Wiskundige Rekenmachines
Krachtcalculator


Krachtcalculator

Eenvoudig te gebruiken krachtcalculator helpt bij het bepalen van de onbekende variabele in de krachtvergelijking (F = ma). Kracht = massa × versnelling.

Er was een fout met uw berekening.

Inhoudsopgave

 1. Toepassingen van de Krachtcalculator
 2. Newtons Wetten
  1. Newtons Eerste Wet
  2. Newtons Tweede Wet
  3. Newtons Derde Wet
 3. Newtons Tweede Wet in Detail
 4. Newtons Tweede Wet Formules
 5. Voorbeelden van Newtons Tweede Wet
 6. Rekenvoorbeelden
  1. Krachtberekening
  2. Versnellingsberekening
  3. Massaberekening
 7. Conclusie

Krachtcalculator

Een krachtcalculator is een eenvoudig te gebruiken hulpmiddel dat helpt om de ontbrekende variabele in een natuurkundige krachtformule F = ma te vinden. In deze krachtvergelijking is F de kracht, m is de massa van het object en a is de versnelling ervan.

De krachtcalculator bepaalt de kracht die nodig is om een object te versnellen. Deze vergelijking staat bekend als de tweede wet van Newton in beweging en is een fundamenteel principe van de natuurkunde.

De krachtvergelijking F = ma stelt dat de kracht gelijk is aan het product van de massa van een object en de versnelling.

Je kunt het in elke variatie gebruiken. Als je de massa en versnelling kent, kun je de kracht berekenen (F = ma). Als je de massa en de kracht kent, kun je de versnelling berekenen (a = F/m). Tot slot, als je informatie hebt over versnelling en kracht, kun je de variabelen die je kent invoeren en de massa van het object berekenen (m = F/a).

Om de krachtcalculator te gebruiken, voer je de waarden van de twee variabelen in en de calculator vindt de waarde van de derde variabele.

De Newton-krachtcalculator gebruikt de meest populaire eenheden voor massa, versnelling en kracht. Je zult waarschijnlijk de eenheden vinden die je nodig hebt.

Toepassingen van de Krachtcalculator

Ten eerste helpt de kracht-massa-versnellingscalculator studenten, docenten en professionals die snel en nauwkeurig kracht moeten berekenen om problemen op school of op het werk op te lossen.

Ingenieurs kunnen de f = ma-calculator gebruiken om de kracht te bepalen die nodig is om een lading te verplaatsen of om de kracht die op een machine werkt te berekenen. Dergelijke informatie is essentieel bij het ontwerpen en bouwen van bruggen, gebouwen en apparaten.

Wetenschappers kunnen de calculator voor de tweede wet van Newton gebruiken om uit te zoeken hoe vloeistoffen en gassen zich gedragen en hoe zwaartekracht dingen in de ruimte beïnvloedt.

Natuurkundigen kunnen de calculator gebruiken om berekeningen uit te voeren met betrekking tot energie en thermodynamica. Ze kunnen de potentiële en kinetische energie van een object berekenen.

Newtons Wetten

Isaac Newton heeft monumentale bijdragen geleverd aan het veld van de klassieke mechanica door zijn formulering van de drie bewegingswetten. Zijn meest bekende werk, "Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica", algemeen bekend als de Principia, werd voor het eerst gepubliceerd in 1687. In deze baanbrekende verhandeling legde Newton de fundamenten voor de klassieke mechanica, waarbij hij zijn bewegingswetten en de wet van de universele zwaartekracht introduceerde.

In de Principia bouwde Newton voort op de inzichten van zijn voorgangers, zoals Galileo en Kepler, terwijl hij revolutionaire concepten introduceerde die het begrip van fysieke fenomenen fundamenteel zouden veranderen. Een van zijn belangrijkste bijdragen, bekend als Newtons eerste wet of de wet van traagheid, stelt dat een object in rust zal blijven rusten, en een object in beweging zal in beweging blijven met een constante snelheid langs een rechte lijn, tenzij er een externe kracht op inwerkt. Dit principe is universeel van toepassing, zowel op aarde als in de ruimte. Op aarde spelen externe krachten zoals wrijving en luchtweerstand vaak een belangrijke rol, maar de wet zelf is universeel toepasbaar.

Laten we een korte formulering van alle drie de wetten geven en vervolgens een nadere blik werpen op de tweede wet die in onze online calculator wordt gebruikt.

Newtons Eerste Wet

Een lichaam blijft in rust, of in beweging met een constante snelheid in een rechte lijn, tenzij het wordt beïnvloed door een kracht.

Newtons eerste wet wordt ook wel de wet van traagheid genoemd. Een eenvoudige illustratie hiervan zou een ijshockeypuck op een bevroren meer zijn. Als de puck in rust is, zal deze in rust blijven totdat een kracht, zoals een hockeystick, het duwt. Als de puck in beweging is, zal deze blijven bewegen in een rechte lijn over het ijs, totdat een kracht zoals wrijving van het ijs of een botsing met een andere puck ervoor zorgt dat deze van richting of snelheid verandert.

Newtons Tweede Wet

Wanneer een lichaam wordt beïnvloed door een kracht, is de veranderingssnelheid van zijn impuls over tijd gelijk aan de kracht.

We kunnen vaak de effecten van Newtons tweede wet in het leven observeren. Een manier om dit te visualiseren is door een illustratie van een persoon die een zware doos over de vloer duwt. Als de persoon een kleine kracht op de doos uitoefent, beweegt de doos misschien helemaal niet, of slechts heel langzaam. Als de persoon echter een grotere kracht op de doos uitoefent, zal deze versnellen (sneller bewegen) over de vloer. Bovendien, als de doos massiever is, zal het moeilijker zijn om te versnellen en zal meer kracht nodig zijn om het te bewegen.

Newtons Derde Wet

Als twee lichamen krachten op elkaar uitoefenen, hebben deze krachten dezelfde grootte maar tegenovergestelde richtingen.

Stel je twee mensen voor die tegen elkaar duwen. Als de ene persoon harder duwt, zal de andere persoon terugduwen met een gelijke kracht. Dit is het principe achter hoe raketmotoren werken; de hete gassen die uit de achterkant van de raket worden uitgestoten, creëren een reactiekracht die de raket vooruit stuwt.

Newtons Tweede Wet in Detail

Met de ontdekking van Newtons tweede wet, werd zijn naam geassocieerd met het fysische concept van kracht. En de tweede wet zelf is nauw verwant aan de concepten van kracht, snelheid, versnelling en massa.

Wat is een kracht in de natuurkunde? Kracht is een fysische grootheid die een richting moet hebben (vector) en het is een maat voor activiteit op het lichaam. De letter F staat voor kracht.

Je kunt de grootte van de kracht meten, bijvoorbeeld met een speciaal apparaat - een dynamometer. Het bestaat meestal uit een veer die verbonden is met een wijzeraanwijzer. Als de veer wordt uitgerekt, zal de wijzer afbuigen, waarmee de kwantitatieve karakteristiek van de kracht F wordt getoond.

De manier waarop de snelheid over tijd verandert, wordt versnelling genoemd (het wordt meestal aangeduid met de letter a). In de praktijk, in het echte leven, bewegen alle lichamen met versnelling. Als de snelheid uniform toeneemt of afneemt, dan wordt zo'n beweging evenwichtige versnelling genoemd.

Deze formule kan de versnelling berekenen:

a = (V - V₀) / t

Waarbij a de versnelling is, V is de snelheid op het eindmoment, V₀ is de snelheid op het beginmoment en t is de tijd waarin deze versnelling plaatsvond.

Een voorbeeld van beweging met versnelling zou zijn een lichaam of iets dat valt. Het zal vallen met dezelfde versnelling veroorzaakt door de zwaartekracht van de aarde.

En ten slotte wordt het karakter van de beweging van elk lichaam beïnvloed door zijn massa, die vaak wordt aangeduid met de letter m. In de natuurkunde is massa vaak een maat voor de traagheid van een lichaam. Dat wil zeggen, hoe groter de massa van een lichaam, hoe moeilijker het is om het te bewegen. Maar eenmaal in beweging gebracht, is het ook moeilijker om het te stoppen.

De tweede wet beschrijft wat er gebeurt met een fysiek lichaam onder invloed van externe krachten. Deze wet zegt dat hoe groter de som van externe krachten die op het lichaam worden toegepast, hoe groter de versnelling van het lichaam.

Newtons eerste wet probeerde ooit uit te leggen hoe hemelmechanica werkt, hoe de planeten continu rond de zon bewegen. In tegenstelling tot de tweede wet is deze meer aards in dit opzicht. Het verklaart de beweging van lichamen hier op aarde. De tweede wet wordt vaak gebruikt om de beweging van objecten in het dagelijks leven te beschrijven, zoals de beweging van een auto op een weg of de beweging van een bal die in de lucht wordt gegooid.

Het is de fundamentele wet van de dynamica en ook de fundamentele wet van de fysieke natuur.

Er zijn verschillende klassieke definities van Newtons tweede wet. De eerste zegt dat de kracht die op een lichaam werkt gelijk is aan het product van de massa van het lichaam maal de versnelling die door de kracht wordt overgedragen.

De tweede definitie komt niet van de kracht, maar van de versnelling; het stelt dat de versnelling van een lichaam recht evenredig is met de toegepaste kracht en omgekeerd evenredig met de massa ervan.

Newtons Tweede Wet Formules

De klassieke krachtvergelijking vertegenwoordigt de eerste definitie die we je gaven:

F = ma

F is de kracht die op het lichaam inwerkt, m is de massa en a is de versnelling.

Voor de tweede definitie zou de vergelijking als volgt zijn:

a = F/m

Hoe groter de kracht die op het lichaam inwerkt, hoe groter de versnelling. Hoe groter de massa van het lichaam, hoe kleiner de versnelling zal zijn.

Het is voldoende om de grootte en richting van alle krachten die in een mechanisch systeem werken en de massa van de materiële lichamen waaruit het bestaat te kennen. Men kan met volledige nauwkeurigheid het gedrag in de tijd berekenen.

De tweede wet is nauw verwant aan het concept van traagheid, dat is de neiging van een object om veranderingen in zijn beweging te weerstaan. Volgens de tweede wet, hoe groter de massa van een object, hoe groter de kracht die nodig is om het te versnellen, en hoe groter zijn traagheid.

Voorbeelden van Newtons Tweede Wet

Een goed voorbeeld is het slaan van een bal. Wanneer we een bal schoppen, passen we een kracht toe die zijn richting en versnelling bepaalt. Hoe harder de impact, hoe sneller de bal zal vliegen.

Een winkelwagen duwen in een supermarkt. Probeer een lege en een geladen kar te duwen. In het tweede geval zou het veel meer kracht kosten om de kar dezelfde versnelling te geven als in het eerste geval. Dit is een uitstekend voorbeeld om te demonstreren hoe gewicht Newtoniaanse regelmaat beïnvloedt.

Een golf- of honkbalwedstrijd is een goed voorbeeld van Newtons wet in actie. Neem een honkbalknuppel en een bal. Stel dat je de bal met de knuppel slaat, en de impact is sterker dan alle andere krachten. In dat geval zal de bal een versnelling verkrijgen die gelijk is aan de verhouding van de resulterende krachten tot zijn massa.

Rekenvoorbeelden

Laten we naar een paar berekeningen kijken die gedaan kunnen worden met onze krachtcalculator. Om kracht te meten, nemen we de standaard krachtformule F = ma.

Om massa te berekenen, nemen we de variant ervan: m = F/a. En dienovereenkomstig, om de versnelling te bepalen, gebruiken we de formule a = F / m.

Krachtberekening

Een auto met een massa van 2 ton verhoogde zijn snelheid van 10 m/s naar 16 m/s in 5 minuten (300 seconden). Bepaal de kracht die de versnelling overbrengt.

Bepaal eerst de versnelling met de formule

a = (V - V₀) / t

a = (V - V₀) / t = (16 - 10) / 300 = 0,02 m/s²

Nu weten we de versnelling van de auto, namelijk 0,02 m/s². We kennen de massa: 2000 kilogram. Dus kunnen we de gegevens die we hebben in de vergelijking voor kracht invullen en de kracht berekenen:

F = ma = 2000 × 0,02 = 40 Newton

Dus, de kracht die de versnelling geeft is gelijk aan 40 Newton.

Versnellingsberekening

Welke versnelling zal een steen met een gewicht van 2 kilogram ontwikkelen als er een kracht van 20 Newton op wordt uitgeoefend?

In dit probleem kennen we de massa en de kracht. Daarom kunnen we twee bekende variabelen in de formule invullen en de versnelling berekenen:

a = F / m = 20 / 2 = 10 m/s²

Als gevolg hiervan hebben we gevonden dat de steen een versnelling van 10 m/s² zal ontwikkelen.

Massaberekening

Een bouwkraan past een kracht van 1000 Newton toe om een betonblok op te tillen, en het blok heeft een versnelling van 0,5 m/s². Om de massa van het blok te berekenen, kunnen we de formule gebruiken:

m = F / a

We vullen in de formule de gegevens in die we hebben over de kracht en versnelling, en we krijgen:

m = F / a = 1000 / 0,5 = 2000 kg

Dus, de massa van het blok is gelijk aan 2000 kg.

Conclusie

De krachtcalculator is een waardevol hulpmiddel voor iedereen die natuurkunde studeert of werkt in natuurkunde en techniek. Het is een eenvoudige en efficiënte calculator voor het oplossen van problemen met betrekking tot kracht, massa en versnelling, gebaseerd op Newtons tweede wet van beweging.

Newtons tweede wet van beweging is de hoeksteen van de klassieke mechanica. Het dient als basis voor het ontwerp van raketten en andere voertuigen, de studie van vloeistofdynamica en de analyse van structuren en materialen.

Met de krachtcalculator kun je gemakkelijk de ontbrekende variabele in de vergelijking F = ma vinden en gebruiken om problemen in verschillende vakgebieden op te lossen. Of je nu een student, natuurkundeleraar, ingenieur of wetenschapper bent, deze krachtcalculator maakt je berekeningen nauwkeuriger en efficiënter.