Máy Tính Tài Chính
Máy Tính Đầu Tư


Máy Tính Đầu Tư

Máy tính đầu tư miễn phí này xem xét số dư ban đầu và cuối, tỷ lệ lợi nhuận, và thời gian đầu tư khi đánh giá các tình huống đầu tư khác nhau.

Tùy chọn

Khoản đầu tư

Lãi suất

Tiền gốc

Đóng góp

0 năm

5 năm

10 năm

15 năm

# SỐ DƯ ĐẦU KỲ LÃI SUẤT ĐÓNG GÓP SỐ DƯ CUỐI KỲ
1 $23,383.75 $1,300.67 $2,400.00 $23,700.67
2 $27,293.12 $1,528.92 $2,400.00 $27,629.59
3 $31,443.61 $1,771.24 $2,400.00 $31,800.83
4 $35,850.10 $2,028.52 $2,400.00 $36,229.35
5 $40,528.37 $2,301.66 $2,400.00 $40,931.01
6 $45,495.18 $2,591.65 $2,400.00 $45,922.66
7 $50,768.34 $2,899.52 $2,400.00 $51,222.18
8 $56,366.73 $3,226.38 $2,400.00 $56,848.56
9 $62,310.42 $3,573.41 $2,400.00 $62,821.97
10 $68,620.70 $3,941.83 $2,400.00 $69,163.80
11 $75,320.19 $4,332.98 $2,400.00 $75,896.79
12 $82,432.88 $4,748.26 $2,400.00 $83,045.05
13 $89,984.28 $5,189.15 $2,400.00 $90,634.20
14 $98,001.42 $5,657.23 $2,400.00 $98,691.43
15 $106,513.05 $6,154.18 $2,400.00 $107,245.61
# SỐ DƯ ĐẦU KỲ LÃI SUẤT ĐÓNG GÓP SỐ DƯ CUỐI KỲ
1 $20,000.00 $100.00 $200.00 $20,300.00
2 $20,300.00 $101.50 $200.00 $20,601.50
3 $20,601.50 $103.01 $200.00 $20,904.51
4 $20,904.51 $104.52 $200.00 $21,209.03
5 $21,209.03 $106.05 $200.00 $21,515.08
6 $21,515.08 $107.58 $200.00 $21,822.65
7 $21,822.65 $109.11 $200.00 $22,131.76
8 $22,131.76 $110.66 $200.00 $22,442.42
9 $22,442.42 $112.21 $200.00 $22,754.63
10 $22,754.63 $113.77 $200.00 $23,068.41
11 $23,068.41 $115.34 $200.00 $23,383.75
12 $23,383.75 $116.92 $200.00 $23,700.67
Cuối Năm 1
13 $23,700.67 $118.50 $200.00 $24,019.17
14 $24,019.17 $120.10 $200.00 $24,339.27
15 $24,339.27 $121.70 $200.00 $24,660.96
16 $24,660.96 $123.30 $200.00 $24,984.27
17 $24,984.27 $124.92 $200.00 $25,309.19
18 $25,309.19 $126.55 $200.00 $25,635.74
19 $25,635.74 $128.18 $200.00 $25,963.92
20 $25,963.92 $129.82 $200.00 $26,293.73
21 $26,293.73 $131.47 $200.00 $26,625.20
22 $26,625.20 $133.13 $200.00 $26,958.33
23 $26,958.33 $134.79 $200.00 $27,293.12
24 $27,293.12 $136.47 $200.00 $27,629.59
Cuối Năm 2
25 $27,629.59 $138.15 $200.00 $27,967.73
26 $27,967.73 $139.84 $200.00 $28,307.57
27 $28,307.57 $141.54 $200.00 $28,649.11
28 $28,649.11 $143.25 $200.00 $28,992.36
29 $28,992.36 $144.96 $200.00 $29,337.32
30 $29,337.32 $146.69 $200.00 $29,684.00
31 $29,684.00 $148.42 $200.00 $30,032.42
32 $30,032.42 $150.16 $200.00 $30,382.59
33 $30,382.59 $151.91 $200.00 $30,734.50
34 $30,734.50 $153.67 $200.00 $31,088.17
35 $31,088.17 $155.44 $200.00 $31,443.61
36 $31,443.61 $157.22 $200.00 $31,800.83
Cuối Năm 3
37 $31,800.83 $159.00 $200.00 $32,159.84
38 $32,159.84 $160.80 $200.00 $32,520.63
39 $32,520.63 $162.60 $200.00 $32,883.24
40 $32,883.24 $164.42 $200.00 $33,247.65
41 $33,247.65 $166.24 $200.00 $33,613.89
42 $33,613.89 $168.07 $200.00 $33,981.96
43 $33,981.96 $169.91 $200.00 $34,351.87
44 $34,351.87 $171.76 $200.00 $34,723.63
45 $34,723.63 $173.62 $200.00 $35,097.25
46 $35,097.25 $175.49 $200.00 $35,472.74
47 $35,472.74 $177.36 $200.00 $35,850.10
48 $35,850.10 $179.25 $200.00 $36,229.35
Cuối Năm 4
49 $36,229.35 $181.15 $200.00 $36,610.50
50 $36,610.50 $183.05 $200.00 $36,993.55
51 $36,993.55 $184.97 $200.00 $37,378.52
52 $37,378.52 $186.89 $200.00 $37,765.41
53 $37,765.41 $188.83 $200.00 $38,154.24
54 $38,154.24 $190.77 $200.00 $38,545.01
55 $38,545.01 $192.73 $200.00 $38,937.73
56 $38,937.73 $194.69 $200.00 $39,332.42
57 $39,332.42 $196.66 $200.00 $39,729.08
58 $39,729.08 $198.65 $200.00 $40,127.73
59 $40,127.73 $200.64 $200.00 $40,528.37
60 $40,528.37 $202.64 $200.00 $40,931.01
Cuối Năm 5
61 $40,931.01 $204.66 $200.00 $41,335.66
62 $41,335.66 $206.68 $200.00 $41,742.34
63 $41,742.34 $208.71 $200.00 $42,151.05
64 $42,151.05 $210.76 $200.00 $42,561.81
65 $42,561.81 $212.81 $200.00 $42,974.62
66 $42,974.62 $214.87 $200.00 $43,389.49
67 $43,389.49 $216.95 $200.00 $43,806.44
68 $43,806.44 $219.03 $200.00 $44,225.47
69 $44,225.47 $221.13 $200.00 $44,646.60
70 $44,646.60 $223.23 $200.00 $45,069.83
71 $45,069.83 $225.35 $200.00 $45,495.18
72 $45,495.18 $227.48 $200.00 $45,922.66
Cuối Năm 6
73 $45,922.66 $229.61 $200.00 $46,352.27
74 $46,352.27 $231.76 $200.00 $46,784.03
75 $46,784.03 $233.92 $200.00 $47,217.95
76 $47,217.95 $236.09 $200.00 $47,654.04
77 $47,654.04 $238.27 $200.00 $48,092.31
78 $48,092.31 $240.46 $200.00 $48,532.77
79 $48,532.77 $242.66 $200.00 $48,975.44
80 $48,975.44 $244.88 $200.00 $49,420.31
81 $49,420.31 $247.10 $200.00 $49,867.42
82 $49,867.42 $249.34 $200.00 $50,316.75
83 $50,316.75 $251.58 $200.00 $50,768.34
84 $50,768.34 $253.84 $200.00 $51,222.18
Cuối Năm 7
85 $51,222.18 $256.11 $200.00 $51,678.29
86 $51,678.29 $258.39 $200.00 $52,136.68
87 $52,136.68 $260.68 $200.00 $52,597.36
88 $52,597.36 $262.99 $200.00 $53,060.35
89 $53,060.35 $265.30 $200.00 $53,525.65
90 $53,525.65 $267.63 $200.00 $53,993.28
91 $53,993.28 $269.97 $200.00 $54,463.25
92 $54,463.25 $272.32 $200.00 $54,935.56
93 $54,935.56 $274.68 $200.00 $55,410.24
94 $55,410.24 $277.05 $200.00 $55,887.29
95 $55,887.29 $279.44 $200.00 $56,366.73
96 $56,366.73 $281.83 $200.00 $56,848.56
Cuối Năm 8
97 $56,848.56 $284.24 $200.00 $57,332.81
98 $57,332.81 $286.66 $200.00 $57,819.47
99 $57,819.47 $289.10 $200.00 $58,308.57
100 $58,308.57 $291.54 $200.00 $58,800.11
101 $58,800.11 $294.00 $200.00 $59,294.11
102 $59,294.11 $296.47 $200.00 $59,790.58
103 $59,790.58 $298.95 $200.00 $60,289.53
104 $60,289.53 $301.45 $200.00 $60,790.98
105 $60,790.98 $303.95 $200.00 $61,294.94
106 $61,294.94 $306.47 $200.00 $61,801.41
107 $61,801.41 $309.01 $200.00 $62,310.42
108 $62,310.42 $311.55 $200.00 $62,821.97
Cuối Năm 9
109 $62,821.97 $314.11 $200.00 $63,336.08
110 $63,336.08 $316.68 $200.00 $63,852.76
111 $63,852.76 $319.26 $200.00 $64,372.02
112 $64,372.02 $321.86 $200.00 $64,893.88
113 $64,893.88 $324.47 $200.00 $65,418.35
114 $65,418.35 $327.09 $200.00 $65,945.45
115 $65,945.45 $329.73 $200.00 $66,475.17
116 $66,475.17 $332.38 $200.00 $67,007.55
117 $67,007.55 $335.04 $200.00 $67,542.59
118 $67,542.59 $337.71 $200.00 $68,080.30
119 $68,080.30 $340.40 $200.00 $68,620.70
120 $68,620.70 $343.10 $200.00 $69,163.80
Cuối Năm 10
121 $69,163.80 $345.82 $200.00 $69,709.62
122 $69,709.62 $348.55 $200.00 $70,258.17
123 $70,258.17 $351.29 $200.00 $70,809.46
124 $70,809.46 $354.05 $200.00 $71,363.51
125 $71,363.51 $356.82 $200.00 $71,920.33
126 $71,920.33 $359.60 $200.00 $72,479.93
127 $72,479.93 $362.40 $200.00 $73,042.33
128 $73,042.33 $365.21 $200.00 $73,607.54
129 $73,607.54 $368.04 $200.00 $74,175.58
130 $74,175.58 $370.88 $200.00 $74,746.46
131 $74,746.46 $373.73 $200.00 $75,320.19
132 $75,320.19 $376.60 $200.00 $75,896.79
Cuối Năm 11
133 $75,896.79 $379.48 $200.00 $76,476.27
134 $76,476.27 $382.38 $200.00 $77,058.65
135 $77,058.65 $385.29 $200.00 $77,643.95
136 $77,643.95 $388.22 $200.00 $78,232.17
137 $78,232.17 $391.16 $200.00 $78,823.33
138 $78,823.33 $394.12 $200.00 $79,417.44
139 $79,417.44 $397.09 $200.00 $80,014.53
140 $80,014.53 $400.07 $200.00 $80,614.60
141 $80,614.60 $403.07 $200.00 $81,217.68
142 $81,217.68 $406.09 $200.00 $81,823.77
143 $81,823.77 $409.12 $200.00 $82,432.88
144 $82,432.88 $412.16 $200.00 $83,045.05
Cuối Năm 12
145 $83,045.05 $415.23 $200.00 $83,660.27
146 $83,660.27 $418.30 $200.00 $84,278.58
147 $84,278.58 $421.39 $200.00 $84,899.97
148 $84,899.97 $424.50 $200.00 $85,524.47
149 $85,524.47 $427.62 $200.00 $86,152.09
150 $86,152.09 $430.76 $200.00 $86,782.85
151 $86,782.85 $433.91 $200.00 $87,416.77
152 $87,416.77 $437.08 $200.00 $88,053.85
153 $88,053.85 $440.27 $200.00 $88,694.12
154 $88,694.12 $443.47 $200.00 $89,337.59
155 $89,337.59 $446.69 $200.00 $89,984.28
156 $89,984.28 $449.92 $200.00 $90,634.20
Cuối Năm 13
157 $90,634.20 $453.17 $200.00 $91,287.37
158 $91,287.37 $456.44 $200.00 $91,943.81
159 $91,943.81 $459.72 $200.00 $92,603.53
160 $92,603.53 $463.02 $200.00 $93,266.54
161 $93,266.54 $466.33 $200.00 $93,932.88
162 $93,932.88 $469.66 $200.00 $94,602.54
163 $94,602.54 $473.01 $200.00 $95,275.55
164 $95,275.55 $476.38 $200.00 $95,951.93
165 $95,951.93 $479.76 $200.00 $96,631.69
166 $96,631.69 $483.16 $200.00 $97,314.85
167 $97,314.85 $486.57 $200.00 $98,001.42
168 $98,001.42 $490.01 $200.00 $98,691.43
Cuối Năm 14
169 $98,691.43 $493.46 $200.00 $99,384.89
170 $99,384.89 $496.92 $200.00 $100,081.81
171 $100,081.81 $500.41 $200.00 $100,782.22
172 $100,782.22 $503.91 $200.00 $101,486.13
173 $101,486.13 $507.43 $200.00 $102,193.56
174 $102,193.56 $510.97 $200.00 $102,904.53
175 $102,904.53 $514.52 $200.00 $103,619.05
176 $103,619.05 $518.10 $200.00 $104,337.15
177 $104,337.15 $521.69 $200.00 $105,058.83
178 $105,058.83 $525.29 $200.00 $105,784.13
179 $105,784.13 $528.92 $200.00 $106,513.05
180 $106,513.05 $532.57 $200.00 $107,245.61
Cuối Năm 15

Có lỗi với phép tính của bạn.

Mục lục

 1. Các biến số liên quan
 2. Các Loại Hình Đầu Tư Khác Nhau
  1. Chứng Chỉ Tiền Gửi (Certificate of Deposit)
  2. Trái Phiếu
  3. Cổ Phiếu
  4. Bất Động Sản
  5. Hàng Hóa

Máy Tính Đầu Tư

Chức năng của ứng dụng máy tính đầu tư này cho phép bạn tính toán một thông số cụ thể trong kế hoạch đầu tư. Mỗi thẻ tương ứng với một thông số đầu ra mong muốn. Ví dụ, nhấp vào thẻ 'Tỷ lệ lợi nhuận' để tính tỷ suất sinh lời cần thiết nhằm đạt được mục tiêu cụ thể của bạn.

Đầu tư là hoạt động sử dụng tiền để tạo ra thu nhập bổ sung. ạn có thể sử dụng công cụ này để tìm hiểu thêm các khía cạnh khác nhau xoay quanh những khoản đầu tư có lãi suất cố định.

Các biến số liên quan

Một khoản đầu tư tài chính trung bình thường bao gồm một số thành phần trọng yếu như sau.

 • Số tiền ban đầu – Đây là số tiền hiển thị khi bắt đầu đầu tư, thường được gọi là vốn gốc. Đối với đầu tư, nó có thể là một khoản tiết kiệm đáng kể cho ngôi nhà, tài sản thừa kế hoặc giá của một lượng vàng lớn.
 • Số tiền kết thúc – Số tiền mục tiêu mong muốn đạt được vào cuối vòng đời của khoản đầu tư.
 • Tỷ lệ lợi nhuận – Chỉ báo này có sức nặng đáng kể đối với nhiều nhà đầu tư. Thoạt nhìn, đây tưởng chừng như chỉ là một tỷ lệ phần trăm đơn giản. Thế nhưng nó lại là chìa khóa được sử dụng để so sánh sức hấp dẫn của các loại hình đầu tư tài chính khác nhau.
 • Thời gian đầu tư – Khoảng thời gian mà một khoản đầu tư sẽ mang lại lợi nhuận. Khi đầu tư trong thời gian dài hơn, khả năng thu được lợi nhuận lớn hơn nhờ lãi kép cũng cao hơn.
 • Khoản góp bổ sung – Bạn có thể thực hiện đầu tư mà không cần thêm đóng góp. Nhưng bất kỳ khoản đóng góp bổ sung nào trong suốt thời gian đầu tư cũng đều sẽ dẫn đến mức thu nhập tích lũy nhiều hơn và giá trị cuối cùng cao hơn.

Các Loại Hình Đầu Tư Khác Nhau

Máy tính đầu tư của chúng tôi hỗ trợ phân tích nhiều lựa chọn đầu tư đa dạng. Dưới đây là một số loại hình đầu tư phổ biến nhất.

Chứng Chỉ Tiền Gửi (Certificate of Deposit)

Chứng chỉ tiền gửi (CD) là một ví dụ đơn giản về khoản đầu tư có thể đưa vào áp dụng với máy tính đầu tư, loại hình đầu tư này có sẵn tại hầu hết các tổ chức tài chính. CD chắc chắn là một khoản đầu tư rủi ro thấp. Hầu hết các ngân hàng tại Mỹ đều được bảo hiểm bởi Công Ty Bảo Hiểm Ký Thác Liên Bang Hoa Kỳ (FDIC), một cơ quan chính phủ.

Lãi suất của CD tăng theo thời gian gửi tiền. Một số tiền nhất định của CD được FDIC bảo hiểm. Do lãi suất được cố định trong một khoảng thời gian cụ thể nên CD cung cấp tỷ lệ hoàn vốn và thời hạn đầu tư có thể dự đoán được. Tài khoản tiết kiệm và tài khoản thị trường tiền tệ là hai sản phẩm khác có rủi ro thấp với lãi suất vừa phải. Chúng tôi cung cấp Máy tính CD để tính toán các khoản đầu tư liên quan đến CD.

Trái Phiếu

Bằng cách đầu tư vào trái phiếu hoặc trái phiếu doanh nghiệp, bạn có thể nhận được lãi suất cao. Tuy nhiên, hoạt động đầu tư này đi kèm với rủi ro và bạn phải trả phí bảo hiểm cao hơn khi rủi ro tăng. Các công ty được tổ chức xếp hạng tín dụng uy tín như Moody's, Fitch và Standard & Poor's xếp hạng rủi ro cao hiện đang phát hành trái phiếu.

Mặc dù có lãi suất cao, song các công ty phát hành trái phiếu này vẫn tiềm ẩn rủi ro vỡ nợ, dẫn đến thua lỗ cho nhà đầu tư. Do đó, lựa chọn an toàn hơn chính là trái phiếu được đánh giá rủi ro thấp bởi các tổ chức xếp hạng đã nói ở trên, tuy mức lãi suất của những trái phiếu uy tín thường có khuynh hướng thấp hơn.

Trái phiếu có thể được mua với thời hạn ngắn hạn hoặc dài. Những biến động cung cầu trên thị trường trái phiếu có thể tạo ra nhiều cơ hội giao dịch trái phiếu ngắn hạn. Nhà đầu tư trái phiếu ngắn hạn không giữ trái phiếu đến khi đáo hạn mà mua giá thấp rồi bán lại với giá cao. Khi lãi suất tăng, giá trái phiếu giảm. Hai xu hướng này có mối quan hệ nghịch đảo với nhau.

Đầu tư vào trái phiếu là một lựa chọn an toàn nếu bạn nắm giữ chúng đến ngày đáo hạn. Khi đến hạn, chủ sở hữu trái phiếu sẽ nhận được toàn bộ giá trị gốc và lãi được trả hai lần một năm. Nhà đầu tư trái phiếu dài hạn không cần lo lắng về ảnh hưởng của lãi suất đến giá trái phiếu hoặc giá trị thị trường khi đã xây dựng chiến lược đầu tư. Ngay cả khi lãi suất tăng và giá trị thị trường của trái phiếu biến động, bạn cũng không cần điều chỉnh kế hoạch.

Trái Phiếu Chính Phủ Bảo Vệ Nhà Đầu Tư Khỏi Lạm Phát (TIPS) là một loại chứng khoán độc đáo được thiết kế để chống lại lạm phát. Không giống như trái phiếu chính phủ truyền thống, TIPS được gắn với lạm phát, đảm bảo giá trị gốc tăng lên cùng với lạm phát. Chúng cung cấp lợi nhuận được chính phủ bảo đảm, mang lại mức độ an toàn cho nhà đầu tư. Mặc dù TIPS có thể là một lựa chọn hấp dẫn để phòng ngừa lạm phát, nhưng lợi nhuận của chúng có thể thấp hơn so với một số loại hình đầu tư mang lại thu nhập cố định khác.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là thước đo lạm phát giúp đảm bảo giá trị TIPS tăng lên. Điều này khiến TIPS trở thành một lựa chọn ưu việt so với các hình thức đầu tư khác. Bằng cách sử dụng Trình Máy Tính Lạm Phát của chúng tôi, bạn có thể tìm hiểu thêm về lạm phát và TIPS.

Cổ Phiếu

Cổ phiếu là một trong những loại hình đầu tư vào vốn chủ sở hữu phổ biến nhất trên thị trường chứng khoán. Cả nhà công ty đầu tư lẫn cá nhân đều ưa chuộng loại hình này, mặc dù chúng không cung cấp lợi nhuận ổn định.

Một cổ phiếu đại diện cho một phần quyền sở hữu của một công ty. Cổ đông nhận được tiền dưới dạng cổ tức miễn là họ nắm giữ cổ phiếu của một công ty đại chúng (và công ty đó trả cổ tức). Hầu hết các giao dịch cổ phiếu diễn ra trên sàn giao dịch, và nhiều nhà đầu tư mua cổ phiếu với kỳ vọng bán lại chúng sau này để kiếm lời. Nhà đầu tư cũng có thể chọn đầu tư vào quỹ tương hỗ hoặc các quỹ cổ phiếu khác tập hợp nhiều loại cổ phiếu khác nhau.

Những quỹ này thường do một nhà quản lý tài chính hoặc công ty quản lý. Để đổi lấy quyền tham gia vào hoạt động quản lý của công ty, nhà đầu tư phải trả một khoản phí nhỏ được gọi là "phí bán" (load)

Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) là một loại hình quỹ cổ phiếu khác theo dõi một chỉ số, ngành, hàng hóa hoặc các loại tài sản khác. ETF có thể theo dõi một loạt tài sản rộng lớn, từ chỉ số S&P 500 đến các loại bất động sản, hàng hóa, trái phiếu cụ thể, v.v. Cũng giống như cổ phiếu, ETF có thể được mua hoặc bán.

Bất Động Sản

Bất động sản là một lựa chọn đầu tư phổ biến khác. Nhà đầu tư có thể mua bất động sản để phát triển, nâng cao giá trị tài sản, sau đó bán lại (được gọi là "flipping") hoặc cho thuê sinh lời cho đến khi tìm được thời điểm thích hợp để bán. Mua nhà hoặc chung cư để ở cũng là một hình thức đầu tư bất động sản thường gặp.

Giá trị của bất động sản có thể thay đổi bởi nhiều yếu tố như sự phát triển chung của khu vực, các dự án quy hoạch đô thị, thậm chí là các sự kiện mang tính toàn cầu. Để biết thêm thông tin hoặc tính toán liên quan đến bất động sản cho thuê, bạn có thể sử dụng Công Cụ Máy Tính Bất Động Sản Cho Thuê toàn diện của chúng tôi.

Nếu bạn không muốn trực tiếp quản lý bất động sản, bạn có thể lựa chọn đầu tư gián tiếp thông qua các bên thứ ba để tạo thu nhập thụ động. Các phương tiện đầu tư như Quỹ Đầu Tư Tín Thác Bất Động Sản (Reits) là những lựa chọn phù hợp.

Hàng Hóa

Hàng hóa là một lựa chọn đầu tư khác, bao gồm kim loại quý như vàng, bạc và các mặt hàng có giá trị như dầu mỏ và khí đốt. Đầu tư vào vàng có thể khó khăn vì giá trị của nó phụ thuộc chủ yếu vào nguồn cung hạn chế. Nhà đầu tư thường mua vàng khi xảy ra xung đột hoặc khủng hoảng, dẫn đến giá vàng tăng cao.

Đối với bạc, nhu cầu sử dụng trong ngành điện mặt trời, ô tô và các ứng dụng thực tiễn khác ảnh hưởng đáng kể đến giá của kim loại này.

Dầu mỏ là một mặt hàng thiết yếu do nhu cầu về xăng dầu thường cao. Giá dầu biến động theo tình hình kinh tế toàn cầu trên thị trường giao ngay, nơi các mặt hàng được giao dịch để giao hàng ngay lập tức.

Khí đốt và các hàng hóa khác có thể được giao dịch trên các sàn giao dịch tương lai trước khi giao hàng. Bạn có thể tránh điểm giao hàng cuối cùng nếu giao dịch hợp đồng tương lai. Sàn giao dịch tương lai lớn nhất tại Mỹ là CBOT ở Chicago, chuyên giao dịch các loại hàng hóa, bao gồm cả khí đốt.

Máy tính đầu tư của chúng tôi giúp bạn dễ dàng tính toán bất kỳ khoản đầu tư nào được liệt kê ở trên. Ví dụ, biến số "Tỷ Lệ Lợi Nhuận" trong một phép tính đầu tư có thể dựa trên tỷ suất lợi nhuận trung bình lịch sử của các ngôi nhà tương tự được bán hoặc ước tính trong tương lai. Tuy nhiên, thật khó để xác định chi phí của từng biến số.

Số liệu nhập đối với "Đóng Góp Bổ Sung" (Additional Contribution) có thể bao gồm bất kỳ sự kết hợp nào giữa chi phí tài sản cố định hoặc luồng dòng tiền cụ thể liên quan đến việc mua một nhà máy. Bởi tính chất phức tạp và biến động của các yếu tố này, xác định con số chính xác là điều không thể. Do đó, kết quả tính toán nên được xem xét thận trọng.

Để có được tính toán chính xác và chi tiết hơn, bạn nên thử sử dụng các ứng dụng máy tính tài chính khác trước khi sử dụng Máy Tính Đầu Tư của chúng tôi