikersinhoud, bent u zich ervan bewust dat alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, patenten, handelsmerken en handelsgeheimen, in de Site en de inhoud ervan eigendom zijn van het bedrijf of de leveranciers van het bedrijf. Let op: deze Voorwaarden en toegang tot de Site geven u geen rechten, titels of belangen in of op enige intellectuele eigendomsrechten, behalve voor de beperkte toegangsrechten uitgedrukt in Sectie 2.1. Het bedrijf en zijn leveranciers behouden alle rechten die niet in deze Voorwaarden zijn verleend.

Links van Derden & Advertenties; Andere Gebruikers

Links van Derden & Advertenties. De Site kan links bevatten naar websites en diensten van derden en/of advertenties van derden tonen. Links & Advertenties vallen niet onder de controle van het Bedrijf, en het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor enige Links & Advertenties van Derden. Het Bedrijf biedt toegang tot deze Links & Advertenties van Derden slechts als gemak voor u, en beoordeelt, keurt, bewaakt, onderschrijft, garandeert of doet geen uitspraken met betrekking tot Links & Advertenties van Derden. U gebruikt alle Links & Advertenties van Derden op eigen risico en dient daarbij een passend niveau van voorzichtigheid en discretie toe te passen. Wanneer u klikt op een van de Links & Advertenties van Derden, zijn de van toepassing zijnde voorwaarden en beleidslijnen van de betreffende derde van toepassing, inclusief de privacy- en gegevensverzamelingspraktijken van die derde.

Andere Gebruikers. Elke gebruiker van de Site is zelf volledig verantwoordelijk voor zijn eigen Gebruikersinhoud. Omdat wij de Gebruikersinhoud niet controleren, erkent en gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enige Gebruikersinhoud, of deze nu door u of door anderen wordt verstrekt. U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk zal zijn voor enig verlies of schade die het gevolg is van dergelijke interacties. Als er een geschil is tussen u en een andere gebruiker van de Site, zijn wij niet verplicht om betrokken te raken. U verleent hierbij vrijstelling en ontslaat het Bedrijf en onze functionarissen, werknemers, agenten, opvolgers en rechthebbenden van, en ziet hierbij af van, elk verleden, heden en toekomstig geschil, claim, controverse, eis, recht, verplichting, aansprakelijkheid, actie en oorzaak van actie van elke soort en aard, die direct of indirect is ontstaan of voortvloeit uit, of direct of indirect verband houdt met, de Site. Als u een inwoner van Californië bent, ziet u hierbij af van sectie 1542 van het Californische burgerlijk wetboek in verband met het voorgaande, dat stelt: "een algemene vrijgave strekt zich niet uit tot claims waarvan de schuldeiser niet weet of vermoedt dat ze in zijn of haar voordeel bestaan op het moment van uitvoeren van de vrijgave, die, indien bekend bij hem of haar, zijn of haar schikking met de schuldenaar wezenlijk had moeten beïnvloeden."

Cookies en Web Beacons. Net als elke andere website, gebruikt Calculator.iO ‘cookies’. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, inclusief de voorkeuren van bezoekers, en de pagina's op de website die de bezoeker heeft bezocht of geraadpleegd. De informatie wordt gebruikt om de ervaring van gebruikers te optimaliseren door onze webpagina-inhoud aan te passen op basis van het type browser van bezoekers en/of andere informatie.

Google DoubleClick DART Cookie. Google is een van de derde partij verkopers op onze site. Het gebruikt ook cookies, bekend als DART-cookies, om advertenties te tonen aan onze sitebezoekers op basis van hun bezoek aan https://www.calculator.io en andere sites op het internet. Bezoekers kunnen er echter voor kiezen om het gebruik van DART-cookies af te wijzen door het Privacybeleid van het Google-advertentie- en inhoudsnetwerk te bezoeken op de volgende URL – https://policies.google.com/technologies/ads

Onze Reclamepartners. Sommige adverteerders op onze site kunnen cookies en web beacons gebruiken. Onze reclamepartners staan hieronder vermeld. Elk van onze reclamepartners heeft hun eigen Privacybeleid voor hun beleid inzake gebruikersgegevens. Voor eenvoudigere toegang hebben we hieronder hyperlinks naar hun Privacybeleid.

Vrijwaringen

De site wordt aangeboden op een "zoals het is" en "zoals beschikbaar" basis, en het bedrijf en onze leveranciers wijzen uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden van welke aard dan ook af, hetzij uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk, inclusief alle garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom, rustig genot, nauwkeurigheid, of niet-inbreuk. Wij en onze leveranciers geven geen garantie dat de site aan uw vereisten zal voldoen, ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos beschikbaar zal zijn, of nauwkeurig, betrouwbaar, vrij van virussen of andere schadelijke code, volledig, legaal of veilig zal zijn. Als toepasselijke wetgeving enige garanties met betrekking tot de site vereist, zijn al dergelijke garanties beperkt in duur tot negentig (90) dagen vanaf de datum van eerste gebruik.

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van impliciete garanties niet toe, dus de bovenstaande uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing. Sommige rechtsgebieden staan geen beperkingen toe op hoe lang een impliciete garantie duurt, dus de bovenstaande beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

Beperking van Aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, zal in geen geval het bedrijf of onze leveranciers aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enig verloren winst, verloren gegevens, kosten voor het verkrijgen van vervangende producten, of enige indirecte, gevolgschade, voorbeeldige, incidentele, bijzondere of punitieve schade die voortvloeit uit of gerelateerd is aan deze voorwaarden of uw gebruik van, of onvermogen om de site te gebruiken, zelfs als het bedrijf is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Toegang tot en gebruik van de site is op eigen risico en discretie, en u bent zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw apparaat of computersysteem, of verlies van gegevens die daaruit voortvloeien.

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, ongeacht alles wat hierin het tegendeel bevat, zal onze aansprakelijkheid jegens u voor enige schade die voortvloeit uit of gerelateerd is aan deze overeenkomst, te allen tijde beperkt zijn tot een maximum van vijftig Amerikaanse dollars (US $50). Het bestaan van meer dan één claim zal deze limiet niet vergroten. U gaat ermee akkoord dat onze leveranciers geen enkele aansprakelijkheid van welke aard dan ook hebben die voortvloeit uit of gerelateerd is aan deze overeenkomst.

Sommige rechtsgebieden staan de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

Termijn en Beëindiging. Onderhevig aan deze Sectie, zullen deze Voorwaarden volledig van kracht en effectief blijven terwijl u de Site gebruikt. Wij kunnen uw rechten om de Site te gebruiken op elk moment om welke reden dan ook naar eigen goeddunken opschorten of beëindigen, inclusief voor elk gebruik van de Site in strijd met deze Voorwaarden. Bij beëindiging van uw rechten onder deze Voorwaarden, zullen uw Account en recht om de Site te betreden en te gebruiken onmiddellijk beëindigen. U begrijpt dat elke beëindiging van uw Account kan inhouden dat uw Gebruikersinhoud die aan uw Account is gekoppeld uit onze live databases wordt verwijderd. Het bedrijf zal geen enkele aansprakelijkheid jegens u hebben voor enige beëindiging van uw rechten onder deze Voorwaarden. Zelfs nadat uw rechten onder deze Voorwaarden zijn beëindigd, zullen de volgende bepalingen van deze Voorwaarden van kracht blijven: Secties 2 tot en met 2.5, Sectie 3 en Secties 4 tot en met 10.

Auteursrechtbeleid

Het bedrijf respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en vraagt dat gebruikers van onze Site hetzelfde doen. In verband met onze Site hebben we een beleid aangenomen en geïmplementeerd dat het auteursrecht respecteert en voorziet in de verwijdering van inbreukmakend materiaal en de beëindiging van gebruikers van onze online Site die herhaaldelijk inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten. Als u denkt dat een van onze gebruikers via het gebruik van onze Site onrechtmatig de auteursrecht(en) op een werk schendt, en u wenst dat het vermeende inbreukmakende materiaal wordt verwijderd, moet de volgende informatie in de vorm van een schriftelijke kennisgeving (overeenkomstig 17 U.S.C. § 512(c)) worden verstrekt aan onze aangewezen Auteursrecht Agent:

  • uw fysieke of elektronische handtekening;
  • identificatie van de auteursrechtelijk beschermde werken die u beweert geschonden te zijn;
  • identificatie van het materiaal op onze diensten waarvan u beweert dat het inbreuk maakt en dat u ons verzoekt te verwijderen;
  • voldoende informatie om ons in staat te stellen dergelijk materiaal te lokaliseren;
  • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het aanstootgevende materiaal niet is geautoriseerd door de auteursrechteigenaar, diens agent of volgens de wet; en
  • een verklaring dat de informatie in de kennisgeving nauwkeurig is en, op straffe van meineed, dat u ofwel de eigenaar bent van het auteursrecht dat naar verluidt geschonden is of dat u gemachtigd bent om namens de auteursrechteigenaar te handelen.

Let op dat, volgens 17 U.S.C. § 512(f), elke valse voorstelling van een materieel feit in een schriftelijke kennisgeving automatisch de klagende partij aansprakelijk stelt voor eventuele schade, kosten en advocaatkosten die door ons worden gemaakt in verband met de schriftelijke kennisgeving en de bewering van auteursrechtinbreuk.

Algemeen

Deze Voorwaarden kunnen af en toe worden herzien, en als we substantiële wijzigingen aanbrengen, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door u een e-mail te sturen naar het laatste e-mailadres dat u ons heeft verstrekt en/of door opvallend kennisgeving van de wijzigingen op onze Site te plaatsen. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van uw meest actuele e-mailadres aan ons. In het geval dat het laatste door u verstrekte e-mailadres niet geldig is, zal onze verzending van de e-mail met dergelijke kennisgeving desondanks een effectieve kennisgeving van de in de kennisgeving beschreven wijzigingen vormen.

Elke wijziging in deze Voorwaarden wordt van kracht op de vroegste van dertig (30) kalenderdagen na onze verzending van een e-mailbericht aan u of dertig (30) kalenderdagen na onze plaatsing van kennisgeving van de wijzigingen op onze Site. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht voor nieuwe gebruikers van onze Site. Voortgezet gebruik van onze Site na kennisgeving van dergelijke wijzigingen duidt op uw erkenning van dergelijke wijzigingen en akkoord om gebonden te zijn aan de voorwaarden en bepalingen van dergelijke wijzigingen.

Geschillenbeslechting. Lees deze Arbitrageovereenkomst zorgvuldig. Het maakt deel uit van uw contract met het bedrijf en beïnvloedt uw rechten. Het bevat procedures voor VERPLICHTE BINDENDE ARBITRAGE EN EEN GROEPSACTIE AFSTAND.

Toepasselijkheid van de Arbitrageovereenkomst. Alle claims en geschillen in verband met de Voorwaarden of het gebruik van elk product of dienst geleverd door het Bedrijf die niet informeel of in een kleine vorderingen rechtbank kunnen worden opgelost, zullen worden opgelost door bindende arbitrage op individuele basis onder de voorwaarden van deze Arbitrageovereenkomst. Tenzij anders overeengekomen, zullen alle arbitrageprocedures in het Engels worden gehouden. Deze Arbitrageovereenkomst is van toepassing op u en het Bedrijf, en op eventuele dochterondernemingen, filialen, agenten, werknemers, voorgangers in belang, opvolgers en rechthebbenden, evenals alle geautoriseerde of ongeautoriseerde gebruikers of begunstigden van diensten of goederen geleverd onder de Voorwaarden.

Vereiste van Kennisgeving en Informele Geschillenbeslechting. Voordat een van de partijen arbitrage kan zoeken, moet de partij eerst een schriftelijke Kennisgeving van Geschil sturen naar de andere partij, waarin de aard en grondslag van de claim of het geschil en de gevraagde verlichting worden beschreven. Een Kennisgeving aan het Bedrijf moet worden verzonden naar: Nevada, VS. Nadat de Kennisgeving is ontvangen, kunnen u en het Bedrijf proberen de claim of het geschil informeel op te lossen. Als u en het Bedrijf de claim of het geschil niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de Kennisgeving oplossen, kan een van de partijen een arbitrageprocedure starten. Het bedrag van elk schikkingsaanbod gedaan door een van de partijen mag niet aan de arbiter worden onthuld totdat de arbiter het bedrag van de toekenning waarop elke partij recht heeft, heeft bepaald.

Arbitrageregels. Arbitrage moet worden geïnitieerd via de American Arbitration Association, een gevestigde alternatieve geschillenbeslechtingsprovider die arbitrage aanbiedt zoals uiteengezet in deze sectie. Als AAA niet beschikbaar is om te arbitreren, zullen de partijen overeenkomen om een alternatieve ADR-provider te selecteren. De regels van de ADR-provider zullen alle aspecten van de arbitrage beheersen, behalve voor zover dergelijke regels in strijd zijn met de Voorwaarden. De AAA Consumer Arbitration Rules die de arbitrage beheersen zijn online beschikbaar op adr.org of door de AAA te bellen op 1-800-778-7879. De arbitrage zal worden geleid door een enkele, neutrale arbiter. Eventuele claims of geschillen waarbij het totale bedrag van de gezochte toekenning minder is dan Tienduizend Amerikaanse Dollars (US $10,000.00) kunnen worden opgelost via bindende niet-verschijning gebaseerde arbitrage, naar keuze van de partij die verlichting zoekt.

Voor claims of geschillen waarbij het totale bedrag van de gezochte toekenning Tienduizend Amerikaanse Dollars (US $10,000.00) of meer is, zal het recht op een hoorzitting worden bepaald door de Arbitrageregels. Elke hoorzitting zal worden gehouden op een locatie binnen 100 mijl van uw woonplaats, tenzij u buiten de Verenigde Staten woont, en tenzij de partijen anders overeenkomen. Als u buiten de VS woont, zal de arbiter de partijen redelijke kennisgeving geven van de datum, tijd en plaats van eventuele mondelinge hoorzittingen. Elk vonnis over de toekenning uitgesproken door de arbiter kan worden ingevoerd in elke bevoegde rechtbank. Als de arbiter u een toekenning toekent die groter is dan het laatste schikkingsaanbod dat het Bedrijf aan u heeft gedaan vóór de aanvang van de arbitrage, zal het Bedrijf u het grotere bedrag van de toekenning of $2.500,00 betalen. Elke partij draagt zijn eigen kosten en uitgaven die voortvloeien uit de arbitrage en betaalt een gelijk deel van de vergoedingen en kosten van de ADR-provider.

Aanvullende Regels voor Niet-Verschijning Gebaseerde Arbitrage. Als arbitrage op basis van niet-verschijning wordt gekozen, zal de arbitrage worden uitgevoerd via telefoon, online en/of uitsluitend op basis van schriftelijke inzendingen; de specifieke manier zal worden gekozen door de partij die de arbitrage initieert. De arbitrage zal geen persoonlijke verschijning van de partijen of getuigen inhouden, tenzij anders overeengekomen door de partijen.

Tijdslimieten. Als u of het Bedrijf arbitrage nastreeft, moet de arbitrageactie worden geïnitieerd en/of geëist binnen de wettelijke verjaringstermijn en binnen elke deadline die wordt opgelegd onder de AAA-regels voor de relevante claim.

Bevoegdheid van de Arbiter. Als arbitrage wordt geïnitieerd, zal de arbiter de rechten en verplichtingen van u en het Bedrijf beslissen, en het geschil zal niet worden samengevoegd met andere zaken of worden gevoegd bij andere zaken of partijen. De arbiter heeft de bevoegdheid om beslissende moties voor alle of een deel van een claim toe te kennen. De arbiter heeft de bevoegdheid om geldelijke schadevergoedingen toe te kennen en om elke niet-geldelijke remedie of verlichting toe te staan die beschikbaar is voor een individu onder toepasselijk recht, de AAA-regels en de Voorwaarden. De arbiter zal een schriftelijke toekenning en besluitverklaring uitgeven die de essentiële bevindingen en conclusies beschrijft waarop de toekenning is gebaseerd. De arbiter heeft dezelfde bevoegdheid om verlichting op individuele basis toe te kennen die een rechter in een rechtbank zou hebben. De toekenning van de arbiter is definitief en bindend voor u en het Bedrijf.

Afwijzing van Juryrechtspraak. DE PARTIJEN DOEN HIERBIJ AFSTAND VAN HUN GRONDWETTELIJKE EN WETTELIJKE RECHTEN OM NAAR DE RECHTBANK TE GAAN EN EEN RECHTSZAAK VOOR EEN RECHTER OF JURY TE HEBBEN, in plaats daarvan kiezen zij ervoor dat alle claims en geschillen worden opgelost door arbitrage onder deze Arbitrageovereenkomst. Arbitrageprocedures zijn doorgaans meer beperkt, efficiënter en minder duur dan regels die van toepassing zijn in een rechtbank en zijn onderhevig aan zeer beperkte toetsing door een rechtbank. In het geval er enige rechtszaak ontstaat tussen u en het Bedrijf in een staats- of federale rechtbank in een zaak om een arbitrage-uitspraak te vernietigen of af te dwingen of anderszins, DOEN U EN HET BEDRIJF AFSTAND VAN ALLE RECHTEN OP EEN JURYRECHTSZAAK, in plaats daarvan kiezend dat het geschil wordt opgelost door een rechter.

Afwijzing van Groeps- of Geconsolideerde Acties. Alle claims en geschillen binnen de reikwijdte van deze arbitrageovereenkomst moeten individueel worden gearbitreerd of betwist en niet op basis van een groep, en claims van meer dan één klant of gebruiker kunnen niet gezamenlijk worden gearbitreerd of betwist of geconsolideerd met die van enige andere klant of gebruiker.

Vertrouwelijkheid. Alle aspecten van de arbitrageprocedure zijn strikt vertrouwelijk. De partijen komen overeen vertrouwelijkheid te handhaven, tenzij anders vereist door de wet. Deze paragraaf voorkomt niet dat een partij enige informatie die nodig is om deze Overeenkomst af te dwingen, een arbitrage-uitspraak af te dwingen of om voorlopige of billijke verlichting te zoeken, indient bij een rechtbank.

Opsplitsbaarheid. Als een deel of delen van deze Arbitrageovereenkomst onder de wet ongeldig of niet-afdwingbaar worden bevonden door een bevoegde rechtbank, dan zullen dergelijke specifieke delen geen kracht of effect hebben en worden afgescheiden, en de rest van de Overeenkomst zal in volle kracht en effect blijven.

Recht om af te zien. Alle of een deel van de rechten en beperkingen uiteengezet in deze Arbitrageovereenkomst kunnen worden afgezien door de partij tegen wie de claim wordt ingediend. Een dergelijke afstand doet geen afstand van of beïnvloedt geen ander deel van deze Arbitrageovereenkomst.

Voortbestaan van de Overeenkomst. Deze Arbitrageovereenkomst blijft van kracht na beëindiging van uw relatie met het Bedrijf.

Kleine Vorderingen Rechtbank. Desondanks het voorgaande kunnen zowel u als het Bedrijf een individuele actie aanspannen in een kleine vorderingen rechtbank.

Spoedeisende Billijke Verlichting. Ondanks het voorgaande kan elke partij spoedeisende billijke verlichting zoeken voor een staats- of federale rechtbank om de status quo te handhaven in afwachting van arbitrage. Een verzoek om voorlopige maatregelen mag niet worden beschouwd als een afstand van enige andere rechten of verplichtingen onder deze Arbitrageovereenkomst.

Claims Niet Onderhevig aan Arbitrage. Ondanks het voorgaande zijn claims van laster, schending van de Computerfraude en Misbruikwet, en inbreuk of onrechtmatige toe-eigening van het octrooi, auteursrecht, handelsmerk of handelsgeheimen van de andere partij niet onderhevig aan deze Arbitrageovereenkomst.

In omstandigheden waar de voorgaande Arbitrageovereenkomst de partijen toestaat om te procederen in de rechtbank, komen de partijen hierbij overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke rechtsbevoegdheid van de rechtbanken gelegen binnen ons County, Californië, voor dergelijke doeleinden.

De Site kan onderhevig zijn aan Amerikaanse exportcontrolewetten en kan onderhevig zijn aan export- of importreguleringen in andere landen. U stemt ermee in om geen technische gegevens van de VS, verkregen van het Bedrijf, of producten die dergelijke gegevens gebruiken, direct of indirect te exporteren, herexporteren of over te dragen, in strijd met de exportwetten of -reguleringen van de Verenigde Staten.

Het Bedrijf is gevestigd op het adres in Sectie 10.8. Als u een inwoner van Californië bent, kunt u klachten indienen bij de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Product van het California Department of Consumer Affairs door hen schriftelijk te contacteren op 400 R Street, Sacramento, CA 95814, of telefonisch op (800) 952-5210.

Elektronische Communicatie. De communicatie tussen u en het Bedrijf vindt plaats via elektronische middelen, of u nu de Site gebruikt of ons e-mails stuurt, of het Bedrijf kennisgevingen op de Site plaatst of via e-mail met u communiceert. Voor contractuele doeleinden stemt u ermee in (a) communicatie van het Bedrijf in elektronische vorm te ontvangen; en (b) gaat u ermee akkoord dat alle voorwaarden en bepalingen, overeenkomsten, kennisgevingen, onthullingen en andere communicatie die het Bedrijf u elektronisch verstrekt, voldoen aan enige wettelijke verplichting die dergelijke communicatie zou vervullen als deze in een hardcopy schriftelijke vorm zou zijn.

Volledige Voorwaarden. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van de Site. Ons falen om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, mag niet worden opgevat als een afstand van dat recht of die bepaling. De sectietitels in deze Voorwaarden zijn alleen voor het gemak en hebben geen juridische of contractuele werking. Het woord "inclusief" betekent "inclusief zonder beperking".

Als enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zullen de andere bepalingen van deze Voorwaarden niet worden aangetast en zal de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling worden geacht gewijzigd te zijn, zodat deze geldig en afdwingbaar is tot de maximaal toegestane mate volgens de wet. Uw relatie met het Bedrijf is die van een onafhankelijke aannemer, en geen van beide partijen is een agent of partner van de ander.

Deze Voorwaarden, en uw rechten en verplichtingen hierin, mogen niet worden toegewezen, onderaannemingen, gedelegeerd of anderszins overgedragen door u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, en elke poging tot toewijzing, onderaanneming, delegatie of overdracht in strijd met het voorgaande zal nietig en van geen waarde zijn. Het Bedrijf kan deze Voorwaarden vrij toewijzen. De voorwaarden en bepalingen uiteengezet in deze Voorwaarden zijn bindend voor de toegewezenen.

Uw Privacy. Lees ons Privacybeleid.

Auteursrecht/Handelsmerkinformatie. Copyright ©. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken, logo's en dienstmerken die op de Site worden getoond, zijn ons eigendom of het eigendom van andere derde partijen. U mag deze Merken niet gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de toestemming van een dergelijke derde partij die mogelijk de Merken bezit.

Contactinformatie

Adres: 5348 Vegas Drive, Las Vegas, Nevada 89108, Verenigde Staten

E-mail: [email protected].