Kalkulatory Matematyczne
Kalkulator Liczb Mieszanych


Kalkulator Liczb Mieszanych

Kalkulator liczb mieszanych jest zaprojektowany, aby pomóc w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu liczb mieszanych. Kalkulator Ułamków Mieszanych został stworzony do wykonywania operacji matematycznych na liczbach mieszanych.

Wynik

1

3

4

+

2

3

8

=

4

1

8

Wystąpił błąd w twoim obliczeniu.

Spis treści

 1. Kalkulator Liczb Mieszanych
 2. Zasady korzystania z kalkulatora liczb mieszanych
 3. Praktyczne przykłady
  1. Dodawanie ułamków mieszanych
  2. Odejmowanie Ułamków Mieszanych
  3. Mnożenie Liczb Mieszanych
  4. Dzielenie Liczb Mieszanych
  5. Podstawowa Wiedza o Liczbach Mieszanych

Kalkulator Liczb Mieszanych

Kalkulator Liczb Mieszanych

Ten internetowy kalkulator ułamków mieszanych to najlepsze narzędzie, które pozwala dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić ułamki mieszane. Dla większej jasności ten kalkulator liczb całkowitych i ułamków właściwych pomaga rozwiązywać problemy związane z liczbami całkowitymi i poprawnymi ułamkami. Jedna rzecz wyróżnia ten kalkulator liczb mieszanych spośród innych kalkulatorów ułamków mieszanych. Pokazuje on użytkownikom krok po kroku ilustrację, jak wykonać obliczenia.

Zasady korzystania z kalkulatora liczb mieszanych

 1. Pierwszą czynnością jest wprowadzenie liczb mieszanych, na których chcesz wykonać operację matematyczną, do pól. Liczby mieszane powinny być w tym formacie: \$3 \frac{2}{5}\$ (gdzie 3 to liczba całkowita, a \$\frac{2}{5}\$ to poprawny ułamek) i \$7 \frac{1}{2}\$ (gdzie 7 to liczba całkowita, a \$\frac{1}{2}\$ to poprawny ułamek). Możesz wprowadzić do tego kalkulatora ułamków do 3 cyfr dla każdej liczby całkowitej, licznika lub mianownika. Na przykład 112 dla liczby całkowitej, 324 dla licznika i 733 dla mianownika. Upewnij się, że zachowujesz pojedynczą spację między liczbą całkowitą a ułamkiem oraz używasz ukośnika do oddzielenia licznika i mianownika każdego ułamka.

 2. Kalkulator liczb mieszanych ma wiele operatorów, z których możesz wybrać, w zależności od operacji, którą zamierzasz wykonać. Dostępne w tym kalkulatorze operatory to operator dodawania (+), operator odejmowania (-), operator mnożenia (×), operator dzielenia (÷) oraz operator "z".

 3. Gdy wprowadzisz ułamki mieszane i wybierzesz żądany operator, możesz uzyskać odpowiedź, klikając przycisk "Oblicz" poniżej pól wejściowych.

Praktyczne przykłady

Ta sekcja przedstawi praktyczne ilustracje skutecznego wykorzystania tego internetowego kalkulatora liczb mieszanych.

Dodawanie ułamków mieszanych

Załóżmy, że masz do czynienia z problemem dodawania ułamków mieszanych, na przykład \$3 \frac{1}{3}\$ i \$7 \frac{4}{9}\$.

Zacznij od liczby mieszanej po lewej stronie operatora dodawania (+): \$3 \frac{1}{3}\$ (gdzie 3 to liczba całkowita, 1 to licznik, a 3 to mianownik). Najpierw wprowadź 3 (liczbę całkowitą), następnie wprowadź jedną spację, wprowadź 1 (licznik), potem ukośnik, i na końcu wprowadź 3 (mianownik).

Dla liczby mieszanej po prawej stronie operatora dodawania (+): \$7 \frac{4}{9}\$ (gdzie 7 to liczba całkowita, 4 to licznik, a 9 to mianownik). Najpierw wprowadź 7 (liczbę całkowitą), następnie wprowadź jedną spację, wprowadź 4 (licznik), a następnie ukośnik, i na końcu wprowadź 9 (mianownik).

Po pomyślnym wprowadzeniu liczb mieszanych do odpowiednich pól i wybraniu wymaganego operatora matematycznego (w tym przypadku dodawania), kliknij przycisk "Oblicz". A kalkulator pokaże wynik w polu odpowiedzi.

Odejmowanie Ułamków Mieszanych

Odejmowanie ułamków mieszanych ma podobne kroki. Zilustrujemy to przykładem, aby pomóc Ci zrozumieć, jak prawidłowo odejmować liczby mieszane. Powiedzmy, że chcemy odjąć \$4 \frac{1}{2}\$ od 12 \$12 \frac{3}{5}\$.

Zacznijmy od liczb mieszanych po lewej stronie operatora odejmowania (-): \$12 \frac{3}{5}\$ (gdzie 12 to liczba całkowita, 3 to licznik, a 5 to mianownik). Zacznij od wpisania 12 (liczby całkowitej), po czym jednej spacji, następnie 3 (licznika), potem ukośnika, i na końcu 5 (mianownika).

Przechodząc do liczb mieszanych znajdujących się po prawej stronie operatora odejmowania (-): \$4 \frac{1}{2}\$ (gdzie 4 to liczba całkowita, 1 to licznik, a 2 to mianownik). Zacznij od wpisania 4 (liczby całkowitej), potem spacji, potem 1 (licznika), następnie ukośnika, i w końcu 2 (mianownika).

Po wykonaniu powyższych kroków wybierz operator odejmowania (-) i kliknij przycisk z napisem "Oblicz". Wynik pojawi się w oknie odpowiedzi poniżej przycisku "Oblicz".

Na podstawie praktycznych przykładów, które pokazaliśmy na dodawanie i odejmowanie liczb mieszanych, powinieneś być w stanie wykonywać inne działania matematyczne. Obejmują one mnożenie i dzielenie liczb mieszanych, znajdowanie ułamków od liczby mieszanej itp. Należy wprowadzić ułamki mieszane w polach i wybrać operator, który rozwiąże problem matematyczny.

Mnożenie Liczb Mieszanych

Mnożenie liczb mieszanych to fundamentalna operacja matematyczna, która jest kluczowa w różnych dziedzinach nauki i codziennych obliczeniach. Kalkulator Liczb Mieszanych upraszcza ten proces, czyniąc go dostępnym dla każdego, od uczniów do profesjonalistów. Aby zrozumieć, jak mnożyć liczby mieszane, zanurkujmy w proces i zobaczmy, jak nasz kalkulator upraszcza te obliczenia.

Proces Mnożenia Liczb Mieszanych

Podczas mnożenia liczb mieszanych pierwszym krokiem jest przekształcenie ich w ułamki niewłaściwe. Ułamek niewłaściwy to taki, w którym licznik jest większy lub równy mianownikowi. Na przykład, aby pomnożyć \$3 \frac{1}{4}\$ przez \$2 \frac{2}{3}\$, najpierw należy przekształcić te liczby mieszane w ułamki niewłaściwe.

 1. Przekształć Liczby Mieszane: Dla \$3 \frac{1}{4}\$, pomnóż liczbę całkowitą (3) przez mianownik (4) i dodaj licznik (1), co daje \$\frac{13}{4}\$. Podobnie, dla \$2 \frac{2}{3}\$, otrzymujesz \$\frac{8}{3}\$.
 2. Pomnóż Ułamki: Teraz pomnóż dwa ułamki niewłaściwe: \$\frac{13}{4} \times \frac{8}{3}\$.
 3. Pomnóż Liczniki: Pomnóż liczniki ułamków (13 i 8), co daje 104.
 4. Pomnóż Mianowniki: Podobnie pomnóż mianowniki (4 i 3), co daje 12.
 5. Uprość Ułamek: Teraz masz \$\frac{104}{12}\$. Uprość ten ułamek do najniższych wyrazów, aby uzyskać ostateczną odpowiedź.

Uproszczenie Wyniku

Kalkulator Liczb Mieszanych pomaga również w uproszczeniu wyniku. W powyższym przykładzie \$\frac{104}{12}\$ upraszcza się do \$\frac{26}{3}\$, lub w formie liczby mieszanej, \$8 \frac{2}{3}\$. Uproszczenie polega na znalezieniu największego wspólnego dzielnika licznika i mianownika i podzieleniu obu przez tę liczbę.

Dzielenie Liczb Mieszanych

Dzielenie liczb mieszanych to kolejna kluczowa operacja w matematyce, często spotykana w różnych rzeczywistych zastosowaniach, od problemów akademickich po codzienne scenariusze. Kalkulator Liczb Mieszanych ułatwia dzielenie liczb mieszanych, oferując łatwą do naśladowania metodę. Zobaczmy, jakie kroki są zaangażowane w dzielenie liczb mieszanych i jak kalkulator pomaga w tym procesie.

Procedura Dzielenia Liczb Mieszanych

Dzielenie liczb mieszanych obejmuje kilka prostych kroków. Aby to zilustrować, rozważ podzielenie \$5 \frac{1}{2}\$ przez \$2 \frac{3}{4}\$.

 1. Konwersja na Ułamki Niewłaściwe: Pierwszym krokiem jest przekształcenie każdej liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy. Dla \$5 \frac{1}{2}\$, ułamek niewłaściwy wynosi \$\frac{11}{2}\$. Dla 2 \$2 \frac{3}{4}\$, to \$\frac{11}{4}\$.

 2. Odwrotność Dzielnika: Weź odwrotność (odwrotną) dzielnika. Odwrotność \$\frac{11}{4}\$ to \$\frac{4}{11}\$.

 3. Pomnóż Ułamki: Pomnóż ułamek niewłaściwy dzielnej (liczby, która jest dzielona) przez odwrotność dzielnika. Czyli pomnóż \$\frac{11}{2}\$ przez \$\frac{4}{11}\$.

 4. Pomnóż Liczniki i Mianowniki: Pomnóż liczniki ze sobą oraz mianowniki ze sobą. Otrzymasz \$\frac{11 \times 4}{2 \times 11} = \frac{44}{22}\$.

 5. Uprość Wynik: Uprość otrzymany ułamek do najniższych wyrazów. \$\frac{44}{22}\$ upraszcza się do 2.

Podstawowa Wiedza o Liczbach Mieszanych

W matematyce ułamek to liczba reprezentująca część lub więcej jednostki. Ułamek jest zapisywany jako dwie liczby, zwykle oddzielone poziomą linią wskazującą znak dzielenia. Liczba nad linią to licznik. Liczba poniżej linii nazywa się mianownikiem. Mianownik ułamka to liczba równych części, na które podzielono całość. A licznik to liczba tych części całości, które zostały wzięte.

Ułamki mogą być właściwe lub niewłaściwe. Właściwy ułamek to taki, w którym licznik jest mniejszy od mianownika. Jeśli licznik jest większy od mianownika, jest to ułamek niewłaściwy.

Liczba mieszana to ułamek zapisany jako liczba całkowita i właściwy ułamek. Rozumie się ją jako sumę liczby i części ułamkowej. Ułamek, który nie ma części całkowitej, nazywa się ułamkiem prostym.

Możesz przekształcić liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, mnożąc liczbę całkowitą przez mianownik właściwego ułamka i dodając iloczyn do licznika właściwego ułamka. Mianownik pozostaje niezmieniony.