ماشین حساب‌های آماری

15 ماشین حساب

ماشین حساب‌های آماری

آماردانان می‌توانند از این ابزارها برای تحقیقات بازاریابی، مطالعات اجتماعی، مسائل ترکیبیات، نظریه احتمالات و بیشتر استفاده کنند. میانگین، میانه، مُد، دامنه، اندازه نمونه، انحراف معیار، واریانس و حاشیه خطا را بیابید. کار خود را با جایگشت‌ها، ترکیب‌ها و احتمالات ساده کنید.

ماشین حساب انحراف معیار استاندارد

ماشین حساب انحراف معیار استاندارد

با توجه به یک مجموعه داده گسسته، این ماشین حساب میانگین، واریانس، و انحراف معیار یک نمونه یا جمعیت را محاسبه می‌کند و تمام مراحل میانی محاسبات را نمایش می‌دهد

ماشین حساب میانگین، میانه، مد

ماشین حساب میانگین، میانه، مد

ماشین حساب برای میانگین، میانه و مد در آمار. از این ماشین حساب برای به دست آوردن میانگین، میانه، مد، دامنه و میانگین برای هر مجموعه داده استفاده کنید

انحراف معیار

انحراف معیار

با توجه به یک داده‌سری گسسته، این ماشین حساب میانگین، واریانس و انحراف معیار یک نمونه یا جامعه آماری را محاسبه کرده و تمامی مراحل میانی محاسبات را نمایش می‌دهد.

ماشین حساب واریانس

ماشین حساب واریانس

با توجه به یک مجموعه داده گسسته که نماینده یک نمونه یا جمعیت است، این ماشین حساب میانگین، واریانس و انحراف معیار را محاسبه می‌کند و روند دخیل در محاسبه را نمایش می‌دهد.

ماشین حساب ترکیبات

ماشین حساب ترکیبات

ماشین حساب ترکیبات تعداد راه‌های انتخاب r نتیجه از n امکان را محاسبه می‌کند، زمانی که ترتیب اقلام انتخاب شده در زیرمجموعه اهمیت ندارد.

ماشین حساب میانگین

ماشین حساب میانگین

ماشین حساب میانگین به یافتن میانگین یا میانگین حسابی یک مجموعه داده کمک می‌کند. همچنین گام‌های محاسبه و سایر آمارهای مهم را نیز نشان می‌دهد.

ماشین حساب میانگین، میانه، مد و دامنه

ماشین حساب میانگین، میانه، مد و دامنه

ماشین حساب میانگین، میانه، مد و دامنه به شما کمک می‌کند تا این آمارها را به سرعت و به راحتی بیابید. با خواندن این مقاله نحوه استفاده از خروجی این ماشین حساب را یاد بگیرید.

ماشین حساب نمره Z

ماشین حساب نمره Z

ماشین حساب نمره Z به شما کمک می‌کند تا نمره z یک توزیع نرمال را بدست آورید، بین نمره z و احتمال تبدیل انجام دهید و احتمال بین 2 نمره z را به دست آورید.

ماشین حساب جایگشت

ماشین حساب جایگشت

ماشین حساب جایگشت به شما کمک می‌کند تا تعداد راه‌های به دست آوردن یک زیرمجموعه مرتب از r عنصر از یک مجموعه n عنصری را تعیین کنید.

ماشین حساب احتمالات

ماشین حساب احتمالات

ماشین حساب احتمالات می‌تواند احتمال دو رویداد و احتمال توزیع نرمال را پیدا کند. بیشتر درباره قوانین و محاسبات احتمال بیاموزید

ماشین حساب کوارتیل

ماشین حساب کوارتیل

ماشین حساب کوارتیل به یافتن کوارتیل اول (Q1)، دوم (Q2)، و سوم (Q3)، دامنه بین کوارتیلی، حداقل و حداکثر مقادیر، و دامنه یک مجموعه داده کمک می‌کند.

ماشین حساب اندازه نمونه

ماشین حساب اندازه نمونه

این ماشین حساب اندازه نمونه به شما امکان می‌دهد تا حداقل اندازه نمونه و حاشیه خطا را محاسبه کنید. درباره اندازه نمونه، حاشیه خطا و فاصله اطمینان بیاموزید.

ماشین حساب میانگین حسابی

ماشین حساب میانگین حسابی

ماشین حساب میانگین یا محاسبه‌گر میانگین به شما کمک می‌کند تا مقدار میانگین یک مجموعه داده را به دست آورید. این ابزار با تقسیم مجموع مقادیر داده‌ها بر تعداد مقادیر داده، میانگین (میانگین حسابی) را محاسبه می‌کند.

ماشین حساب شانس

ماشین حساب شانس

ماشین حساب احتمال شانس می‌تواند شانس برد و باخت را به احتمال برد و باخت تبدیل کند. تفاوت‌های بین شانس و احتمال را یاد بگیرید.

ماشین حساب درصدیل

ماشین حساب درصدیل

ماشین حساب درصدیل به یافتن مقادیر درصدیل برای یک مجموعه داده کمک می‌کند. از این ماشین حساب درصدیل برای ایجاد یک جدول که هر 5 درصدیل را فهرست می‌کند، استفاده نمایید