Financiële Rekenmachines
Enkelvoudige Rente Calculator


Enkelvoudige Rente Calculator

De enkelvoudige rente calculator kan worden gebruikt om snel en nauwkeurig de rente te berekenen die wordt geheven op een lening of investering.

Er was een fout met uw berekening.

Inhoudsopgave

 1. Enkelvoudige Rente Plus Hoofdsom Calculator
 2. De Informatie Die U Nodig Hebt Om De Enkelvoudige Rente Calculator Te Gebruiken
 3. Kenmerken van Enkelvoudige Rente
 4. Verschillen Tussen Enkelvoudige Rente en Samengestelde Rente
 5. Toepassingen van Enkelvoudige Rente
 6. Voorbeelden
  1. Voorbeeld 1
  2. Voorbeeld 2
 7. Oplossingen voor verschillende factoren
  1. Voorbeeld 3
 8. Top tips om in gedachten te houden bij het berekenen van enkelvoudige rente
  1. Controleer uw gegevens
  2. Ga er niet vanuit dat rente eenduidig zal worden opgebouwd
 9. Samenvatting

Enkelvoudige Rente Calculator

Enkelvoudige Rente Plus Hoofdsom Calculator

De enkelvoudige rente calculator stelt u in staat om uit te rekenen hoeveel rente u kunt ontvangen of betalen gedurende de looptijd van uw lening.

Deze calculator is nuttig voor het analyseren van verschillende soorten leningen om de verwachte rente die u ontvangt bij het uitlenen van geld te bepalen.

U kunt de enkelvoudige rente calculator gebruiken om de hoofdsom, de rentevoet of de renteperiode te berekenen.

De Informatie Die U Nodig Hebt Om De Enkelvoudige Rente Calculator Te Gebruiken

Voor het gebruik van de formule voor enkelvoudige rente heeft u enkele verschillende gegevens nodig. Ten eerste heeft u het hoofdbedrag van de lening nodig. Daarna moet u de rentevoet en de looptijd van de lening weten of vaststellen. Dit leidt tot de renteformule A=P(1+rt). De formule omvat de volgende componenten:

 • A = berekende rente,
 • P = leningbedrag,
 • r = rentevoet, in decimaal formaat,
 • t = leentermijn.

U heeft drie van de vier variabelen nodig om de calculator te gebruiken, dus als u A, P en r hebt, kunt u t berekenen.

Kenmerken van Enkelvoudige Rente

Enkelvoudige rente is het bedrag dat door een lener betaald wordt voor het gebruik van geleend geld over een vaste periode. Het is alleen rente op het hoofdbedrag als een percentage van het hoofdbedrag. Er wordt geen rente berekend over de reeds opgebouwde rente.

De enkelvoudige rentevoet neemt niet toe in de loop van de tijd, dus u weet altijd precies hoeveel u zult betalen.

Leners profiteren van enkelvoudige rente omdat ze alleen rente betalen over de leningen die ze aangaan. Maar investeerders kunnen nadeel ondervinden van enkelvoudige rente als hun investeringen hierop gebaseerd zijn.

Bij het maken van een betaling op een lening met enkelvoudige rente, betaalt u eerst de rente voor die maand. De rest van de betaling gaat naar het aflossen van het hoofdbedrag van de lening.

Bijvoorbeeld, u heeft een creditcard met een jaarlijks rentepercentage van 5% en u maakt aankopen ter waarde van $2.000 gedurende dat jaar. Uiteindelijk zou u de $2.000 die u van het creditcardbedrijf heeft geleend terugbetalen plus 5% rente over die $2.000. Dus, het aflossen van het saldo kost u $2.100.

Verschillen Tussen Enkelvoudige Rente en Samengestelde Rente

Enkelvoudige rente wordt alleen berekend over het saldo van de hoofdschuld.

Samengestelde rente wordt berekend op basis van het hoofdsaldo en de opgebouwde rente uit voorgaande periodes. Met samengestelde rente zal het verschuldigde bedrag veel sneller groeien dan met enkelvoudige rente.

Soms wordt samengestelde rente "rente op rentebetalingen" genoemd.

De groei van samengestelde rente wordt beïnvloed door factoren zoals de frequentie van samenstelling. Hoe vaker de rente wordt samengesteld, hoe hoger de rentevoet.

De samenstellingsperioden zijn een cruciaal element dat onderscheid maakt tussen enkelvoudige en samengestelde rente.

Het belangrijkste verschil tussen enkelvoudige en samengestelde rente is dat het bedrag verschuldigd op samengestelde rente veel sneller groeit.

Toepassingen van Enkelvoudige Rente

Enkelvoudige rente is van toepassing op creditcard-saldi. De meeste persoonlijke leningen, waaronder studieleningen en hypotheken, gebruiken enkelvoudige rente. De meeste couponobligaties gebruiken enkelvoudige rente.

Consumentenleningen en autoleningen gebruiken enkelvoudige rente bij het berekenen van rentebetalingen. Certificaten van deposito gebruiken enkelvoudige rente om beleggingsinkomsten te berekenen.

Enkelvoudige rente wordt meestal toegepast op kortetermijnleningen, en sommige hypotheken gebruiken deze berekeningsmethode. In de VS zijn de meeste hypotheken met aflossingsschema's leningen met enkelvoudige rente.

Samengestelde rente wordt vaak gebruikt om lange termijn beleggingsrendementen te verbeteren, zoals 401(k)'s en andere beleggingen. Een andere veelvoorkomende toepassing van samengestelde rente is in bankrekeningen, met name spaarrekeningen. Studieleningen, hypotheken en creditcards kunnen ook samengestelde rente gebruiken, dus let goed op de rentevoet bij het nemen van deze belangrijke financiële beslissingen.

Er zijn geen harde regels over het gebruik van enkelvoudige of samengestelde rente. Dus u moet aan uw geldverstrekker vragen welk type rente zij gebruiken.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

Jesse overweegt een lening af te sluiten om een auto te kopen. Het leenbedrag zal $5.000 zijn, met een rente van 3% per jaar gedurende vijf jaar. Welk totaalbedrag aan rente kan hij verwachten te betalen?

Het berekenen van de rente levert de volgende vergelijking op:

A = $5.000 × (1 + 0,03 × 5) = $5.750*

Als u $5.000 van het leenbedrag aftrekt, geeft dit Jesse een totale rentelast van $750.

Voorbeeld 2

Anna is een studente die een enkelvoudige rentelening heeft afgesloten om één jaar collegegeld te betalen, wat $20.000 kost. Het jaarlijkse rentepercentage op de lening is 5%. Anna heeft de lening in vier jaar terugbetaald.

Het bedrag van de enkelvoudige rente dat is betaald, is:

$20.000 × 0,05 × 4 = $4.000

en de totale terugbetalingen zijn:

$20.000 + $4.000 = $24.000

Oplossingen voor verschillende factoren

We kunnen de formule voor enkelvoudige rente opsplitsen in vier verschillende formules. Elk van deze formules lost het probleem op voor een andere variabele.

Bereken het totale rentebedrag (standaardberekening)

$$A=P(1+rt)$$

Bereken het verschuldigde hoofdbedrag

$$P = \frac{A}{1 + rt}$$

Bereken de rente in decimale vorm

$$r = (\frac{1}{t}) × (\frac{A}{P} - 1)$$

Bereken de rente als een percentage

$$R = r × 100$$

Bereken de leentermijn

$$t = (\frac{1}{r}) × (\frac{A}{P} - 1)$$

Voorbeeld 3

Laten we een omgekeerde berekening proberen om de leentermijn te vinden.

Sarah sluit een lening af van $10.000 met een rentevoet van 5%. Het berekende bedrag van hoofdsom en rente is $13.500. Wat is de duur van de lening?

Met behulp van de bovenstaande omgekeerde berekening krijgen we de formule:

$$t = \frac{1}{0,05} × \frac{13.500}{10.000} - 1$$

Na het oplossen voor t, ziet u dat de duur van de lening zeven jaar is..

Top tips om in gedachten te houden bij het berekenen van enkelvoudige rente

Controleer uw gegevens

Controleer de voorwaarden van uw potentiële contract om er zeker van te zijn dat u de juiste informatie invoert. De enkelvoudige rente plus hoofdsom calculator legt de resultaten in detail uit, waardoor u vertrouwd raakt met de factoren die de berekening beïnvloeden.

Ga er niet vanuit dat rente eenduidig zal worden opgebouwd

De enkelvoudige rente plus hoofdsom calculator geeft u een algemeen idee van de rente die u redelijkerwijs kunt verwachten op uw lening.

Ga er niet automatisch vanuit dat dit het exacte bedrag is dat geldverstrekkers u in rekening zullen brengen. Sommige factoren kunnen veranderen vanaf het moment dat u de lening krijgt tot u deze ondertekent.

Sommige contracten berekenen rente op basis van marktfactoren, wat betekent dat het rentepercentage kan veranderen gedurende de looptijd van de lening.

Samenvatting

Het begrijpen van hoe enkelvoudige rente te berekenen is belangrijk voor zowel individuen als bedrijven.

Niet alle leningen hebben een enkelvoudige rentevoet. Veel leningen accumuleren samengestelde rente. Wanneer deze situaties zich voordoen, gebruik dan onze samengestelde rente calculator die ontworpen is om de samengestelde rente op uw leningen of investeringen te identificeren.