Financiële Rekenmachines
Rentepercentage Calculator


Rentepercentage Calculator

Gratis online calculator om de rentevoet en de totale rentekosten van een geamortiseerde lening met een vast maandelijks aflossingsbedrag te schatten.

Rentevoet

Rentevoet: 3.74%

Totaal van 120 maandelijkse betalingen: $120,000.00

Totaal betaalde rente: $20,000.00

Rente

Hoofdsom

Balans

0 jaar

5 jaar

10 jaar

Er was een fout met uw berekening.

Inhoudsopgave

 1. Wat is de Rentevoet?
 2. Enkelvoudige vs. Samengestelde Rente
 3. Vaste vs. Variabele Rentevoeten
 4. APR
 5. De Impact van Onvoorspelbare Economische Omstandigheden op Rentevoeten
  1. Economisch Beleid en Inflatie
  2. Economische Activiteit
  3. Werkloosheidspercentage
  4. Aanbod en Vraag
 6. Beheersbare Factoren die Rentevoeten Beïnvloeden
  1. Individuele Kredietpositie
 7. Reële Rentevoet
 8. Hoe Krijg Je Betere Rentevoeten
  1. Specificaties van de lening
  2. Verzekerde leningen
  3. Leen wanneer de markt gunstig is
  4. Vraag niet te vaak om krediet
  5. Doe je huiswerk en vergelijk

Rentepercentage Calculator

Met de rentecalculator kunt u de rentetarieven berekenen voor leningen met vaste looptijden en maandelijkse betalingen. Stel dat een autodealer maandelijkse betalings- en totale prijsinformatie verstrekt, maar de werkelijke rentevoet niet vermeldt. In dat geval kan de calculator nog steeds rentetarieven berekenen. Probeer de Rente Calculator of de Samengestelde Rente Calculator om te bepalen hoeveel rente u zult verdienen op een investering.

Wat is de Rentevoet?

Dit staat ook bekend als de kosten van het lenen van geld. De rentevoet is het bedrag dat kredietverstrekkers aan leners in rekening brengen voor het gebruik van geld, uitgedrukt als een percentage van het hoofdbedrag, of de oorspronkelijke lening. Een jaarlijkse rentevoet van 8% op een lening van $100 betekent dat de lener aan het einde van het jaar $108 moet terugbetalen.

De rentevoet heeft direct invloed op de totale rente die betaald wordt op de lening. Rentevoeten kunnen op veel manieren worden gegeven, zoals jaarlijks, maandelijks, dagelijks of op andere tijdsintervallen. De meeste mensen geven de voorkeur aan lage rentevoeten omdat het minder kost om te lenen. En kredietverstrekkers (of investeerders) geven de voorkeur aan hoge rentevoeten omdat ze meer geld kunnen verdienen met leningen.

Rentevoeten spelen een rol in vrijwel alle formele leen- en leentransacties. Rentevoeten omvatten hypotheekrente, kosten op uitstaande creditcardschulden, leningen voor het financieren van kapitaalprojecten, pensioenfondsgroei, afschrijving van langetermijnactiva, prijsverlagingen die een leverancier aan een klant geeft voor het vroegtijdig betalen van een factuur, enz.

Enkelvoudige vs. Samengestelde Rente

Er zijn twee manieren om rente te berekenen. Enkelvoudige rente wordt alleen berekend als een percentage van het verschuldigde hoofdbedrag. Bij het berekenen van samengestelde rente moeten we alle opgebouwde rente in acht nemen. De rente die door schuldeisers wordt ontvangen, is samengesteld vanwege deze compounding-eigenschap. Hoe vaker rente wordt samengesteld, hoe meer rente op een bepaald moment zal worden opgebouwd.

We kunnen samengestelde rente gebruiken in moderne formele renteberekeningen, inclusief deze calculator. En tenzij anders vermeld, verwijzen alle verdere referenties naar de rentevoet naar samengestelde rente.

Om waarden te berekenen of meer te leren over wijzigingen in de frequentie van samenstelling, gebruik de Samengestelde Rente Calculator.

Vaste vs. Variabele Rentevoeten

De rentevoet op een lening met een vaste rente zal nooit veranderen. Variabele rentetarieven zijn de rentetarieven die in de loop van de tijd veranderen. Rentevoeten, inflatie en aandelenmarktindices kunnen de variatie beïnvloeden. De Rente Calculator toont alleen het resultaat als een vaste rentevoet, ondanks dat elk voor- en nadelen heeft.

APR

APR (Jaarlijks Kostenpercentage) is een standaardstatistiek voor het uitdrukken van rentetarieven op verschillende leningen. We gebruiken vaak APR's bij het kopen van een huis of een auto. Ze verschillen van standaard rentetarieven doordat ze mogelijk extra kosten omvatten. Bijvoorbeeld, bij het kopen van een nieuwe auto worden administratiekosten soms opgenomen in de financiering van de lening in plaats van vooraf betaald. Het jaarlijkse kostenpercentage kan beter vergelijkbare producten vergelijken dan de rentevoet, omdat het een realistischer beeld geeft van de betrokken kosten.

Jaarlijks Rendementpercentage, of APY, is de rentevoet die meestal wordt verdiend op een spaarrekening of depositocertificaat bij een financiële instelling (in de Verenigde Staten). Bezoek de APR Calculator voor meer informatie of om APR-berekeningen uit te voeren.

De Impact van Onvoorspelbare Economische Omstandigheden op Rentevoeten

Voor hypotheek- en autoleningrentevoeten spelen verschillende variabelen een rol. Hoewel de meeste van deze factoren buiten onze controle liggen, kunnen we nog steeds profiteren van bewustzijn.

Economisch Beleid en Inflatie

Het monetaire beleid van een centrale bank is de primaire factor die rentetarieven in de meeste geïndustrialiseerde landen beïnvloedt. Prijzen van producten en diensten stijgen terwijl de koopkracht van geld afneemt, een fenomeen dat bekend staat als inflatie. Het primaire doel van monetair beleid is om inflatie onder controle te houden.

Aanpassingen aan rentetarieven zijn een krachtig macro-economisch instrument dat diepgaande effecten op de economie kan hebben. Het Federal Open Market Committee (FOMC) van de Federal Reserve komt meerdere keren per jaar samen—tot acht keer—om de federale fondsenrente te herzien en te bepalen, wat de rentetarieven in de VS beïnvloedt. Het FOMC streeft ernaar inflatie te beheren en deze op een doelstelling van ongeveer 2% jaarlijks te houden, als onderdeel van zijn dubbele mandaat om maximale werkgelegenheid en prijsstabiliteit te bevorderen.

Economische Activiteit

Stijgende rentetarieven verminderen het consumentenvertrouwen en het aantal mensen en bedrijven dat bereid is te lenen. Wanneer rentetarieven in de economie dalen, wordt het lenen van geld om een bedrijf uit te breiden, een nieuwe auto te kopen of een huis te kopen gebruikelijker. Dit zal leiden tot meer werkgelegenheid, hogere lonen en consumentenvertrouwen in de economie.

Centrale banken gebruiken rentetarieven als een van hun belangrijkste wapens om de economie te reguleren. Centrale banken verlagen doorgaans rentetarieven wanneer de economie zwak is en verhogen ze wanneer deze te snel groeit.

Werkloosheidspercentage

Hoge werkloosheid leidt over het algemeen tot verminderde consumentenbestedingen, wat economische groei kan vertragen. Omgekeerd kan lage werkloosheid leiden tot verhoogde bestedingen, mogelijk lonen en bedrijfskosten opdrijvend, wat kan leiden tot inflatoire druk. Daarom passen centrale banken vaak rentetarieven aan in reactie op veranderingen in het werkloosheidspercentage om economische stabiliteit te handhaven.

Typisch kunnen centrale banken rentetarieven verlagen tijdens perioden van hoge werkloosheid om lenen en besteden te stimuleren, waardoor economische activiteit wordt gestimuleerd. Omgekeerd, om te voorkomen dat de economie oververhit raakt wanneer de werkloosheid laag is - wat kan duiden op robuuste consumentenbestedingen en economische vitaliteit - kunnen rentetarieven worden verhoogd om bestedingen te matigen en inflatie in toom te houden. Dit weerspiegelt de anticyclische rol van monetair beleid bij het beheer van economische fluctuaties.

Aanbod en Vraag

De kredietmarkt wordt bepaald door vraag en aanbod op dezelfde manier als de markt voor goederen en diensten, zij het in mindere mate. Kredietverstrekkers verhogen rentetarieven wanneer er een overvloedige vraag naar geld of krediet is. Kredietverstrekkers verlagen tarieven om meer leners aan te trekken wanneer er minder vraag is naar krediet of geld. Banken en kredietunies moeten nog steeds aan hun reservevereisten voldoen, en er is een maximaal bedrag dat ze kunnen lenen.

Beheersbare Factoren die Rentevoeten Beïnvloeden

Hoewel veel dingen die rentetarieven beïnvloeden moeilijk te voorspellen zijn, kunnen mensen enige invloed hebben op hun tarieven.

Individuele Kredietpositie

Kredietscores en -rapporten zijn beschikbaar in de Verenigde Staten voor kredietverstrekkers om risico's te meten. Hoe hoger iemands kredietscore, variërend van 300 tot 850, hoe kredietwaardiger ze zijn als leners.

De gemiddelde kredietscore van Amerikaanse consumenten is 700. Consumenten bouwen in de loop van de tijd een goede kredietscore op door regelmatige betalingen, minimaal kredietgebruik en andere statistieken zoals het kredietgebruikspercentage. Als een consument betalingen mist of niet uitvoert, een hoog kredietgebruikspercentage heeft, een grote totale schuld heeft of failliet gaat, neemt hun kredietscore af.

Om in aanmerking te komen voor betere rentetarieven, moet je een kredietscore van ten minste 750 hebben. Degenen met hogere kredietscores krijgen waarschijnlijk lagere rentetarieven. Lage kredietscores, faillissement en gemiste creditcardbetalingen maken kredietverstrekkers terughoudend om geld te lenen aan dergelijke aanvragers. Ze geven de voorkeur aan lenen aan mensen met een smetteloze staat van op tijd betaalde hypotheken en autobetalingen.

Bedrijven weigeren of verhogen rentetarieven om zichzelf te beschermen tegen lening wanbetalingen door risicovolle leners. Een creditcardbedrijf kan de rentevoet op een rekening verhogen als de klant een geschiedenis heeft van gemiste betalingen.

Reële Rentevoet

De relatie tussen de reële rentevoet, inflatie en de nominale rentevoet wordt vaak benaderd door de vergelijking:

Reële rente + Inflatie = Nominale rente

Deze formule suggereert dat de nominale rentevoet, de rentevoet die vaak wordt genoemd in financiële contexten, de som is van de reële rentevoet (de rentevoet gecorrigeerd voor inflatie) en de verwachte inflatie. Het is echter belangrijk op te merken dat dit een vereenvoudiging is. De uitgebreidere Fisher-vergelijking, die rekening houdt met de samenstelling van rente, wordt gegeven door:

1 + Nominale rente = (1 + Reële rente) × (1 + Inflatie)

Voor lage inflatie- en rentepercentages is de eenvoudige optelling die in de benadering wordt gebruikt over het algemeen voldoende. Desalniettemin moet, bij het omgaan met hogere tarieven of nauwkeurigere financiële berekeningen, de volledige versie van de Fisher-vergelijking worden gebruikt. Gebruik voor gedetailleerde berekeningen, vooral over langere perioden of bij significante inflatiepercentages, de Inflatie Calculator, die een nauwkeurigere analyse kan geven.

Hoe Krijg Je Betere Rentevoeten

De kredietgeschiedenis van een persoon is een van de belangrijkste zaken die bepalen of ze redelijke rentetarieven krijgen. Maar er zijn ook andere zaken waar leners rekening mee moeten houden.

Specificaties van de lening

Langere terugbetalingstermijnen zijn riskanter voor kredietverstrekkers, wat resulteert in een hogere rentevoet. De rentevoet kan dalen als een lener kiest voor een kortere leentermijn en meer geld aanbetaalt. De rentevoet kan toenemen voor de lener als de aanbetaling te laag is, wat ook riskant is.

Verzekerde leningen

Vanwege het ontbreken van onderpand hebben ongedekte leningen hogere rentevoeten dan gedekte leningen. Verzekerde leningen bieden lagere rentevoeten voor leners die bereid zijn zekerheid te stellen. Als de lener niet kan betalen, heeft de kredietverstrekker recht op het onderpand dat als zekerheid wordt gebruikt.

Leen wanneer de markt gunstig is

Leners kunnen economische omstandigheden niet veranderen, maar kunnen leningen afsluiten wanneer de markt gunstig is. Lagere rentevoeten zijn te zien wanneer de economie zwak is en er minder vraag naar leningen is.

Vraag niet te vaak om krediet

Als het kredietrapport van een risicovolle lener veel aanvragen toont, betekent dit dat ze mogelijk moeite hebben om krediet te krijgen. Zelfs één aanvraag kan je kredietscore met veel punten verlagen.

Doe je huiswerk en vergelijk

Rentevoeten die door verschillende kredietverstrekkers worden aangeboden, variëren. Het is essentieel om een redelijke rentevoet te krijgen en rekening te houden met extra kosten en voorwaarden. Het is heel goed mogelijk, als onderhandelingsinstrument, om elke kredietverstrekker te melden dat de ander een lagere rente biedt. Een lener kan geld besparen door rond te shoppen voor leningen in plaats van de eerste de beste lening te accepteren.