Kalkulatory Matematyczne
Kalkulator wzrostu procentowego


Kalkulator wzrostu procentowego

Kalkulator wzrostu procentowego służy do znajdowania wzrostu z jednej liczby na drugą, obliczania wskaźnika wzrostu oraz obliczania wzrostu ceny w procentach.

Procentowy wzrost

wzrost o 225%

Wystąpił błąd w twoim obliczeniu.

Spis treści

 1. Instrukcja użytkowania
 2. Obliczanie wzrostu procentowego
 3. Przykłady obliczeń
  1. Wskaźnik wzrostu
  2. Wzrost cen

Kalkulator wzrostu procentowego

Kalkulator określa wzrost procentowy z jednej wartości liczbowej na drugą. Możesz go również użyć jako kalkulatora wskaźnika wzrostu lub kalkulatora wzrostu cen.

Instrukcja użytkowania

 • Aby obliczyć wzrost procentowy, wprowadź Wartość Początkową i Wartość Końcową w odpowiednie pola i naciśnij "Oblicz".
 • Możesz nacisnąć "Enter" na klawiaturze, aby rozpocząć obliczenia.
 • Kalkulator akceptuje liczby całkowite i dziesiętne jako dane wejściowe.
 • Liczby mogą być zarówno dodatnie, jak i ujemne.
 • Jeśli musisz obliczyć wzrost procentowy dla ułamków, będziesz musiał wykonać konwersję ułamka na liczbę dziesiętną.
 • Należy zauważyć, że jeśli wprowadzisz ułamek w jednym z pól, kalkulator automatycznie zignoruje wszystko, co znajduje się po kresce ułamkowej. Na przykład, jeśli wprowadzisz "4/5", kalkulator zobaczy to jako "4".

Obliczanie wzrostu procentowego

Wzrost procentowy można obliczyć w następujący sposób:

 1. Oblicz wzrost, odejmując wartość początkową od wartości końcowej:

Wzrost = Wartość Końcowa – Wartość Początkowa

 1. Podziel wzrost przez wartość bezwzględną wartości początkowej, aby uzyskać wyrażenie dziesiętne wzrostu:

Wzrost Dziesiętny = Wzrost /|Wartość Początkowa|

 1. Na koniec, pomnóż wzrost dziesiętny przez 100, aby uzyskać wzrost procentowy:

Wzrost Procentowy = Wzrost Dziesiętny × 100

Powyższe kroki można połączyć w wzór na wzrost procentowy:

Wzrost Procentowy = ((Wartość Końcowa - Wartość Początkowa) /|Wartość Początkowa|) × 100

Należy zauważyć, że w kroku 1 algorytmu oraz w liczniku wzoru na wzrost procentowy używasz podanych liczb tak, jak są, włącznie z ich znakami. Natomiast w kroku 2, jak również w mianowniku wzoru na wzrost procentowy, używasz wartości bezwzględnej liczby początkowej.

W konsekwencji istnieje szansa, że końcowa wartość Wzrostu Procentowego będzie ujemna. Stanie się tak, jeśli wartość początkowa jest większa niż wartość końcowa, co oznacza, że odpowiadająca zmiana jest spadkiem procentowym, a nie wzrostem procentowym. Kalkulator zgłosi to jako spadek procentowy. Jednak w tym wyjaśnieniu skupimy się na sytuacjach, w których wartość końcowa przewyższa wartość początkową.

Przykład

Na przykład, obliczmy wzrost procentowy z -10 do 68.

W tym przypadku:

Wartość Początkowa = -10

Wartość Końcowa = 68

|Wartość Początkowa| = |-10| = 10

Postępując zgodnie z powyższymi krokami rozwiązania, otrzymujemy:

Wzrost = 68 – (-10) = 78

Wzrost Dziesiętny = 78/|-10|= 78/10 = 7,8

Wzrost Procentowy = 7,8 × 100 = 780%

Lub, używając wzoru procentowego, możemy obliczyć odpowiedź w następujący sposób:

Wzrost Procentowy = [{68 – (-10)} / 10] × 100 = 780%

Zmiana z -10 na 68 wynosi 780%.

Przykłady obliczeń

Wskaźnik wzrostu

Monitorowanie wskaźnika wzrostu jest istotne dla szacowania rozwoju każdej firmy. Różne firmy koncentrują się na różnych rodzajach wskaźników wzrostu: wskaźnik wzrostu przychodów, wskaźnik wzrostu liczby użytkowników i wiele innych. Wskaźnik wzrostu w określonym okresie czasu jest mierzony w procentach i jest równoważny wzrostowi procentowemu. Dlatego możesz użyć kalkulatora wzrostu procentowego do obliczania wskaźników wzrostu w potrzebnych okresach czasu.

Przykład 1. Obliczanie wskaźnika wzrostu w odniesieniu do przychodów firmy

Wyobraź sobie, że założyłeś małą firmę i potrzebujesz sporządzić raport finansowy, aby dowiedzieć się, jak szybko firma się rozwija. Firma rozpoczęła działalność 1 marca i wygenerowała 1265,70 dolarów przychodu w pierwszym miesiącu. W sierpniu firma wygenerowała 1879,30 dolarów. Postawiłeś sobie cel osiągnięcia 30% wzrostu przychodów w ciągu pierwszych 6 miesięcy działalności. Czy osiągnąłeś swój cel?

Rozwiązanie

Wartość Początkowa = 1265,70 dolarów

Wartość Końcowa = 1879,30 dolarów

Aby ustalić, czy osiągnąłeś cel, musisz obliczyć wskaźnik wzrostu przychodów od marca do sierpnia i porównać go z wartością docelową wynoszącą 30%. Wskaźnik wzrostu jest równoważny wzrostowi procentowemu. Dlatego możemy postępować zgodnie z opisanymi powyżej krokami do obliczenia:

Wartość końcowa – wartość początkowa = 1879,30 - 1265,70 = 613,60

Wskaźnik wzrostu dziesiętnego = 613,60 / 1265,70 = 0,4847910 ≈ 0,48

Wskaźnik wzrostu = 0,48 × 100 = 48%

Osiągnąłeś 48% wzrost przychodów w ciągu pierwszych 6 miesięcy działalności firmy, co znacznie przekracza twój cel!

Aby użyć kalkulatora wzrostu procentowego do określenia wskaźnika wzrostu, wprowadź 1265,70 w polu Wartość Początkowa, 1879,30 w polu Wartość Końcowa i naciśnij "Oblicz". Kalkulator wyświetli następującą odpowiedź: wzrost o 48,4791%. Ponieważ pierwsza liczba po przecinku, 4, jest mniejsza niż 5, część dziesiętną liczby można zaokrąglić do zera: 48,4791% ≈ 48%.

Odpowiedź

Wskaźnik wzrostu twojej firmy w pierwszym półroczu działalności wyniósł około 48%, co znacznie przewyższa wartość docelową wynoszącą 30%. Brawo!

Wzrost cen

Wzrost procentowy często jest wykorzystywany do określenia wzrostu ceny akcji na giełdzie w określonym okresie. Śledzenie zmiany cen akcji to cenne narzędzie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Przykład 2. Obliczanie wzrostu cen akcji

Wyobraź sobie, że twój przyjaciel John kupił pewne akcje 1 czerwca. W chwili zakupu cena jednej akcji wynosiła 15,65 dolarów. Po miesiącu, 1 lipca, cena jednej akcji wzrosła do 16,70 dolarów. Jaki jest procentowy wzrost wartości akcji Johna?

Rozwiązanie

Wartość Początkowa = 15,65 dolarów

Wartość Końcowa = 16,70 dolarów

Aby ustalić wzrost wartości akcji Johna, musimy obliczyć wzrost procentowy ceny akcji, którą kupił. Musimy postępować zgodnie z krokami do obliczania wzrostu procentowego:

Wartość Końcowa – Wartość Początkowa = 16,70 – 15,65 = 1,05

Wzrost dziesiętny ceny = 1,05/15,65 ≈ 0,067 ≈ 0,07

Wzrost procentowy ceny = 0,07 × 100 = 7%

Zatem procentowy wzrost wartości akcji Johna miesiąc po zakupie wynosi 7%.

Aby użyć kalkulatora wzrostu procentowego do rozwiązania tego problemu, wprowadź 15,65 w polu Wartość Początkowa, 16,70 w polu Wartość Końcowa i naciśnij "Oblicz". Kalkulator wyświetli następującą odpowiedź: wzrost o 6,70927%. Ponieważ pierwsza liczba po przecinku to 7, a 7 jest większa niż 5, liczbę można zaokrąglić w następujący sposób: 6,70927% ≈ 7%.

Odpowiedź

Miesiąc po zakupie cena akcji Johna wzrosła o około 7%.