Kalkulatory Matematyczne
Kalkulator Procentowy Online


Kalkulator Procentowy Online

Kalkulator procentowy do obliczania procentów z liczby online. Kalkulator może znajdować procenty i obliczać rabaty, podatki oraz napiwki.

Y = P% × X

What is

of

is what % of

is

of what?

P% × X = Y

What % of

is

of what is

of

is what?

Y ÷ X = P%

out of what is

What out of

is

out of

is what %?

X + (X × P%) = Y

plus

is what?

plus what % is

What plus

is

X - (X × P%) = Y

minus

is what?

minus what % is

What minus

is

Result

Y = P% × X 1 is 10% of 10 P% × X = Y 10% of 10 is 1 Y ÷ X = P% 1 out of 10 is 10% X + (X × P%) = Y 10 plus 10% is 11 X - (X × P%) = Y 10 minus 10% is 9

Wystąpił błąd w twoim obliczeniu.

Spis treści

  1. Instrukcje Użycia
  2. Definicje
  3. Obliczanie Procentów
  4. Proporcja Procentowa
  5. Proporcja Procentowa dla Odwróconych Obliczeń
  6. Wyrażenie Dziesiętne Procentów
  7. Przykład Obliczeń – Obliczanie Napiwków
  8. Obliczanie Całkowitego Rachunku
  9. Przykład Obliczeń – Obliczanie Rabatów
  10. Obliczanie Ostatecznej Ceny

Kalkulator Procentowy Online

Ten kalkulator umożliwia obliczenie procentu z liczby online. Wykorzystuje 5 podstawowych wzorów do obliczania procentów we wszystkich możliwych sytuacjach, od najprostszego zadania obliczenia wartości procentowej danej liczby, po bardziej złożone przypadki używania procentów.

Instrukcje Użycia

Aby użyć kalkulatora procentowego, wybierz rodzaj obliczenia z rozwijanego menu. Pozycje menu rozwijanego są pogrupowane na podstawie wzorów używanych do obliczeń. Jednak nie musisz znać dokładnego wzoru, aby móc go użyć.

Pod każdym wzorem znajduje się lista pytań obejmujących najczęstsze obliczenia procentowe. Pytania są sformułowane w sposób samowyjaśniający, więc wybór odpowiedniego pytania jest oczywisty.

Na przykład, jeśli musisz obliczyć sumę wartości i 50% udziału tej samej wartości, np. (5 + 50% z 5), wystarczy znaleźć odpowiednie pytanie. W przypadku powyższego przykładu pytanie brzmiałoby: „X plus P% to ILE?” Natychmiast zobaczysz, że to pytanie znajduje się w grupie następującego wzoru X + (X × P%) = Y, co oznacza, że użyjesz tego wzoru do rozwiązania problemu.

Po wybraniu odpowiedniego pytania wprowadź znane wartości do odpowiednich pól. W powyższym przykładzie (5 + 50% z 5) wpisałbyś 5 w pole X i 50 w pole P. Następnie naciśnij „Oblicz”. Kalkulator wyświetli odpowiedź i szczegółowe rozwiązanie problemu z wykorzystaniem odpowiedniego wzoru.

Definicje

Procent to wartość względna używana do określenia udziału w stosunku do całości. „Całość” lub wartość początkowa jest zdefiniowana jako 100%, podczas gdy setna część tej całości jest zdefiniowana jako 1%. Dwa razy więcej niż wartość początkowa to 200%.

Na przykład, jeśli masz sto ciastek, to 1 ciastko to 1%, 150 ciastek to 150%, a 200 ciastek to 200%. Podobnie, jeśli masz 50 ciastek, 1% to setna część z 50, czyli 50 / 100 = 0,5. Tak więc 1% z 50 ciastek to pół ciastka. Natomiast 100 ciastek to 50 + 50, czyli 100% + 100% = 200%.

Obliczanie Procentów

Powyższa definicja jest powszechnie używana do znajdowania procentów liczb. Aby znaleźć 1% dowolnej liczby, wystarczy podzielić liczbę przez 100: 1% z x to zawsze x / 100.

Aby znaleźć dowolny procent y z liczby x, pomnóż wartość 1% przez y.

Na przykład, aby znaleźć 20% z x:

y = 20

20% z x = (x / 100) × 20

Proporcja Procentowa

Następująca proporcja jest często używana do znalezienia procentu liczby, jeśli znana jest cała liczba:

$$\frac{Cała\ liczba}{Procent} = \frac{100\%}{y\%}$$

Na przykład, aby znaleźć 10% z 75, proporcja byłaby zapisana w następujący sposób:

$$\frac{75}{x} = \frac{100\%}{10\%}$$

Aby znaleźć wartość x, powyższą proporcję rozwiązuje się dla x:

$$x=\frac{(75×10\%)}{100\%}=7,5$$

10% z 75 = 7,5

Proporcja Procentowa dla Odwróconych Obliczeń

Proporcja procentowa może być również używana do odwróconych obliczeń, aby odpowiedzieć na pytania takie jak: jaki procent z 20 stanowi 5? W tym przypadku 20 to 100%, a 5 to y%, czyli

$$\frac{20}{5} = \frac{100\%}{y\%}$$

Rozwiązując dla y, otrzymujemy:

$$y=\frac{(5×100\%)}{20}=25\%$$

Odpowiedź brzmi: 5 stanowi 25% z 20.

Wyrażenie Dziesiętne Procentów

Wartości procentowe są często wyrażane jako liczby dziesiętne. Aby znaleźć wartość dziesiętną procentu, podziel przez 100:

10% = 10 / 100 = 0,1

25% = 25 / 100 = 0,25

Proporcja opisana powyżej może być również wyrażona w ułamkach dziesiętnych. Aby znaleźć procent z liczby, pomnóż liczbę przez dziesiętne wyrażenie potrzebnego procentu. Dla powyższego przykładu, aby znaleźć 10% z 75, pomnóż 75 przez 0,1, aby otrzymać 7,5:

10% z 75 = 75 × (10 / 100) = 75 × 0,1 = 7,5

Przykład Obliczeń – Obliczanie Napiwków

Obliczanie napiwków jest jednym z najczęstszych zastosowań procentu w codziennym życiu. Wyobraź sobie, że poszedłeś do restauracji i wydałeś 32 dolary na posiłek. Chciałbyś dodać 15% napiwku. Więc, ile wynosi 15% z 32 dolarów?

Rozwiązanie

Użyj opisanej powyżej formuły proporcji, aby znaleźć 15% z 32 dolarów. Otrzymasz następującą proporcję:

$$\frac{32}{x} = \frac{100\%}{15\%}$$

$$x=\frac{(32×15\%)}{100\%}=4,8$$

Lub,

15% z 32 = 32 × (15 / 100) = 32 × 0,15 = 4,8

Najpierw wybierz odpowiednie pytanie z rozwijanego menu, aby użyć online kalkulatora procentowego do rozwiązania tego problemu. W tym przykładzie pytanie brzmiałoby: „ILE to P% z X?” Znane wartości to P = 15 i X = 32.

Po naciśnięciu „Oblicz”, kalkulator wyświetli odpowiedź (4,8) oraz szczegółowe rozwiązanie.

Obliczanie Całkowitego Rachunku

Kalkulator umożliwia również obliczenie całkowitej kwoty do zapłaty w tym przypadku. Aby obliczyć całkowity rachunek w tym przykładzie, musisz odpowiedzieć na następujące pytanie: Ile wynosi 32 dolary + 15% z 32 dolarów?

Odpowiadające pytanie z menu rozwijanego brzmi: „X plus P% to ILE?” Znane wartości to X = 32 i P = 15.

Po naciśnięciu „Oblicz” zobaczysz ostateczną odpowiedź: 36,8, szczegółowe rozwiązanie problemu oraz wartość dodanych 15%.

Całkowity rachunek wynosi 32 dolary + 4,8 dolara = 36,8 dolara

Przykład Obliczeń – Obliczanie Rabatów

Aby obliczyć cenę z rabatem przedmiotu, musisz znać oryginalną cenę i procent rabatu. Znajdźmy cenę z rabatem dla koszulki, jeśli jej oryginalna cena wynosiła 16 dolarów, a obecnie jest w sprzedaży z 20% rabatem.

Rozwiązanie

Najpierw znajdźmy 20% z 16 dolarów. Tym razem użyjmy dziesiętnego wyrażenia procentu:

20% z $16 = $16 × (20 / 100) = $16 × 0,2 = $3,2

Aby przeprowadzić tę operację za pomocą kalkulatora online, wybierz następujące pytanie: „ILE to P% z X?” Wpisz znane wartości dla P i X: P = 20 i X = 16.

Po naciśnięciu „Oblicz” kalkulator wyświetli ostateczną odpowiedź: 3,2, oraz rozwiązanie problemu.

Aby znaleźć cenę z rabatem, odejmij rabat od oryginalnej ceny:

16 dolarów - 3,2 dolara = 12,8 dolara

Obliczanie Ostatecznej Ceny

Kalkulator umożliwia również obliczenie wynikowej ceny z rabatem koszulki od razu. Aby to zrobić, wybierz następujące pytanie z listy rozwijanej: „X minus P% to ILE?” Wpisz znane liczby: X = 16 i P = 20.

Po naciśnięciu „Oblicz” kalkulator wyświetli ostateczną odpowiedź: 12,8, po czym nastąpi szczegółowe rozwiązanie.