Financiële Rekenmachines
Salaris Calculator


Salaris Calculator

Deze gratis salariscalculator schakelt gemakkelijk tussen uur-, twee-wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse betaling. Feestdagen en vakantiedagen vereisen speciale aandacht en aanpassingen. Feestdagen en vakantiedagen vereisen speciale aandacht en aanpassingen.

NIET AANGEPAST AANGEPAST VOOR FEESTDAGEN & VAKANTIEDAGEN
Per uur: $35.00 $31.90
Dagelijks: $280.00 $255.23
Wekelijks: $1,400 $1,276
Twee wekelijks: $2,800 $2,552
Half maandelijks: $3,033 $2,765
Maandelijks: $6,067 $5,530
Per kwartaal: $18,200 $16,590
Jaarlijks: $72,800 $66,360

Er was een fout met uw berekening.

Inhoudsopgave

 1. Salaris
 2. Loon
 3. Werknemersvoordelen
 4. Zelfstandige Ondernemers
 5. Aangepaste en niet-aangepaste salarissen. Wat is het cruciale verschil?
 6. Verschillende Uitbetalingsfrequenties
 7. Salarisinformatie in Nederland
 8. Factoren die Lonen en Salarissen in Nederland Beïnvloeden
  1. Ethniciteit en Ras
  2. Geslacht
  3. Leeftijd
  4. Opleiding
  5. Ervaring
  6. Locatie
  7. Sector
  8. Diverse factoren
 9. Jaarlijkse Nationale Feestdagen in Nederland
 10. Betaald Verlof of Vakantiedagen
 11. Hoe een Hoger Salaris te Bereiken
  1. Opleiding
  2. Prestatie
  3. Ervaring
  4. Netwerken
  5. Onderhandelen
  6. Van baan veranderen

Salaris Calculator

De looncalculator zet loonbedragen voor één type periode om in hoeveelheden voor een langere of kortere periode. Het kan uitbetalingen tonen per uur, per dag, per week, twee weken, tweemaal per maand, per maand, per kwartaal en per jaar. De resultaten bevatten onaangepaste en aangepaste cijfers om rekening te houden met vakantiedagen en feestdagen in het jaar.

Deze salariscalculator gaat ervan uit dat uur- en daglonen onaangepaste waarden zijn. Alle andere waarden voor loonperioden worden beschouwd als waarden aangepast voor feestdagen en vakantiedagen.

Deze calculator baseert zijn berekeningen op de veronderstelling dat er 260 werkdagen in een jaar zijn en 52 werkweken. De onaangepaste statistieken houden geen rekening met vrije dagen voor vakantie of feestdagen.

Werknemers ontvangen salaris of compensatie van hun werkgever voor de tijd en inspanning die ze in het bedrijf steken. In veel landen, waaronder Nederland, omvatten werknemersbeschermingen een door de nationale of lokale overheid vastgesteld minimumloon. Ook kunnen professionals in bepaalde bedrijven of sectoren vakbonden oprichten om normen voor arbeidsomstandigheden te ontwikkelen.

Salaris

Het salaris van een werknemer is een vast bedrag dat regelmatig wordt uitbetaald. Het bedrag verandert zelden, afhankelijk van de hoeveelheid of kwaliteit van het voltooide werk. Het is gebruikelijk om het jaarlijkse bedrag van het loon van een werknemer in het arbeidscontract te specificeren. Aanvullende vormen van beloning, zoals het verstrekken van goederen en diensten, vullen salarissen vaak aan.

Loon

Er bestaan verschillende belangrijke conceptuele verschillen tussen "loon" en "salaris" in de Nederlandse context. "Loon" verwijst naar de compensatie van een werknemer op basis van het totaal aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met het uurloon. "Salaris" wordt daarentegen meestal geassocieerd met een vaste jaarlijkse vergoeding van een werknemer, ongeacht het aantal gewerkte uren.

In Nederland zijn veel loontrekkers niet vrijgesteld van overwerkregelingen. Dit houdt in dat bedrijven zich moeten houden aan Nederlandse arbeidswetten betreffende overuren, die bedoeld zijn om werknemers te beschermen. Deze regelgeving is onder andere vastgelegd in de Arbeidstijdenwet.

Niet-vrijgestelde werknemers in Nederland worden vaak gecompenseerd voor overuren tegen een tarief van 1,5 keer hun normale loon voor elk gewerkt uur boven de standaard werkweek, die vaak rond de 40 uur ligt. Voor werken tijdens feestdagen kan deze compensatie zelfs oplopen tot een dubbel of soms drievoudig loon, afhankelijk van de sector en arbeidsovereenkomst.

In Nederland komen salarisontvangers over het algemeen niet in aanmerking voor deze extra compensatie voor overuren of werken tijdens feestdagen.

Loontrekkers hebben in Nederland vaak een lager inkomen dan salarisontvangers. Zo zou bijvoorbeeld een barista in een café een "loon" verdienen, terwijl een professionele kantoorwerker een "salaris" ontvangt. Deze termen duiden op het type vergoeding dat een werknemer ontvangt. Salarisposities worden in de samenleving vaak als prestigieuzer beschouwd.

Zowel lonen als salarissen worden in Nederland periodiek uitbetaald, waarbij de meest voorkomende frequenties maandelijks, halfmaandelijks, tweewekelijks of wekelijks zijn. Ook loontrekkers kunnen deze calculator gebruiken, ook al is het een Salariscalculator, omdat het tool bedragen kan omzetten.

Werknemersvoordelen

Het belang van salarissen en inkomsten is onmiskenbaar, maar niet alle financiële beloningen worden uitbetaald in loonstrookjes. Werknemers met een salaris en soms ook werknemers met een loon kunnen andere soorten voordelen krijgen. Deze omvatten loonbelasting, ziektekostenverzekering, door de werkgever gedeelde pensioenregelingen, werkloosheidsbelastingen, betaalde vakantie/vakantiedagen, bedrijfskortingen, bonussen, enz. De kans dat parttime werknemers in aanmerking komen voor deze voordelen is lager.

De waarde van verschillende werknemersvoordelen, gemeten op basis van geld, kan aanzienlijk variëren van situatie tot situatie. Bij het kiezen van een baan is het essentieel om deze voordelen en het basisloon of salaris te overwegen.

Zelfstandige Ondernemers

Freelancers die als zelfstandige hun producten en diensten aanbieden, zijn voorbeelden van zelfstandige ondernemers. Zelfstandige ondernemers hanteren vaak uurtarieven, dagtarieven of weektarieven, onder andere opties.

Zelfstandige ondernemers krijgen zelden de voordelen die traditioneel geassocieerd worden met fulltime werk, zoals betaald verlof, verlaagde premies voor ziektekostenverzekeringen of andere financiële beloningen. Dit verhoogt de mogelijkheid voor hogere betalingstarieven.

Daarom hebben ze een hogere financiële compensatie nodig dan fulltime werknemers. In de praktijk worden tarieven echter bepaald door veel factoren. Het is niet ongebruikelijk dat contractanten een lagere compensatie ontvangen.

Aangepaste en niet-aangepaste salarissen. Wat is het cruciale verschil?

Laten we als voorbeeld een uurloon van €30 nemen en denken aan een werkdag van acht uur. We krijgen 260 werkdagen gedurende het jaar. Dat is 52 weken vermenigvuldigd met vijf werkdagen per week.

Gegeven deze parameters, kunnen we het jaarlijkse niet-aangepaste salaris berekenen met de volgende formule:

€30 × 8 × 260 = €62.400

Het uurloon wordt vermenigvuldigd met het totale aantal werkdagen in een jaar (dit getal wordt niet gewijzigd). Vervolgens wordt het aantal uren in een werkdag vermenigvuldigd met het voorgaande resultaat. Het is mogelijk om het aangepaste jaarloon te berekenen:

€30 × 8 × (260 - 25) = €56.400

Niet-werkdagen worden afgetrokken van de werkdagen in een jaar. Op basis daarvan zijn er jaarlijks tien feestdagen en 15 betaalde vakantiedagen.

Deze jaarlijkse schattingen vormen de basis voor de frequentere tijdintervallen, inclusief twee wekelijkse, halfmaandelijkse, maandelijkse en driemaandelijkse totalen. Het is essentieel om onderscheid te maken tussen tweewekelijkse en halfmaandelijkse betalingen.

Tweewekelijkse betaling vindt eens in de twee weken plaats en halfmaandelijkse betaling gebeurt tweemaal per maand, vaak op de vijftiende en de laatste dag van elke maand.

Verschillende Uitbetalingsfrequenties

In Nederland is er geen specifieke federale wetgeving die de frequentie van loonuitbetaling specificeert, maar de betaling moet wel plaatsvinden op een gebruikelijke en voorspelbare manier.

De werkelijke frequentie van uitbetalingen varieert omdat deze wordt geregeld door verschillende sectoren en bedrijven. Daarom biedt de calculator opties waarmee gebruikers kunnen kiezen uit verschillende perioden die vaak worden gebruikt om salarisbedragen te tonen.

Verplichte permanente betalingen geven werknemers meer zekerheid en vrijheid. In Nederland wordt loon meestal maandelijks uitbetaald, maar wekelijkse of vierwekelijkse betalingen komen ook voor, afhankelijk van de sector of het bedrijf.

De meest voorkomende frequenties voor loonperioden zijn dagelijks, wekelijks, twee wekelijks (elke twee weken), halfmaandelijks (twee keer per maand) en maandelijks. Voornamelijk zijn maandelijkse en halfmaandelijkse de meest voorkomende uitbetalingsfrequenties.

Betalingsfrequentie Beschrijving
Dagelijks Betalingen worden elke dag gedaan, meestal aan het einde van de dag. Sommige kortetermijncontractanten worden op deze manier betaald.
Wekelijks Betalingen vinden eens per week plaats, meestal op vrijdagen. Dit is een relatief duur systeem voor werkgevers met 52 weken per jaar. Het resulteert in hogere loonverwerkingskosten. Daarom is het minder gebruikelijk dan twee wekelijks of halfmaandelijks.
Twee Wekelijks Betalingen worden elke twee weken gedaan, 26 keer per jaar voor de meeste jaren.
Halfmaandelijks Betalingen worden twee keer per maand gedaan, meestal op de 15e en de laatste dag van de maand. Hoewel dit een gangbare praktijk is, leidt het tot inconsistente betalingsdata vanwege de verschillen in data van maand tot maand.
Maandelijks Betalingen worden een keer per maand gedaan. Dit is meestal de meest winstgevende optie voor werkgevers. Dit is in Nederland het meest gebruikelijkst.

Salarisinformatie in Nederland

In tegenstelling tot de Fair Labor Standards Act (FLSA) van de Verenigde Staten, waarbij een werknemer met een vast salaris vaak wordt beschouwd als een 'vrijgestelde' werknemer, kent Nederland niet dezelfde onderscheiding tussen 'vrijgestelde' en 'niet-vrijgestelde' werknemers. In Nederland gelden de regels over minimumloon en overwerk voor alle werknemers, ongeacht of ze een vast salaris ontvangen.

Alle werknemers in Nederland hebben recht op ten minste het wettelijke minimumloon, dat varieert afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. Dit minimumloon is een landelijk vastgesteld bedrag en geldt voor alle werknemers, ongeacht de structuur van hun salaris.

Wat betreft overwerk, moeten werknemers die meer werken dan de normale werkuren in Nederland vaak gecompenseerd worden, hetzij door extra betaling of door compenserende vrije tijd. Deze voorwaarden kunnen vastgelegd zijn in individuele arbeidsovereenkomsten of in de toepasselijke CAO.

In Nederland is er dus geen onderscheid zoals in de VS, waar 'exempt employees' bepaalde arbeidsrechten zoals overuren niet genieten. In Nederland hebben alle werknemers, ongeacht hun salarisstructuur, recht op bescherming volgens de nationale arbeidswetten, inclusief het recht op minimumloon en compensatie voor overuren.

Factoren die Lonen en Salarissen in Nederland Beïnvloeden

Het mediane jaarinkomen van voltijdswerknemers in Nederland in 2020 was €37.700. Dit komt neer op een gemiddeld weekloon van ongeveer €725 voor diegenen die voltijds werken. Dit is een gemiddelde waarde, en het is belangrijk om te onthouden dat er potentieel voor verandering is, afhankelijk van verschillende factoren. De volgende lijst omvat algemene generalisaties die niet universeel zijn voor elk individu, vooral met betrekking tot geslacht, etniciteit en ras.

Deze gemiddelde inkomens worden beïnvloed worden door diverse factoren zoals de sector waarin men werkt, het opleidingsniveau, de leeftijd, het geslacht en de etnische achtergrond van de werknemer. Het is belangrijk om deze contextuele factoren in overweging te nemen bij het analyseren van inkomensgegevens.

Ethniciteit en Ras

Mensen met een migratieachtergrond verdienden gemiddeld een mediaan inkomen van €28.520, terwijl mensen zonder migratieachtergrond een mediaan inkomen van €38.472 hadden. Binnen de groep van mensen met een migratieachtergrond verdienden mannen met een Marokkaanse migratieachtergrond een mediaan inkomen van €26.013, terwijl mannen met een Antilliaanse achtergrond een mediaan inkomen van €29.783 hadden. Mannen met een Turkse migratieachtergrond hadden een mediaan inkomen van €27.898, en voor mannen met een Surinaamse achtergrond was dit mediaan inkomen €31.668. Vrouwen met een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond verdienden een mediaan inkomen van €25.133, terwijl vrouwen met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond een mediaan inkomen van €32.045 hadden.

Geslacht

Het gemiddelde loon voor mannen was in 2020 ruim 52.144 euro en voor vrouwen bijna 43.240 euro. Over het algemeen worden vrouwen minder betaald dan mannen, wat bekend staat als de loonkloof op basis van geslacht. Een belangrijke reden voor deze loonkloof in Nederland is dat bijna driekwart van de vrouwen in deeltijd werkt, terwijl dit bij mannen slechts een kwart is. Andere factoren die bijdragen aan de loonkloof zijn onder meer discriminatie, industriespecifieke kenmerken, moederschap en traditionele genderrollen.

Leeftijd

Mensen die zich het dichtst bij de piek van hun inkomen bevinden, dat wil zeggen tussen de 35 en 55 jaar, hadden doorgaans hogere inkomsten. Mannen hadden de hoogste jaarinkomsten van ongeveer 62.100 euro tussen de 45 en 54 jaar. Vrouwen, na normalisatie van hun werkuren naar een gelijke werkweek als mannen, hadden de hoogste jaarinkomens van ongeveer 48.312 euro tussen de 35 en 44 jaar.

Opleiding

Hoe hoger het opleidingsniveau van een persoon in Nederland, hoe hoger hun salaris over het algemeen is. Werknemers van 25 jaar en ouder met alleen basisonderwijs hadden een gemiddeld salaris van ongeveer €32.975. Dit is lager in vergelijking met werknemers met een vmbo, mbo 1, havo of vwo onderbouw opleiding, die een gemiddeld salaris van ongeveer €35.650 hadden. Voor werknemers met een havo, vwo bovenbouw, mbo 2, 3 en 4 opleiding was dit gemiddeld €42.300. Werknemers met een hbo of wo bacheloropleiding verdienden gemiddeld €56.600, en voor die met een hbo of wo masteropleiding was dit zelfs gemiddeld €79.650.

Ervaring

Over het algemeen geldt: hoe verder iemand op de carrièreladder is gevorderd, hoe meer ervaring of veronderstelde bekwaamheid hij heeft. Hoe waardevoller zijn vaardigheden zijn, hoe hoger zijn salaris kan zijn.

Locatie

Verschillende plaatsen hebben een verschillende vraag en aanbod voor functies, en het gemiddelde salaris in elk gebied weerspiegelt dat. Onthoud dat de kosten van levensonderhoud moeten worden overwogen bij het vergelijken van salarissen. Soms kan een baan die een hoger salaris biedt minder winstgevend zijn als je denkt aan de kosten van levensonderhoud elders.

Sector

Dit element betreft de relatieve stabiliteit en toekomstperspectieven van verschillende sectoren en ondernemingen. De sector waarin men werkt, heeft invloed op de lonen, zelfs voor vergelijkbare functies. Zo zal bijvoorbeeld een klerk in het openbare onderwijs waarschijnlijk minder verdienen dan een klerk bij een privé-investeringsfonds, bij gelijkblijvende overige factoren.

Diverse factoren

In mindere mate beïnvloedt ook de algehele bedrijfsprestatie de salarissen. In jaren van hoge winsten kan een bedrijf besluiten om een hoger-dan-gemiddelde vergoeding te betalen aan een werkzoekende met uitstekende prestaties.

Gevaarstoeslag is een extra compensatie die wordt verstrekt aan werknemers in bepaalde beroepen. Een werknemer kan specifieke taken en plichten uitvoeren onder gevaarlijke werkomstandigheden. Werknemers in een onderzoeksfaciliteit kunnen verplicht zijn om met gevaarlijke chemicaliën te werken. Een werker in een ondergrondse mijn kan in contact komen met potentieel giftige stoffen. Politieagenten kunnen verplicht zijn om een gebied van de stad te patrouilleren dat berucht is vanwege zijn hoge geweldscriminaliteitscijfer.

Sommige mensen werken minder gunstige diensten, zoals de “nachtdienst”, die tot in de vroege ochtenduren duurt. Zij kunnen soms een bonus ontvangen vanwege de hogere sociale en fysieke kosten die gepaard gaan met werken na uren.

Jaarlijkse Nationale Feestdagen in Nederland

Januari Nieuwjaarsdag
April Koningsdag
Mei Bevrijdingsdag (elke vijf jaar nationaal gevierd), Hemelvaartsdag
December Eerste en Tweede Kerstdag

Opmerking: Naast deze nationale feestdagen zijn er in Nederland ook andere belangrijke dagen die gevierd worden, zoals Pasen, Pinksteren, en Goede Vrijdag, waarbij de exacte data jaarlijks variëren.

In Nederland zijn er verschillende officiële feestdagen waarop de meeste werknemers, ongeacht of ze voor de overheid of een particulier bedrijf werken, vrij zijn.

Bedrijven in Nederland zijn over het algemeen verplicht om werknemers op deze nationale feestdagen vrij te geven, tenzij de aard van het werk (zoals in de zorg of horeca) dit niet toelaat. In dergelijke gevallen worden vaak compensatie of extra betalingen geregeld, zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of collectieve arbeidsovereenkomsten.

Het aantal feestdagen kan variëren per land. Cambodja heeft wereldwijd het hoogste aantal wettelijk vastgestelde niet-werkdagen per jaar, namelijk 28, gevolgd door Sri Lanka met 25. In Nederland moet ook rekening worden gehouden met het aantal feestdagen bij het berekenen van het totale aantal "Feestdagen per jaar" voor een correct aangepast resultaat.

Betaald Verlof of Vakantiedagen

In Nederland worden vakantiedagen, ziekteverlof en persoonlijke dagen traditioneel gezien als afzonderlijke categorieën. Vakantiedagen zijn wettelijk geregeld, waarbij werknemers recht hebben op een minimum aantal dagen per jaar, meestal ten minste vier maal de werkweek. Ziekteverlof wordt ook apart geregeld, en werknemers behouden doorgaans hun salaris tijdens ziekte. Persoonlijke dagen of bijzonder verlof voor specifieke omstandigheden worden ook afzonderlijk behandeld.

In Nederland is het niet gebruikelijk om alle soorten verlof onder één noemer, zoals PTO (gebruikelijk in de US), te plaatsen. Werknemers hoeven dus niet na te denken over het specifiek aanduiden van een afwezigheid als ziekte- of persoonlijk verlof. Echter, bij langdurige ziekte kan het aantal beschikbare vakantiedagen wel beïnvloed worden.

De Nederlandse wet verplicht werkgevers om werknemers vakantiedagen te geven. De gemiddelde Nederlander krijgt meer dan de tien vakantiedagen per jaar die in de VS gebruikelijk zijn; de Nederlandse wet dat bedrijven hun werknemers minstens 20 dagen vakantie per jaar geven. Bovendien worden in Nederland vaak extra vakantiedagen toegekend naarmate een werknemer langer in dienst is. In sommige landen van de Europese Unie worden zelfs 25-30 dagen aangeboden. In verschillende andere geïndustrialiseerde landen wereldwijd krijgen werknemers 4 tot 6 weken betaald verlof of meer per jaar als vakantietijd.

Vakantiedagen worden aangeboden om verschillende redenen. Werknemers kunnen deze dagen gebruiken voor gezinsbehoeften, vakanties, en andere situaties waarin een pauze nodig is. Voor medische noodzaken hoeven geen vakantiedagen opgenomen te worden; dit geldt als ziekteverlof. Dit helpt om de moraal van het personeel hoog te houden en burn-out te voorkomen.

Hoe een Hoger Salaris te Bereiken

Er zijn maar weinig mensen in de wereld die niet blij zouden zijn met een hoger salaris, en er zijn veel manieren waarop iemand dit kan proberen te bereiken.

Opleiding

Volgens statistieken zal, hoe hoger het opleidingsniveau van een persoon, hun gemiddelde salaris gedurende hun leven hoger zijn. Het verhogen van het opleidingsniveau voor hogere lonen betekent echter niet dat iedereen onmiddellijk hoger onderwijs moet gaan volgen. Werknemers kunnen op vele andere manieren blijk geven van hun kennis.

Het behalen van aanvullende certificaten of diploma's vereist minder tijd en financieel kapitaal en kan leiden tot een verhoogde betaling.

Een eenvoudige verbetering in ervaring of relevante kennis die overeenkomt met een gespecialiseerd beroep of sector kan de inkomsten aanzienlijk verhogen. Dit kan inhouden dat men op de hoogte blijft van actuele gebeurtenissen in uw professionele niche, relevante conferenties bijwoont, of literatuur leest over het onderwerp van uw professionele veld.

Prestatie

De overgrote meerderheid van de bedrijven voert jaarlijks functioneringsgesprekken met hun medewerkers. De meeste functioneringsgesprekken omvatten:

 • Gesprekken tussen leidinggevenden en ondergeschikten over de prestaties in het voorgaande jaar.
 • De focus op hun rol in mogelijke aanvullende verantwoordelijkheden.
 • Constructieve kritieken op hun potentiële inbreng die nodig is om betere resultaten te behalen.

Een jaarlijkse salarisverhoging volgt meestal op een positieve beoordeling. Stel dat een loonsverhoging niet plaatsvindt, zelfs na een positieve beoordeling. In dat geval is het in het beste belang van de werknemer om een loonsverhoging te vragen of andere werkgelegenheidsopties te overwegen.

Ervaring

Het inkomen van een persoon kan gedurende de carrière verbeteren als ze in hetzelfde vakgebied blijven werken, en het opdoen van meer ervaring in dat beroep of vakgebied vergroot hun kansen. Dit kan te wijten zijn aan meerdere factoren, waarvan één aantoont dat de persoon aanzienlijke interesse heeft in dat vakgebied om er in de nabije toekomst in te blijven werken.

Langere tijd in dezelfde branche werken biedt voldoende bewijs om aan te tonen dat een werknemer enige expertise heeft. Dit zijn positieve indicatoren waar werkgevers naar op zoek zijn, waardoor ze eerder geneigd zijn om een loonsverhoging voor een werknemer te overwegen.

Netwerken

Veel gespecialiseerde beroepen en sectoren hebben vakverenigingen of professionele organisaties die hun leden in staat stellen om te netwerken. Deze organisaties proberen hun leden te verbinden met anderen die in dezelfde sector werken of dezelfde beroepen en ambities hebben. Deze verbinding kan leiden tot werkgelegenheidskansen, resulterend in een hoger inkomen voor het lid.

Onderhandelen

Stel dat een werknemer een overwegend positieve beoordeling krijgt, maar de beoordeling vermeldt geen loonsverhoging. Het kan in het beste belang van de werknemer zijn om de werkgever te benaderen om te onderhandelen over een salarisverhoging. Of laten we aannemen dat de werkgever het verzoek van de werknemer om een loonsverhoging afwijst. In dat geval is het in hun beste belang om andere werkgelegenheidsopties te overwegen.

Benadruk prestaties, vooral die eerder in beoordelingen aan bod kwamen, zoals het behalen of overtreffen van specifieke verkoopdoelen, het uitvoeren van extra werkzaamheden, of iets anders dat nuttig is voor het bedrijf en een loonsverhoging rechtvaardigt.

Bij het starten van een nieuwe baan moet u proberen, waar mogelijk, te onderhandelen over een hoger startsalaris dan bij uw vorige baan.

Van baan veranderen

Overweeg een carrièreswitch als u vastzit in een baan die u niet leuk vindt zonder kans op een salarisverhoging, en u heeft alles geprobeerd om uw salaris te verhogen zonder resultaat. Mensen die alles hebben geprobeerd om hun salaris te verhogen, kunnen ook overwegen om van carrière te veranderen. Soms krijgen werknemers een salarisverhoging van minstens 10 procent door deze stappen te nemen.