Warunki użytkowania

Calculator.io

Warunki użytkowania

Warunki korzystania z witryny

Wersja 1.0

Witryna Calculator.iO znajdująca się pod adresem https://www.calculator.io jest chronionym prawem autorskim dziełem należącym do CALCULATOR LLC. Niektóre funkcje witryny mogą podlegać dodatkowym wytycznym, warunkom lub zasadom, które zostaną opublikowane na witrynie w związku z takimi funkcjami.

Wszystkie takie dodatkowe warunki, wytyczne i zasady są włączone do niniejszych Warunków poprzez odniesienie.

Niniejsze Warunki korzystania opisują prawnie wiążące warunki i zasady, które regulują Twoje korzystanie z witryny. PRZEZ LOGOWANIE SIĘ I ODWIEDZANIE WITRYNY, WYRAŻASZ ZGODĘ NA TE WARUNKI i oświadczasz, że masz uprawnienia i zdolność do zawarcia tych Warunków. MUSISZ MIEĆ CO NAJMNIEJ 18 LAT, ABY MIEĆ DOSTĘP DO WITRYNY. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z ŻADNYM Z POSTANOWIEŃ TYCH WARUNKÓW, NIE LOGUJ SIĘ I/NIE KORZYSTAJ Z WITRYNY.

Niniejsze warunki wymagają stosowania arbitrażu Sekcja 10.2 na indywidualnej podstawie w celu rozstrzygania sporów oraz ograniczają środki prawne dostępne dla Ciebie w przypadku sporu.

Dostęp do witryny

Zgodnie z tymi Warunkami. Firma udziela Ci nieprzenoszalnej, niewyłącznej, odwoływalnej, ograniczonej licencji na dostęp do Witryny wyłącznie do własnego osobistego, niekomercyjnego użytku.

Pewne Ograniczenia. Prawa przyznane Tobie w tych Warunkach podlegają następującym ograniczeniom: (a) nie możesz sprzedawać, wynajmować, leasingować, przekazywać, przypisywać, dystrybuować, hostować ani w inny sposób komercyjnie wykorzystywać Witryny; (b) nie możesz zmieniać, tworzyć prac pochodnych, rozkładać na części, dekompilować ani inżynierii wstecznej żadnej części Witryny; (c) nie możesz uzyskiwać dostępu do Witryny w celu budowania podobnej lub konkurencyjnej witryny; oraz (d) z wyjątkiem wyraźnie stwierdzonych tutaj, żadna część Witryny nie może być kopiowana, reprodukowana, dystrybuowana, republikowana, pobierana, wyświetlana, zamieszczana ani przekazywana w jakiejkolwiek formie ani żadnymi środkami, chyba że wskazano inaczej, każde przyszłe wydanie, aktualizacja lub inne dodanie do funkcjonalności Witryny podlegają tym Warunkom. Wszystkie prawa autorskie i inne powiadomienia własnościowe na Witrynie muszą być zachowane na wszystkich ich kopiach.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania Witryny z powiadomieniem lub bez powiadomienia dla Ciebie. Akceptujesz, że Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej za zmianę, przerwę lub zakończenie Witryny lub jej części.

Brak Wsparcia czy Konserwacji. Zgadzasz się, że Firma nie będzie miała obowiązku świadczenia wsparcia w związku z Witryną.

Wyłączając jakąkolwiek zawartość Użytkownika, którą możesz dostarczyć, zdajesz sobie sprawę, że wszystkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, patenty, znaki towarowe i tajemnice handlowe, w Witrynie i jej zawartości należą do Firmy lub dostawców Firmy. Zauważ, że te Warunki oraz dostęp do Witryny nie dają Ci żadnych praw, tytułów ani interesów w stosunku do jakichkolwiek praw własności intelektualnej, z wyjątkiem ograniczonych praw dostępu wyrażonych w sekcji 2.1. Firma i jej dostawcy zastrzegają sobie wszystkie prawa nieprzyznane w tych Warunkach.

Linki i Reklamy Stron Trzecich; Inni Użytkownicy

Linki i Reklamy Stron Trzecich. Witryna może zawierać linki do witryn internetowych i usług stron trzecich oraz/lub wyświetlać reklamy stron trzecich. Linki i Reklamy nie są pod kontrolą Firmy, a Firma nie jest odpowiedzialna za Linki i Reklamy Stron Trzecich. Firma zapewnia dostęp do tych Linków i Reklam Stron Trzecich wyłącznie dla Twojej wygody i nie przegląda, nie zatwierdza, nie monitoruje, nie popiera, nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do Linków i Reklam Stron Trzecich. Korzystasz ze wszystkich Linków i Reklam Stron Trzecich na własne ryzyko i powinieneś stosować odpowiedni poziom ostrożności i rozwagi w tym zakresie. Kiedy klikasz na którykolwiek z Linków i Reklam Stron Trzecich, mają zastosowanie odpowiednie warunki i polityki tej strony trzeciej, w tym praktyki dotyczące prywatności i zbierania danych tej strony.

Inni Użytkownicy. Każdy użytkownik Witryny jest wyłącznie odpowiedzialny za własną Zawartość Użytkownika. Ponieważ nie kontrolujemy Zawartości Użytkownika, potwierdzasz i zgadzasz się, że nie jesteśmy odpowiedzialni za żadną Zawartość Użytkownika, niezależnie od tego, czy jest ona dostarczana przez Ciebie, czy przez innych. Zgadzasz się, że Firma nie będzie odpowiedzialna za żadne straty lub szkody poniesione w wyniku takich interakcji. Jeśli wystąpi spór między Tobą a jakimkolwiek użytkownikiem Witryny, nie mamy obowiązku angażować się w to. Niniejszym zwalniasz i na zawsze uwalniasz Firmę oraz naszych urzędników, pracowników, agentów, następców i cesjonariuszy od wszelkich i każdych przeszłych, obecnych i przyszłych sporów, roszczeń, kontrowersji, żądań, praw, zobowiązań, odpowiedzialności, działań i przyczyn działania wszelkiego rodzaju i natury, które powstały lub powstają bezpośrednio lub pośrednio z, lub które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą Witryny. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, niniejszym zrzekasz się sekcji 1542 Kodeksu Cywilnego Kalifornii w związku z powyższym, która stanowi: "ogólne zwolnienie nie rozciąga się na roszczenia, o których wierzyciel nie wie lub nie podejrzewa, że istnieją na jego korzyść w momencie wykonania zwolnienia, które, gdyby o nich wiedział, musiałyby mieć istotny wpływ na jego ugoda z dłużnikiem."

Ciasteczka i Web Beacons. Jak każda inna witryna, Calculator.iO używa ‘ciasteczek'. Te ciasteczka służą do przechowywania informacji, w tym preferencji odwiedzających oraz stron na witrynie, które odwiedził lub odwiedziła dany gość. Informacje te służą do optymalizacji doświadczeń użytkowników poprzez dostosowywanie treści naszej strony internetowej w oparciu o typ przeglądarki odwiedzających i/lub inne informacje.

Ciasteczko Google DoubleClick DART. Google jest jednym z dostawców stron trzecich na naszej witrynie. Wykorzystuje również ciasteczka, znane jako ciasteczka DART, aby wyświetlać reklamy naszym odwiedzającym w oparciu o ich wizyty na https://www.calculator.io oraz innych witrynach w Internecie. Jednak odwiedzający mogą zdecydować się na odrzucenie używania ciasteczek DART, odwiedzając Politykę Prywatności sieci reklamowej i treści Google pod następującym adresem URL – https://policies.google.com/technologies/ads

Nasi Partnerzy Reklamowi. Niektórzy reklamodawcy na naszej witrynie mogą używać ciasteczek i web beaconów. Nasi partnerzy reklamowi są wymienieni poniżej. Każdy z naszych partnerów reklamowych ma własną Politykę Prywatności dotyczącą ich zasad przetwarzania danych użytkowników. Dla łatwiejszego dostępu zamieściliśmy linki do ich Polityk Prywatności poniżej.

Oświadczenia

Witryna jest dostarczana w stanie "takim jak jest" i "dostępna", a firma i nasi dostawcy wyraźnie oświadczają, że nie dają żadnych gwarancji i warunków jakiegokolwiek rodzaju, czy to wyraźnych, domniemanych, czy ustawowych, w tym wszystkich gwarancji lub warunków dotyczących handlowości, przydatności do określonego celu, tytułu, cichej przyjemności, dokładności lub nienaruszania praw. My i nasi dostawcy nie gwarantujemy, że witryna spełni Twoje wymagania, będzie dostępna nieprzerwanie, na czas, bezpiecznie, bez błędów, ani że będzie dokładna, niezawodna, wolna od wirusów lub innych szkodliwych kodów, kompletna, legalna czy bezpieczna. Jeśli obowiązujące prawo wymaga jakichkolwiek gwarancji w stosunku do witryny, wszystkie takie gwarancje są ograniczone czasowo do dziewięćdziesięciu (90) dni od daty pierwszego użycia.

Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na wykluczenie domniemanych gwarancji, więc powyższe wykluczenie może nie dotyczyć Ciebie. Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na ograniczenia dotyczące czasu trwania domniemanej gwarancji, więc powyższe ograniczenie może nie dotyczyć Ciebie.

Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, w żadnym wypadku firma ani nasi dostawcy nie będą odpowiedzialni wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za utracone zyski, utracone dane, koszty pozyskania produktów zastępczych ani za żadne pośrednie, wynikowe, przykładowe, przypadkowe, specjalne lub karne szkody wynikające z lub związane z tymi Warunkami lub z Twojego korzystania lub niemożności korzystania z witryny, nawet jeśli firma została poinformowana o możliwości takich szkód. Dostęp do i korzystanie z witryny odbywa się na własne ryzyko i będziesz wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie szkody w Twoim urządzeniu lub systemie komputerowym, lub za utratę danych wynikającą z tego.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, niezależnie od treści zawartych tutaj, nasza odpowiedzialność wobec Ciebie za wszelkie szkody wynikające z lub związane z tą umową, będzie zawsze ograniczona do maksymalnie pięćdziesięciu dolarów amerykańskich (50 USD). Istnienie więcej niż jednego roszczenia nie powiększy tego limitu. Zgadzasz się, że nasi dostawcy nie będą mieli żadnej odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju wynikającej z lub związanej z tą umową.

Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na ograniczenie lub wykluczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe, więc powyższe ograniczenie lub wykluczenie może nie dotyczyć Ciebie.

Czas trwania i zakończenie. Z zastrzeżeniem tej sekcji, te Warunki pozostaną w pełnej mocy i skutku, podczas gdy korzystasz z Witryny. Możemy zawiesić lub zakończyć Twoje prawa do korzystania z Witryny w dowolnym momencie z dowolnego powodu według naszego wyłącznego uznania, w tym za każde korzystanie z Witryny naruszające te Warunki. Po zakończeniu Twoich praw na mocy tych Warunków, Twoje Konto i prawo do dostępu i korzystania z Witryny zostaną natychmiast zakończone. Rozumiesz, że każde zakończenie Twojego Konta może wiązać się z usunięciem Twojej Zawartości Użytkownika powiązanej z Twoim Kontem z naszych aktywnych baz danych. Firma nie będzie miała żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie za jakiekolwiek zakończenie Twoich praw na mocy tych Warunków. Nawet po zakończeniu Twoich praw na mocy tych Warunków, następujące postanowienia tych Warunków pozostaną w mocy: sekcje 2 do 2.5, sekcja 3 oraz sekcje 4 do 10.

Polityka praw autorskich

Firma szanuje własność intelektualną innych i prosi użytkowników naszej Witryny, aby również to robili. W związku z naszą Witryną przyjęliśmy i wdrożyliśmy politykę dotyczącą prawa autorskiego, która przewiduje usunięcie wszelkich naruszających materiałów oraz zakończenie użytkowania naszej Witryny online przez użytkowników, którzy wielokrotnie naruszają prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie. Jeśli uważasz, że jeden z naszych użytkowników, poprzez korzystanie z naszej Witryny, bezprawnie narusza prawo autorskie w dziele i chcesz, aby rzekomo naruszający materiał został usunięty, należy dostarczyć następujące informacje w formie pisemnego powiadomienia (zgodnie z 17 U.S.C. § 512(c)) naszemu wyznaczonemu Agentowi Praw Autorskich:

  • Twój fizyczny lub elektroniczny podpis;
  • identyfikacja dzieła(l) objętego prawem autorskim, które według Ciebie zostało naruszone;
  • identyfikacja materiału na naszych usługach, który według Ciebie jest naruszający i którego usunięcia od nas żądasz;
  • wystarczające informacje, abyśmy mogli zlokalizować taki materiał;
  • Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;
  • oświadczenie, że masz dobrej wiary przekonanie, że korzystanie z kwestionowanego materiału nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub na mocy prawa; oraz
  • oświadczenie, że informacje w powiadomieniu są dokładne, i pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że jesteś właścicielem praw autorskich, które rzekomo zostały naruszone, albo że jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Należy pamiętać, że zgodnie z 17 U.S.C. § 512(f), każde nieprawdziwe przedstawienie istotnych faktów w pisemnym powiadomieniu automatycznie poddaje skarżącą stronę odpowiedzialności za wszelkie szkody, koszty i honoraria adwokackie poniesione przez nas w związku z pisemnym powiadomieniem i zarzutem naruszenia praw autorskich.

Ogólne

Te Warunki podlegają okazjonalnym rewizjom, a jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, możemy powiadomić Cię, wysyłając e-mail na ostatni adres e-mail, który nam podałeś, i/lub wyraźnie zamieszczając powiadomienie o zmianach na naszej Witrynie. Jesteś odpowiedzialny za dostarczenie nam swojego najbardziej aktualnego adresu e-mail. W przypadku, gdy ostatni adres e-mail, który nam podałeś, nie będzie ważny, nasza wysyłka e-maila zawierającego takie powiadomienie będzie stanowić skuteczne powiadomienie o zmianach opisanych w powiadomieniu.

Jakiekolwiek zmiany w tych Warunkach będą skuteczne najwcześniej po trzydziestu (30) dniach kalendarzowych od momentu wysłania przez nas powiadomienia e-mailem do Ciebie lub trzydziestu (30) dniach kalendarzowych od momentu zamieszczenia powiadomienia o zmianach na naszej Witrynie. Te zmiany będą skuteczne natychmiast dla nowych użytkowników naszej Witryny. Kontynuowanie korzystania z naszej Witryny po powiadomieniu o takich zmianach oznacza Twoje uznanie takich zmian i zgodę na bycie związanym warunkami i postanowieniami takich zmian.

Rozwiązywanie Sporów. Proszę uważnie przeczytać tę Umowę Arbitrażową. Jest częścią Twojej umowy z Firmą i wpływa na Twoje prawa. Zawiera procedury OBAWIĄZKOWEGO WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU I ZRZEKANIE SIĘ POZEWÓW GRUPOWYCH.

Zastosowanie Umowy Arbitrażowej. Wszystkie roszczenia i spory związane z Warunkami lub korzystaniem z jakiegokolwiek produktu lub usługi dostarczanej przez Firmę, które nie mogą być rozwiązane w sposób nieformalny lub w sądzie drobnych roszczeń, powinny być rozstrzygane poprzez wiążący arbitraż indywidualnie na mocy warunków tej Umowy Arbitrażowej. O ile nie postanowiono inaczej, wszystkie postępowania arbitrażowe powinny odbywać się w języku angielskim. Ta Umowa Arbitrażowa ma zastosowanie do Ciebie i Firmy, oraz do wszelkich spółek zależnych, filii, agentów, pracowników, poprzedników w prawach, następców i cesjonariuszy, jak również do wszystkich autoryzowanych lub nieautoryzowanych użytkowników lub beneficjentów usług lub towarów dostarczanych na mocy Warunków.

Wymóg powiadomienia i nieformalne rozwiązywanie sporów. Zanim któraś ze stron będzie mogła szukać arbitrażu, strona musi najpierw wysłać do drugiej strony pisemne Powiadomienie o Sporze, opisujące charakter i podstawy roszczenia lub sporu oraz żądaną pomoc. Powiadomienie do Firmy należy wysłać na adres: Nevada, USA. Po otrzymaniu Powiadomienia, Ty i Firma możecie próbować rozwiązać roszczenie lub spór nieformalnie. Jeśli Ty i Firma nie rozwiążecie roszczenia lub sporu w ciągu trzydziestu (30) dni po otrzymaniu Powiadomienia, każda ze stron może rozpocząć postępowanie arbitrażowe. Kwoty wszelkich ofert ugody dokonanych przez którąkolwiek ze stron nie mogą być ujawniane arbitratorowi do czasu, aż arbitrator ustali wysokość nagrody, na którą jedna ze stron ma prawo.

Zasady arbitrażu. Arbitraż powinien być zainicjowany za pośrednictwem American Arbitration Association, ustanowionego dostawcy alternatywnego rozstrzygania sporów, który oferuje arbitraż zgodnie z niniejszą sekcją. Jeśli AAA nie jest dostępne do przeprowadzenia arbitrażu, strony zgadzają się wybrać alternatywnego Dostawcę ADR. Reguły Dostawcy ADR będą regulować wszystkie aspekty arbitrażu, chyba że te reguły są sprzeczne z Warunkami. Reguły arbitrażu konsumenckiego AAA regulujące arbitraż są dostępne online na adr.org lub poprzez kontakt z AAA pod numerem 1-800-778-7879. Arbitraż powinien być przeprowadzony przez jednego, neutralnego arbitra. Wszelkie roszczenia lub spory, w których całkowita kwota żądanej nagrody wynosi mniej niż Dziesięć Tysięcy Dolarów Amerykańskich (10 000,00 USD), mogą być rozwiązane za pomocą wiążącego arbitrażu bez konieczności pojawienia się, według wyboru strony poszukującej pomocy.

Dla roszczeń lub sporów, w których całkowita kwota żądanej nagrody wynosi Dziesięć Tysięcy Dolarów Amerykańskich (10 000,00 USD) lub więcej, prawo do przesłuchania zostanie określone przez Zasady Arbitrażu. Każde przesłuchanie odbędzie się w lokalizacji w odległości 100 mil od miejsca Twojego zamieszkania, chyba że mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi, i chyba że strony uzgodnią inaczej. Jeśli mieszkasz poza USA, arbitrator powinien dać stronom rozsądne powiadomienie o dacie, czasie i miejscu wszelkich ustnych przesłuchań. Każdy wyrok na nagrodę wydaną przez arbitra może być zatwierdzony w każdym sądzie właściwej jurysdykcji. Jeśli arbitrator przyzna Ci nagrodę większą niż ostatnia oferta ugody, którą Firma złożyła Tobie przed rozpoczęciem arbitrażu, Firma wypłaci Ci większą z kwot: nagrody lub 2 500,00 USD. Każda ze stron będzie ponosić własne koszty i wydatki wynikające z arbitrażu i zapłaci równy udział opłat i kosztów Dostawcy ADR.

Dodatkowe zasady dla arbitrażu bez udziału stron. Jeśli wybrany zostanie arbitraż bez udziału stron, arbitraż będzie przeprowadzany telefonicznie, online i/lub wyłącznie na podstawie pisemnych wniosków; konkretny sposób zostanie wybrany przez stronę inicjującą arbitraż. Arbitraż nie będzie obejmował osobistego występowania stron lub świadków, chyba że strony postanowią inaczej.

Terminy. Jeśli Ty lub Firma dążycie do arbitrażu, działanie arbitrażowe musi być zainicjowane i/lub zażądane w ramach okresu przedawnienia i w ramach jakiegokolwiek terminu nałożonego zgodnie z Regułami AAA dla odpowiedniego roszczenia.

Władza arbitra. Jeśli zostanie zainicjowany arbitraż, arbitrator zadecyduje o prawach i obowiązkach Ciebie i Firmy, a spór nie zostanie skonsolidowany z żadnymi innymi sprawami ani połączony z żadnymi innymi przypadkami lub stronami. Arbitrator będzie miał władzę przyznawać wnioski rozstrzygające wszystkie lub część dowolnego roszczenia. Arbitrator będzie miał władzę przyznawać odszkodowania pieniężne oraz udzielać każdej niematerialnej pomocy lub ulgi dostępnej dla osoby fizycznej na mocy obowiązującego prawa, Reguł AAA i Warunków. Arbitrator wyda pisemne orzeczenie i oświadczenie motywujące opisujące istotne ustalenia i wnioski, na których opiera się nagroda. Arbitrator ma taką samą władzę do przyznawania ulgi na indywidualnej podstawie, jaką miałby sędzia w sądzie prawa. Orzeczenie arbitra jest ostateczne i wiążące dla Ciebie i Firmy.

Zrzeczenie się prawa do rozprawy przysięgłych. STRONY NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ SWOICH KONSTYTUCYJNYCH I USTAWOWYCH PRAW DO UDANIA SIĘ DO SĄDU I PRZEPROWADZENIA ROZPRAWY PRZED SĘDZIĄ LUB ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH, wybierając zamiast tego, aby wszystkie roszczenia i spory były rozstrzygane przez arbitraż na mocy tej Umowy Arbitrażowej. Procedury arbitrażowe są zwykle bardziej ograniczone, bardziej efektywne i tańsze niż zasady stosowane w sądzie i podlegają bardzo ograniczonej kontroli sądowej. W przypadku jakiegokolwiek sporu sądowego między Tobą a Firmą w jakimkolwiek sądzie stanowym lub federalnym w sprawie unieważnienia lub wyegzekwowania orzeczenia arbitrażowego lub w innych przypadkach, TY I FIRMA ZRZEKACIE SIĘ WSZELKICH PRAW DO ROZPRAWY PRZYSIĘGŁYCH, wybierając zamiast tego, aby spór został rozstrzygnięty przez sędziego.

Zrzeczenie się postępowań grupowych lub skonsolidowanych. Wszystkie roszczenia i spory w zakresie tej umowy arbitrażowej muszą być arbitrażowane lub rozstrzygane sądownie na zasadzie indywidualnej, a nie grupowej, i roszczenia więcej niż jednego klienta lub użytkownika nie mogą być arbitrażowane ani rozstrzygane sądownie wspólnie ani skonsolidowane z roszczeniami jakiegokolwiek innego klienta lub użytkownika.

Poufność. Wszystkie aspekty postępowania arbitrażowego są ściśle poufne. Strony zgadzają się zachować poufność, chyba że wymaga tego prawo. Niniejszy akapit nie uniemożliwia stronie przedstawienia sądowi prawa wszelkich informacji niezbędnych do egzekwowania tej Umowy, wyegzekwowania orzeczenia arbitrażowego lub ubiegania się o środki zabezpieczające lub sprawiedliwości.

Podzielność. Jeśli jakakolwiek część lub części tej Umowy Arbitrażowej zostaną uznane przez prawo za nieważne lub niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji, wówczas taka określona część lub części nie będą miały mocy i skutku i zostaną wyłączone, a pozostała część Umowy pozostanie w pełnej mocy i skutku.

Prawo do zrzeczenia się. Wszystkie lub niektóre z praw i ograniczeń określonych w tej Umowie Arbitrażowej mogą zostać zrzeczone przez stronę, przeciwko której roszczenie jest wniesione. Takie zrzeczenie się nie narusza ani nie wpływa na żadną inną część tej Umowy Arbitrażowej.

Przetrwanie Umowy. Ta Umowa Arbitrażowa przetrwa zakończenie Twojego związku z Firmą.

Sąd Drobnych Roszczeń. Mimo powyższego, zarówno Ty jak i Firma możecie wnieść indywidualne działanie do sądu drobnych roszczeń.

Pilne Środki Zapobiegawcze. Niezależnie od powyższego, każda ze stron może ubiegać się o pilne środki zapobiegawcze przed stanowym lub federalnym sądem w celu utrzymania status quo do czasu arbitrażu. Wniosek o środki tymczasowe nie będzie uznawany za zrzeczenie się jakichkolwiek innych praw lub obowiązków wynikających z tej Umowy Arbitrażowej.

Roszczenia Nie Podlegające Arbitrażowi. Niezależnie od powyższego, roszczenia o zniesławienie, naruszenie ustawy o oszustwach komputerowych i nadużyciach, oraz naruszenie lub przywłaszczenie patentu, praw autorskich, znaku towarowego lub tajemnic handlowych drugiej strony nie będą podlegać tej Umowie Arbitrażowej.

W każdych okolicznościach, gdy powyższa Umowa Arbitrażowa zezwala stronom na prowadzenie sprawy sądowej, strony niniejszym zgadzają się poddać osobistej jurysdykcji sądów znajdujących się w hrabstwie w Kalifornii, USA, do takich celów.

Witryna może podlegać amerykańskim przepisom kontroli eksportu i może podlegać przepisom eksportowym lub importowym w innych krajach. Zgadzasz się nie eksportować, reeksportować ani przenosić, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych danych technicznych USA nabytych od Firmy ani żadnych produktów wykorzystujących takie dane, naruszając prawo eksportowe lub regulacje Stanów Zjednoczonych.

Firma znajduje się pod adresem wskazanym w sekcji 10.8. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz zgłaszać skargi do Jednostki Pomocy w Skargach Dywizji Produktów Konsumenckich Departamentu Spraw Konsumenckich Kalifornii, kontaktując się z nimi na piśmie pod adresem 400 R Street, Sacramento, CA 95814, lub telefonicznie pod numerem (800) 952-5210.

Komunikacja Elektroniczna. Komunikacja między Tobą a Firmą odbywa się za pomocą środków elektronicznych, czy to korzystasz z Witryny, czy wysyłasz do nas e-maile, czy Firma zamieszcza powiadomienia na Witrynie lub komunikuje się z Tobą za pośrednictwem e-maila. W celach umownych Ty (a) wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji od Firmy w formie elektronicznej; oraz (b) zgadzasz się, że wszystkie warunki i postanowienia, umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które Firma dostarcza Ci elektronicznie, spełniają wszelkie wymagania prawne, jakie by spełniły, gdyby były w formie pisemnej.

Całość Warunków. Te Warunki stanowią całość umowy między Tobą a nami dotyczącą korzystania z Witryny. Nasze niekorzystanie lub niewyegzekwowanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia tych Warunków nie będzie działać jako zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia. Tytuły sekcji w tych Warunkach służą wyłącznie dla wygody i nie mają mocy prawnej ani umownej. Wyrażenie "włączając" oznacza "włączając bez ograniczeń".

Jeśli jakiekolwiek postanowienie tych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, inne postanowienia tych Warunków pozostaną nienaruszone, a nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zmodyfikowane w taki sposób, aby było ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Twoje relacje z Firmą mają charakter niezależnego kontraktora, a żadna ze stron nie jest agentem ani partnerem drugiej.

Te Warunki, a także Twoje prawa i obowiązki wynikające z nich, nie mogą być przez Ciebie przypisane, podzlecone, delegowane ani w inny sposób przeniesione bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy, a każda próba przypisania, podzlecenia, delegacji lub przeniesienia naruszająca powyższe będzie nieważna i bezskuteczna. Firma może swobodnie przypisać te Warunki. Warunki i postanowienia określone w tych Warunkach będą wiążące dla cesjonariuszy.

Twoja prywatność. Prosimy o przeczytanie naszej Polityki Prywatności.

Informacje o prawach autorskich/znakach towarowych. Prawa autorskie ©. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki towarowe, loga i znaki usługowe wyświetlane na Witrynie są naszą własnością lub własnością innych stron trzecich. Nie masz prawa używać tych Znaków bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody lub zgody strony trzeciej, która może być właścicielem Znaków.

Informacje kontaktowe

Adres: 5348 Vegas Drive, Las Vegas, Nevada 89108, Stany Zjednoczone

Email: [email protected].